Powered by Smartsupp

JUDr. Jaroslav Stádník, Ph.D., DBA

Je absolventem Právnické fakultě Masarykovy univerzity v Brně, kde v roce 2006 obhájil rigorózní práci. Doktorské studium ukončil v roce 2019 na Právnické fakultě Univerzity Karlovy. Od roku 2006 působil jako vedoucí oddělení správních činností Ministerstva práce a sociálních věcí, následně byl od prosince 2011 do května 2015 vedoucím inspektorem Oblastního inspektorátu práce pro hlavní město Prahu. Od června 2015 do současnosti působí jako ředitel odboru odvolacích a správních činností v oblastech zaměstnanosti v Ministerstvu práce a sociálních věcí. V rámci své činnosti se věnuje především problematice zaměstnanosti, zákoníku práce, zákona o inspekci práce, kontroly a správního řízení. V rámci těchto oblastí také přednáší. Podílí se na legislativních činnostech v oblasti zaměstnanosti, zákoníku práce a zákona o inspekci práce.

Je členem výboru Společnosti pro pracovní právo a právo sociálního zabezpečení. Působí dále mimo jiné jako člen rozkladové komise Ministerstva práce a sociálních věcí, místopředseda Meziresortního orgánu pro potírání nelegálního zaměstnávání, člen Akreditační komise Ministerstva práce a sociálních věcí pro udělování, změnu, zrušení nebo prodloužení akreditace k provádění zkoušek z odborné způsobilosti podle zákona č. 309/2006 Sb., zkušební komisař Ministerstva vnitra pro zkoušku odborné způsobilosti podle zákona č. 250/2016 Sb.

Je autorem či spoluautorem více jak 120 odborných článků a řady publikací zejména z oblasti zákona o zaměstnanosti, zákoníku práce a zákona o inspekci práce (Zákon o zaměstnanosti, Komentář; Pracovní právo; Zákoník práce. Zákon o kolektivním vyjednávání. Komentář; Zákoník práce. Velký komentář; Zákon o státní službě. Komentář; Zákon o inspekci práce. Komentář; Agenturní zaměstnávání v komplexních souvislostech; Přehled judikatury k zákonu o zaměstnanosti; Zákon o zaměstnanosti. Komentář; aj.).