Sociální dovednosti ve škole

Autor: Ilona Gillernová, Lenka Krejčová a kolektiv

  • Kód produktu: 89212
  • Nakladatelství: Grada Publishing
  • Počet stran: 248
  • Vazba: brož., 17x24 cm
  • ISBN: 978-80-247-3472-9
  • Datum vydání: září 2012
  • Vaše cena s DPH: 359 Kč
ks
    V prodeji

Cílem publikace je zmapovat prostředí školy ze sociálněpsychologického úhlu pohledu, objasnit projevy různých fenoménů a načrtnout, jak souvisejí s efektivitou edukačních procesů. Sociální svět školy je zajímavý, dynamický a poskytuje řadu možností pro rozvíjení sociálních dovedností žáků. Kniha nabízí teoreticko-aplikační východiska a zároveň konkrétní postupy, jak příznivě ovlivnit procesy rozvoje sociálních dovedností žáků i učitelů.Kromě nových poznatků a témat i výsledků aktuálních výzkumů zde autorky navazují na úspěšné příspěvky či texty z předchozích let. Publikace je určena lektorům, kteří vedou výcvik sociálních dovedností učitelů i žáků, učitelům základních a středních škol různého typu a zaměření, vychovatelům, trenérům či vedoucím zájmových kroužků a oddílů pro děti a dospívající.OBSAH:ÚVODEM

1. SOCIÁLNÍ SVĚT ŠKOLY A JEHO CHARAKTERISTIKA

1.1 Škola a vybrané sociální atributy školního prostředí

1.1.1 Škola jako zajímavý sociální svět

1.1.2 Sociální komunikace a škola

1.1.3 Školní interakce

1.2 Sociální procesy a vztahy ve škole

1.2.1 Socializace, socializační procesy ve škole

1.2.2 Školní třída jako malá sociální skupina

1.2.3 Činnosti učitele v síti sociálních vztahů ve škole

1.3 Sociální dovednosti a jejich rozvíjení ve škole

1.3.1 Co jsou sociální dovednosti

1.3.2 Cíle a postupy výcviků sociálních dovedností ve škole

1.3.3 Možnosti, úskalí a limity rozvoje sociálních dovedností žáků i učitelů

2. SOCIÁLNÍ DOVEDNOSTI JAKO SOUČÁST PROFESNÍ KOMPETENCE UČITELE

2.1 Profesní dovednosti učitele a jejich stručná charakteristika

2.2 Sociální dovednosti učitele ve prospěch edukačních aktivit

2.3 Videotrénink interakcí ve škole

2.3.1 Základní východiska videotréninku interakcí a jeho využití ve škole

2.3.2 Principy úspěšné komunikace učitele a žáka

2.3.3 Organizace činností žáků a učitelů

2.3.4 Způsob práce s videonahrávkou

2.4 Sociálněpsychologický výcvik učitelů

2.4.1 Východiska a cíle výcviku

2.4.2 Tematické okruhy výcviku učitelů a jeho organizace

2.4.3 Příklad výcvikového programu pro rozvoj sociálních dovedností učitele

2.5 Profesní zátěž, sociální opora a psychohygiena učitele

2.5.1 Profesní zátěž učitele

2.5.2 Zátěž jako výzva pro prevenci – duševní hygiena učitele

2.5.3 Sociální opora a její význam pro práci učitele

3. ROZVÍJENÍ SOCIÁLNÍCH DOVEDNOSTÍ ŽÁKŮ VE ŠKOLE

3.1 Předpoklady rozvoje sociálních dovedností žáků ve školních třídách

3.2 Projevy sociálních dovedností žáků

3.3 Programy rozvoje sociálních dovedností žáků ve škole

3.3.1 Principy účinných rozvíjejících a preventivních školních programů a jejich evaluace

3.3.2 Diagnostika školní třídy

3.3.3 Podoby rozvíjejících a preventivních programů a jejich místo v edukačních aktivitách

3.4 Vybrané aktivity pro rozvoj sociálních dovedností žáků a jejich metodické zpracování

3.4.1 Metodické souvislosti výcvikových postupů

3.4.2 Hry pro vzájemné poznávání, představení, zapamatování jmen

3.4.3 Techniky pro posílení spolupráce, komunikace, naslouchání a akceptace spolužáků

3.4.4 Cvičení aktivizující, relaxační a uzavírající výcviková setkání

3.5 Příklady výcvikových programů pro žáky základních a středních škol

3.5.1 Sestavy interakčních her a cvičení pro nejstarší předškoláky a žáky od prvního do pátého ročníku základní školy

3.5.2 Výcvikové programy pro žáky ve věku od dvanácti do šestnácti let

.5.3 Programy rozvoje sociálních dovedností pro žáky středních škol

ZÁVĚREM K ROZVOJI SOCIÁLNÍCH DOVEDNOSTÍ VE ŠKOLE

LITERATURA

PŘÍLOHA: INSPIROMAT HER A CVIČENÍ PRO ROZVOJ SOCIÁLNÍCH DOVEDNOSTÍ

1. Metodické zásady pro práci s interakčními hrami

2. Interakční hry

2.1 Postupy dělení skupin

2.2 Rozpracované techniky rozvíjení sociálních dovedností

2.3 Náměty pro další interakční hry

3. Vybrané publikace s náměty pro interakční hry a cvičení

SOUHRN

SUMMARY

RESUMÉ

REJSTŘÍK CVIČENÍ A HER

VĚCNÝ REJSTŘÍK

JMENNÝ REJSTŘÍK

Chcete se na něco zeptat?