Powered by Smartsupp

JUDr. Bc. Pavel Vetešník, Ph.D.

JUDr. Bc. Pavel Vetešník, Ph.D., (nar. 1972) absolvoval v roce 1999 Policejní akademii ČR v Praze (obor: bezpečnostně-právní činnost, bakalářský studijní program), v roce 2005 Právnickou fakultu Univerzity Karlovy v Praze (obor: právo, magisterský studijní program) a v roce 2018 doktorský studijní program na Právnické fakultě Univerzity Karlovy v Praze. V letech 1993 až 2013 pracoval u Městské policie hlavního města Prahy, od ledna 2008 jako vedoucí právního oddělení. V současnosti pracuje na legislativním a právním odboru České národní banky. Vyučuje předměty související se správním právem, a to především na vysoké škole CEVRO Institut a Metropolitní univerzitě Praha. Je členem pracovní komise pro veřejné právo Legislativní rady vlády, rozkladové komise Ministerstva vnitra, komise pro rozhodování ve věcech pobytu cizinců a je externím spolupracovníkem Svazu měst a obcí ČR. Publikuje články v odborných časopisech a v odborných sbornících. Je spoluautorem komentáře správního řádu, soudního řádu správního, zákona o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich, zákona o některých přestupcích, zákona o obecní policii, zákona o kontrole, publikace Obecní policie, Dopravní právo, Základy správního práva trestního a dalších.