Rétorika pro pedagogy

Autor: Eva Hájková

  • Kód produktu: 89017
  • Nakladatelství: Grada Publishing
  • Počet stran: 208
  • Vazba: brož., A5
  • ISBN: 978-80-247-1990-0
  • Datum vydání: leden 2012
  • Vaše cena s DPH: 89 Kč
ks
    V prodeji

Anotace


Kniha Rétorika pro pedagogy přináší fundovaný odborný výklad problematiky veřejných mluvených verbálních projevů, který je doveden do praktické aplikace v řadě cvičení k vytvoření dovednosti kvalitně promlouvat na veřejnosti. Zaměřuje se především na studenty učitelství a na pedagogy v praxi, kromě doporučení pro dospělé uvádí například i řadu námětů pro práci s žáky, může se však stát dobrým pomocníkem i pro zájemce z nepedagogické veřejnosti. Vedle tradičních čtyř kroků techniky řeči, a to respirace, fonace, artikulace a práce s dalšími funkčními zvukovými prostředky mluveného projevu, přináší i řešení komunikačních situací z pozic lingvistické pragmatiky, věnuje se otázkám kooperativní komunikace, zdvořilosti a umění ji vyjádřit, asertivitě i stresu a jeho překonávání.

 


Z obsahu
ÚVOD

Z HISTORIE RÉTORIKY

OŽIVENÍ ZÁJMU O RÉTORIKU

I. ABY MOHL ŘEČNÍK VŮBEC MLUVIT, MUSÍ K TOMU BÝT TECHNICKY VYBAVEN – MĚL BY ZVLÁDNOUT TECHNIKU ŘEČI

1. TECHNIKA MLUVENÉHO PROJEVU

1.1 Produkce a percepce lidské řeči

1.2 Vnímání řeči – sluchové ústrojí

1.3 Proces mluvení

1.4 Dechové ústrojí

1.5 Hlasové ústrojí

1.6 Hlasová hygiena

1.7 Artikulační ústrojí

1.8 Popis českých hlásek

1.9 Artikulační cvičení

1.10 Mluvní rozcvička

1.11 Vady výslovnosti

1.12 Význam zvládnutí techniky řeči pro učitele

2. SPISOVNÁ VÝSLOVNOST (ORTOEPIE)

2.1 Pravidla spisovné výslovnosti češtiny

2.2 Výslovnost slov přejatých z cizích jazyků

3. MODULACE SOUVISLÉHO PROJEVU

4. ZÁKLADY TECHNIKY ŘEČI JE MOŽNO – A JE I TŘEBA – ZPROSTŘEDKOVAT UŽ ŠKOLNÍM DĚTEM

II. ABY ŘEČNÍK ZVLÁDL SOUVISLE PROMLUVITNA VEŘEJNOSTI, MĚL BY VĚDĚT, JAK NA TO

5. TVORBA SOUVISLÉHO PROJEVU

5.1 Invence

5.2 Dispozice

5.3 Elokuce: jazyk – stavební materiál pro naše projevy

5.4 Memorování řeči

5.5 Proslovení řeči

6. NEVERBÁLNÍ KOMUNIKACE

6.1 Prostor

6.2 Pohyb

6.3 Postoj

6.4 Posed

6.5 Gestikulace a mimika

6.6 Doteky

6.7 Pohyby očí

III. ABY ŘEČNÍK PŘESVĚDČIL SVÝM PROJEVEM, MĚL BY VĚDĚT, CO JEJ MŮŽE OVLIVNIT

7. STRES

7.1 Jak se projevuje stres u člověka

7.2 Jak stres působí

7.3 Stresory – příčiny zátěže

7.4 Jak se vypořádat se stresem

7.5 Stres a tréma

7.6 Zásady přípravy a realizace vlastního veřejného vystoupení

7.7 Techniky na potlačení stresu a trémy

7.8 Pozitivní myšlení

8. ASERTIVITA

8.1 Kritizujeme

8.2 Přijímáme kritiku

9. ZDVOŘILOST A UMĚNÍ JI VYJÁDŘIT

9.1 Využití jazykových prostředků k vyjádření zdvořilosti

10. KOOPERATIVNÍ KOMUNIKACE

10.1 Griceovy maximy

10.2 Konflikt a konfliktní interpersonální komunikace

10.3 Uplatnění kooperativního principu komunikace v monologu

ZÁVĚREČNÉ SLOVO KE ČTENÁŘŮM

SUMMARY

VÝBĚR Z LITERATURY K OBORU

Chcete se na něco zeptat?