Roční zúčtování záloh na daň a daňového zvýhodnění za rok 2019 • aktuality pro plátce daně ze závislé činnosti včetně tiskopisů pro plátce daně

Tento seminář je již plně obsazen

Určeno pro: mzdové účetní a firmy se zaměřením na mzdový software

Cíl: seznámit účastníky se správným zdaňováním příjmů ze závislé činnosti, a to zejména ve vztahu k ročnímu zúčtování záloh a daňového zvýhodnění za rok 2019, povinnostmi plátců daně (i ve vztahu k finančním úřadům) a poplatníků s příjmy ze závislé činnosti za rok 2019 a pro rok 2020. Dalším cílem semináře je seznámit účastníky se všemi novinkami na dani včetně připomenutí důležitých změn z roku 2019, které budou mít vliv i na vypořádání daňové povinnosti za rok 2019 - zejména změny ovlivňující způsob zdanění příjmů ze závislé činnosti přijaté v roce 2019 (zahraniční povinné pojistné i zpětně, změna sazby u nemocenského pojištění v průběhu roku 2019 – jak správně aplikovat pro účely daní), dále - odpovědi na opakující se dotazy: předkládání dokladů v elektronické podobě a k GDPR, příjmy osvobozené a mzdový list apod. Prioritou lektorky je také předat veškeré informace k tiskopisům ve vztahu k závislé činnosti pro plátce daně – zejména se zaměřením na Prohlášení poplatníka daně z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a Žádost o roční zúčtování záloh a daňového zvýhodnění (elektronická forma) včetně postupů při dodatečně učiněném prohlášení k dani. Vzhledem k časovému rozsahu je možné, že některé části přednášky budou prezentovány ve zkratce, avšak účastníci semináře obdrží kompletní tištěný materiál přednášky.

Program semináře:

Roční zúčtování záloh a daňového zvýhodnění za 2019

 • zákonné lhůty - jak pro plátce daně, tak i pro poplatníka ve vztahu k žádosti o roční zúčtování, výpočet daně včetně vrácení přeplatků na dani
 • základní principy - kdy daň zálohovou a kdy srážkovou, srážková daň po konci roku. Kdy musí poplatník vypořádat daňovou povinnost prostřednictvím daňového přiznání, tzn. co, jak a kdy zdanit v rámci daňového přiznání
 • tiskopis Žádost o roční zúčtování záloh a daňového zvýhodnění umožňující i dodatečné uplatnění slev na dani a daňového zvýhodnění – vzorové příklady včetně připomenutí základních principů pro učinění prohlášení k dani (a to i dodatečně) – správné vyplnění tiskopisu Prohlášení poplatníka daně z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti (včetně elektronických podpisů), hlášení změn ze strany poplatníků – zejména zpětně vydaná rozhodnutí státních orgánů, předkládání dokladů v elektronické podobě, vedení mzdové agendy plně elektronicky, GDPR a doklady u zaměstnavatele – vzorové příklady a řešení „problematických situací“, možnost uplatňovat daňové výhody (např. daňového zvýhodnění či slevy na poplatníka) pouze 1x ročně – tzn. v rámci žádosti o roční zúčtování záloh a daňového zvýhodnění, platnost vydaných potvrzení pro účely daňového zvýhodnění, platnost vydaných potvrzení od FÚ pro účely slev na dani a daňového zvýhodnění
 • povinnosti plátce daně ve vztahu k finančnímu úřadu včetně lhůt pro předložení daňových tvrzení – jak správně vyplnit vyúčtování a jeho přílohy – přetrvávající chybovost – upozornění na problematická místa (daňové bonusy, přeplatky na dani), kdo patří do vykazovaných zaměstnanců na Příloze č. 1 Vyúčtování daně z příjmů ze závislé činnosti s názvem Počet zaměstnanců ke dni 1.12.2019 a na Přílohu č. 2 – Přehled souhrnných údajů zaznamenaných na mzdových listech poplatníků uvedených v § 2 odst. 3 zákona a které z těchto příjmů patří na Oznámení o příjmech plynoucích do zahraničí podávané dle § 38da zákona o daních z příjmů
 • potvrzení o zdanitelných příjmech a správnost údajů na těchto potvrzeních – jaké příjmy patří na potvrzení, nejčastější chybovost
 • opravy na dani podle § 38i zákona o daních z příjmů, a to i ve vztahu k základu daně podle § 6 odst. 12 zákona o daních z příjmů - zpětně přiznané povinné zahraniční pojistné, které zvyšuje základ daně, jak postupovat - co s úrokem?
 • jak ovlivní změna celkové výše pojistného na sociální zabezpečení z 25% na 24,8% doplacené příjmy ze závislé činnosti? Jaké sazby pojistného uplatnit při celoročním základu daně?
 • slevy na dani (opakující se chybovost u slevy na manželku) a nezdanitelné části základu daně (výklad bytové potřeby pod § 15 odst. 3 písm. e) - údržba a změna stavby – kdy na DAP), předepsané doklady podle § 38l zákona o daních z příjmů, zda používat čestná prohlášení
 • daňové zvýhodnění se zaměřením na soustavnou přípravu na budoucí povolání a správnou aplikaci pro jednotlivé situace včetně střídavé péče
 • školkovné za 2019 (nárok, jeho výše, povinné náležitosti potvrzení)

Aktuality

 • nejdůležitější změny pro zaměstnavatele ve zdaňování příjmů ze závislé činnosti pro rok 2020 a připomenutí důležitých změn 2019 - úprava u superhrubé mzdy ve vztahu k povinnému pojistnému a správná aplikace § 6 odst. 4 zákona o daních z příjmů
 • připomenutí (opakující se dotazy zaměstnavatelů): Povinné náležitosti mzdového listu z pohledu daní včetně uvedení příjmů od daně osvobozených na mzdový list
 • naturální mzda nebo zaměstnanecký benefit a další aktuální výklady dle časových možností

diskuze a odpovědi na dotazy

Program může být aktualizován dle stavu legislativního procesu.

Přihláška

Vyplněnou závaznou přihlášku odešlete nejpozději 3 pracovní dny před datem konání semináře. Po tomto termínu je možno se přihlásit pouze po telefonické domluvě. Evidence přihlášek probíhá podle data doručení. Doručení přihlášky z toho internetového obchodu potvrzujeme e-mailem.

Úhrada

Platbu za objednané semináře poukažte včas před datem konání semináře převodním příkazem na náš účet 27-4236970247/0100, KB Olomouc. Jako variabilní symbol uveďte číslo zvoleného semináře. V případě, že provádíte platbu za více seminářů, zasílejte prosím platby pod samostatnými variabilními symboly nebo nás informujte o hromadné platbě za více seminářů e-mailem nebo telefonicky (Praha; České Budějovice; Karlovy Vary; Liberec; Plzeň; Tábor; Ústí nad Labem - praha@anag.cz / 222 519 092 | Olomouc; Brno; Hradec Králové; Ostrava; Zlín - seminare@anag.cz / 585 757 421).

Účastnický poplatek vracíme pouze v případě, že Vaše neúčast bude oznámena nejméně 3 pracovní dny předem.

Daňový doklad

Datum uskutečnění zdanitelného plnění je den konání semináře nebo den přijetí platby. Daňové doklady obdrží každý účastník u prezence v den konání semináře.

Informace

Prezence probíhá 30 minut před zahájením semináře.

Společnost ANAG, spol. s r. o. si vyhrazuje právo možné změny lektora, místa, data konání a eventuální zrušení semináře z organizačních důvodů. V tomto případě budou všichni přihlášení zájemci telefonicky, faxem, e-mailem nebo dopisem informováni.

Součástí ceny účastnického poplatku je i drobné občerstvení.

Dotazy

S případnými specifickými dotazy se můžete kdykoliv obrátit na operátorky centra zákaznické péče pro daný region -> viz sekce Kontakty -> Péče o zákazníky.

Chcete se zeptat na něco ohledně seminářů?

 • Datum konání: 27. ledna 2020, 9.00 - 14.00
 • Variabilní symbol: 15783
 • Stav: Obsazeno
Cena: 2 490 Kč