Rekvalifikační kurz mzdové účetnictví

 

Určeno pro: začínající mzdové účetní (rekvalifikace). Určeno pro omezený počet posluchačů max. 10. Kurz je akreditován MŠMT (certifikát). Držitelem akreditace je DAKREZ s.r.o. , IČO 28179269. Cena 12.000 Kč je osvobozena od DPH. Účastníci kurzu obdrží rozsáhlé pracovní materiály lektora, které budou řazeny podle jednotlivých tematických okruhů. Obsahem těchto materiálů bude nejen výklad, ale i řada praktických cvičebních příkladů. Dále obdrží publikace vydané nakladatelstvím ANAG: Abeceda mzdové účetní, Zákoník práce stručný komentář, Zákon o nemocenském pojištění, Zdravotní pojištění, Náhrada mzdy, Pojistné na sociální zabezpečení, Zdanění mezd a platů. Rozsah kurzu je 80 hodin. Kurz bude probíhat 2x týdně v čase 16.30 - 19.30 v sídle společnosti DAKREZ s.r.o., Ve Lhotce 1018/23a, Praha 4

Pracovněprávní problematika

Povinnosti mzdové účetní při provádění mzdové a personální agendy, plnění závazných termínů

• vedení osobní agendy • zpracování osobních údajů a jejich ochrana • GDPR • povinnosti zaměstnavatele při vzniku, trvání a skončení pracovního poměru

Zákoník práce - pracovněprávní oblast

• pojem závislá činnost • nelegální práce, předsmluvní povinnosti zaměstnavatele • právní předpisy vztahující se do Zákoníku práce tj. Zákon o zaměstnanosti a Zákon o pracovnělékařské službě vznik pracovního poměru • náležitosti pracovní smlouvy • pracovní smlouva na dobu určitou, neurčitou • zkušební doba • změny pracovního poměru • skončení pracovního poměru ( jednotlivé formy ) • doručování písemností • odstupné, odchodné, odbytné

Dohody o pracích konaných mimo pracovní poměr

• dohoda o pracovní činnosti • dohoda o provedení práce

Pracovní doba

• evidence pracovní doby • rozvržení pracovní doby • přestávky v práci • výkon práce přes obecnou pracovní dobu • pracovní pohotovost

Dovolená na zotavenou

• délka dovolené • určování dovolené – povinnosti zaměstnavatele a zaměstnance • dovolená za kalendářní rok, určování poměrné části dovolené • krácení dovolené, přerušení dovolené • čerpání dovolené, proplácení nevyčerpané dovolené • mateřská dovolená a čerpání dovolené

Překážky v práci

• na straně zaměstnavatele • na straně zaměstnance • mateřská a rodičovská dovolená • náhrada mzdy při dočasné pracovní neschopnosti

Zaměstnávání cizinců

• zaměstnanec evropské unie • zaměstnanec z jiných států • povinnosti zaměstnavatelů k úřadu práce, sociální správě a zdravotní pojišťovně

Zaměstnávání osob se zdravotním postižením

• zaměstnávání invalidních a částečně invalidních osob • povinný podíl zaměstnávání osob se zdravotním postižením • slevy na daních a další příspěvky od úřadu práce pro zaměstnavatele při zaměstnávání osob se zdravotním postižením

Mzdová problematika

Mzda, průměrný výdělek, srážky

• mzda, minimální mzda, zaručená mzda • plat a odměna za pohotovost • zákonné příplatky ke mzdě, platu • splatnost a výplata mzdy nebo platu • srážky ze mzdy nebo platu, pořadí srážek • průměrný výdělek a jeho praktické výpočty

Zdravotní pojištění

• plátci pojistného – jednotlivé kategorie • stanovení vyměřovacího základu pro odvod pojistného • způsob výpočtu a odvodu pojistného • odlišnosti ve výpočtu a odvodu pojistného • povinnosti zaměstnavatele při styku ze zdravotní pojišťovnou • sankce za neplnění povinností vůči zdravotní pojišťovně

Pojistné na sociální zabezpečení

• poplatníci pojistného • stanovení vyměřovacího základu pro odvod pojistného • výpočet a odvod pojistného • povinnosti zaměstnavatele při styku se správami sociálního zabezpečení • sankce za neplnění povinností vůči SSZ

Dávky nemocenského pojištění

• účast na nemocenském pojištění – vznik a zánik • nárok na dávky nemocenského pojištění a jejich jednotlivé druhy • předávání podkladové evidence na příslušné správy sociálního zabezpečení pro další výplatu nemocenské od 14. dne trvání pracovní neschopnosti • krácení a vyloučení nároku na nemocenské • otcovská poporodní péče • dlouhodobé ošetřovné

Důchodové pojištění

• povinnosti zaměstnavatele při zaměstnávání důchodců • evidenční listy důchodového pojištění, jejich vyplňování, předkládání a odesílání • příklady k vyplňování ELDP • kdy vzniká nárok na důchod • jednotlivé druhy důchodů • výpis dob pojištění

Daň z příjmu fyzických osob ze závislé činnosti

• příjmy, které podléhají zdanění • příjmy, které jsou osvobozeny od zdanění • slevy na dani u poplatníka • daňové zvýhodnění na děti poplatníka a daňové bonusy • výpočet záloh na dani u poplatníka • odvody daní - termíny • roční zúčtování záloh na dani poplatníkovi • nezdanitelné části základu daně

Náhrady cestovních výdajů

pojem pracovní cesta • jednotlivé druhy náhrad • termíny vyúčtování pracovních cest • tuzemské a zahraniční pracovní cesty

Vnitřní firemní předpisy a jejich sestavování

Závěrečný test, vyhodnocení kurzu a předání osvědčení

Přihláška

Vyplněnou závaznou přihlášku odešlete nejpozději 3 pracovní dny před datem konání semináře. Po tomto termínu je možno se přihlásit pouze po telefonické domluvě. Evidence přihlášek probíhá podle data doručení. Doručení přihlášky z toho internetového obchodu potvrzujeme e-mailem.

Úhrada

Platbu za objednané semináře poukažte včas před datem konání semináře převodním příkazem na náš účet 27-4236970247/0100, KB Olomouc. Jako variabilní symbol uveďte číslo zvoleného semináře. V případě, že provádíte platbu za více seminářů, zasílejte prosím platby pod samostatnými variabilními symboly nebo nás informujte o hromadné platbě za více seminářů e-mailem nebo telefonicky (Praha; České Budějovice; Karlovy Vary; Liberec; Plzeň; Tábor; Ústí nad Labem - praha@anag.cz / 222 519 092 | Olomouc; Brno; Hradec Králové; Ostrava; Zlín - seminare@anag.cz / 585 757 421).

Účastnický poplatek vracíme pouze v případě, že Vaše neúčast bude oznámena nejméně 3 pracovní dny předem.

Daňový doklad

Datum uskutečnění zdanitelného plnění je den konání semináře nebo den přijetí platby. Daňové doklady obdrží každý účastník u prezence v den konání semináře.

Informace

Prezence probíhá 30 minut před zahájením semináře.

Společnost ANAG, spol. s r. o. si vyhrazuje právo možné změny lektora, místa, data konání a eventuální zrušení semináře z organizačních důvodů. V tomto případě budou všichni přihlášení zájemci telefonicky, faxem, e-mailem nebo dopisem informováni.

Součástí ceny účastnického poplatku je i drobné občerstvení.

Dotazy

S případnými specifickými dotazy se můžete kdykoliv obrátit na operátorky centra zákaznické péče pro daný region -> viz sekce Kontakty -> Péče o zákazníky.

Chcete se zeptat na něco ohledně seminářů?

  • Datum konání: 12. září 2019, 16.30 - 19.30
  • Variabilní symbol: 15769
  • Stav: Připravujeme
Cena: 12 000 Kč Objednat