Powered by Smartsupp

JUDr. Jan Hejda, Ph.D. LL.M.

JUDr. Jan Hejda, Ph.D., LL.M., (nar. 1975) vystudoval Právnickou fakultu Zápa­dočeské univerzity v Plzni, kde v roce 2002 získal titul Mgr. O rok později obhájil svou rigorózní práci na téma Změny stanov akciové společnosti a byl mu udělen titul JUDr. Od roku 2002 působil jako asistent, později jako odborný asistent na katedře obchodního práva Právnické fakulty Západočeské univerzity v Plzni, kde v roce 2009 ukončil své doktorské studium obhajobou disertační práce na téma Zánik účasti společníka ve společnosti s ručením omezeným a byl mu udělen titul Ph.D. V roce 2011 ukončil rovněž svá studia na B.I.B.S., a.s., Brno-Vysoká škola, The Nottingham Trent University, a to obhajobou disertační práce na téma Rekodifikační návrh zákona o obchodních korporacích – vybrané zásadní změny v právu obchodních korporací s důrazem na společnost s ručením omezeným. Svou činnost na Právnické fakultě v Plzni ukončil v roce 2011.

V letech 2002 až 2009 byl členem Rekodifikačních komisí Ministerstva spravedlnosti České republiky pro občanský zákoník, komise pro zákon o obchodních korporacích i komise pro zákon o mezinárodním právu soukromém a procesním. V rámci své publikační činnosti publikoval monografie i odborné články zejména v oblasti práva obchodních korporací. Kromě toho je školitelem pro nový občanský zákoník a zákon o obchodních korporacích. V rámci své advokátní praxe se věnuje zejména obchodnímu právu, především správě obchodních korporací a jejich přeměnám.