Řízení změn ve firmách a jiných organizacích

Autor: Lea Kubíčková, Karel Rais

 • Kód produktu: 89270
 • Nakladatelství: Grada Publishing
 • Počet stran: 136
 • Vazba: váz., 17x24 cm
 • ISBN: 978-80-247-4564-0
 • Datum vydání: říjen 2012
 • Běžná cena s DPH: 249 Kč
 • Zvýhodnění on-line: 10%
 • Ušetříte: -25 Kč
 • Vaše cena s DPH: 224 Kč
ks
  V prodeji

Změna je událost, která za život každé firmy či jiné organizace proběhne mnohokrát. Změnové procesy mají přitom určitá pravidla a zákonitosti, jejichž porušení může přinést více či méně negativní důsledky do života firmy. Cílem této publikace je čtenáře seznámit se základními principy řízení změn ve firmě (tzv. change management) tak, aby byla konkrétní změna uskutečněna úspěšně. Provedení změny v organizační struktuře, ve firemní strategii nebo v informačních systémech má určitá shodná pravidla, a proto se v knize seznámíte nejprve se změnou obecně a poté s praktickými příklady změn ve firmách, i změn v jiných organizacích. Kniha je určená manažerům, popřípadě majitelům firem všech velikostí, ať už se jedná o mikropodnik, středně velkou firmu či nadnárodní korporaci, a to ve všech fázích jejich životního cyklu. Dále je určena manažerům v nekomerční sféře, např. na univerzitách, ve zdravotnických zařízeních, kulturních organizacích atd., pro které je znalost říze

ní procesu změny také důležitá, neboť pak mohou efektivně využít potenciál instituce, kde změna probíhá a minimalizovat možná rizika se změnou spojená.OBSAH:O autorovi 9

Řekli o knize 11

Předmluva 13

1 Procesní řízení organizace 15

1.1 Kořeny a historie vývoje procesního řízení 18

Potřeba změny 20

Orientace na procesy jako řešení problémů růstu 23

Krize reengineeringu 25

Druhá generace přístupů k procesním změnám 26

2 Koncepce procesně řízené organizace 29

2.1 Základní obsahová struktura a infrastruktury organizace 29

2.2 Postup konstrukce procesně řízené organizace 33

Modely 34

Postup návrhu 41

Závěrečná poznámka 53

2.3 Role služeb v konstrukci a vývoji organizace 54

Služba a její význam pro procesní systém 54

SLA (Service Level Agreement) 56

2.4 Strategické řízení versus business procesy 61

Balanced Scorecard a strategické mapy 62

Strategické činnosti z pohledu business procesů organizace 66

3 Informační modelování organizací 69

3.1 Principy informačního modelování organizace 70

Modelování 70

Abstrakce 73

Tři architektury 76

3.2 Dvakrát dvě dimenze informačního modelu 79

Objekty versus procesy 80

Globální versus detailní pohled 84

Metamodel business systému 87

3.3 Modelování objektů 88

Model systému objektů a diagram tříd 94

Životní cyklus třídy objektů a diagram stavů 101

3.4 Modelování procesů 104

Modelování systému procesů a Eriksson-Penkerova notace 107

Modelování průběhu procesu a diagram procesu 112

3.5 Konsistence modelů 121

Kritéria konsistence - správnost a úplnost modelů 123

Příklad provázání procesů s třídami objektů a klíčová role událostí 131

Strukturální konsistence 134

4 Zavádění procesního řízení do organizace 139

4.1 Projekty procesních změn 139

Obsah projektu procesní změny 139

Kritické faktory projektu procesní změny 141

Sponsorství vrcholovým vedením 142

Strategické zaměření 142

Případová studie změny 143

Dobrá metodika 143

Řízení změny 144

Liniové vlastnictví 144

Budování týmu 145

Shrnutí - kritické náležitosti projektu procesní změny 146

Zásady vedení projektu procesní změny 148

4.2 Proces proměny organizace 149

Vlastnosti procesně řízené organizace 150

Typy procesních změn 157

Zrání organizace ke změně 160

4.3 Procesní audit 164

Faktory zralosti 165

Použití modelu zralosti 173

5 Informační systém procesně řízené organizace 177

5.1 Informační infrastruktura business procesů 177

5.2 Funkčnost informačního systému 183

Historický kontext 183

Co a k čemu je diagram datových toků 184

Funkčnost IS v kontextu informačního modelu organizace 188

Konsistence DFD s ostatními diagramy informačního modelu 190

Realizace diagramu datových toků v jazyku UML 191

5.3 Integrace informačního systému organizace prostřednictvím business procesů 193

6 Organizace procesně řízené organizace 199

6.1 Základní pojmy v oblasti organizace procesně řízené organizace 199

6.2 Základní struktura obecných rolí 201

Strategický manažer 201

6.3 Fungování rolí v organizaci 203

Kontext 203

Typové procesy provozu organizace 206

7 Souhrnné a globální náměty 209

7.1 Worst Practices in Business Process Engineering 209

Úvod 209

Procesní řízení je záležitostí manažerskou, IT hrají sekundární roli a neměly by nijak ovlivňovat obsah procesů 210

Procesní řízení je záležitostí IT, tedy fenoménem z hlediska manažerského podružným 210

Automatizace procesů 211

Popisy procesů v organizaci fixují jistý postup, na rozdíl od projektů, jež jsou z podstaty proměnné 212

Business procesy musí vycházet z organizační struktury 212

Popisy business procesů musí být takové, aby z nich bylo možné generovat aplikace 214

Hierarchie business procesů 214

Klasifikace business procesů 215

Podrobnost popisu procesů 217

7.2 Vývoj společnosti a řízení organizací 218

Podniky v současné krizi 220

Nový tržní systém 221

Summary 224

Literatura 225

Příloha: Přehled nástrojů modelování organizací (CABE) 231

Chcete se na něco zeptat?