Sociální patologie (2. rozš. a akt. vyd.)

Autor: Slavomil Fischer, Jiří Škoda

 • Kód produktu: 89658
 • Nakladatelství: Grada Publishing
 • Počet stran: 232
 • Vazba: brož., 17x24 cm
 • ISBN: 978-80-247-5046-0
 • Datum vydání: září 2014
 • Běžná cena s DPH: 369 Kč
 • Zvýhodnění on-line: 12%
 • Ušetříte: -44 Kč
 • Vaše cena s DPH: 325 Kč
ks
  V prodeji

Pro studium problematiky sociálně patologických jevů je k?dispozici jak řada vysoce odborných knih, tak těch, jež se?snaží v?lepším případě o?popularizaci, v tom horším jdou pouze po senzacích, bez ambice rozkrýt hlubší souvislosti. Odborných publikací, které by byly přínosem jak pro odborníky a?specialisty,?tak i?pro studenty a?další případné zájemce, je bohužel poskrovnu. Jednou z nich je právě tato kniha. Mohou ji využít jak?pracovníci, kteří se?na?řešení sociálně deviantních a?patologických jevů již v praxi podílejí, tak specialisté na vědeckých pracovištích. Je ale též určena vysokoškolským studentům, kteří se připravují na práci v tzv. pomáhajících profesích, tedy budoucím vychovatelům, sociálním pracovníkům,? terapeutům, etopedům, speciálním pedagogům apod., a studentům učitelských a?zdravotnických oborů. Vzhledem ke?společenskému zájmu o?projednávaná?témata poslouží i?dalším zájemcům z?řad širší veřejnosti.OBSAH:Úvod

TEORETICKÁ VÝCHODISKA

1. Základní pojmy sociální patologie a deviace

1.1 Sociální deviace a sociální patologie

1.2 Sociální patologie z pohledu vědních disciplín

Pohled absolutistický

Pohled moralizující

Medicínský pohled

Statistický pohled

Relativistický pohled

1.3 Shrnutí

2. Normalita a abnormalita

2.1 Norma a konformita

2.2 Vymezení normality, vybraná pojetí

Statistické pojetí normality

Sociokulturní pojetí normality

Norma skupiny

Mediální norma

Funkční pojetí

2.3 Shrnutí

3. Zdroje a příčiny sociálně patologických jevů a deviace

3.1 Etiologie sociálně patologických jevů a chování

3.2 Teorie zdrojů sociální patologie

Biologicko-psychologické teorie

Sociálně psychologické teorie

Sociologické teorie

3.3 Shrnutí

PROBLEMATIKA ZÁVAŽNÝCH SOCIÁLNĚ PATOLOGICKÝCH JEVŮ

4. Agresivita a násilí

4.1 Vymezení agresivity a násilí z pohledu sociální patologie

4.2 Druhy agresivity

Zlostná agresivita

Instrumentální agresivita

Spontánní agresivita

4.3 Příčiny agresivity a násilí

Biologické dispozice

Sociokulturní dispozice

4.4 Sociální aspekty spojené s agresivitou a násilím

Sledování násilí

Vandalismus

4.5 Prevence a možnosti eliminace agresivity

Ovlivňování veřejnosti

Psychoterapie

Farmakologická léčba

4.6 Shrnutí

5. Suicidiální jednání

5.1 Úvod do problematiky suicidiality

5.2 Motivace suicidiálního jednání

5.3 Způsoby provedení suicidia

5.4 Příčiny suicidiálního jednání

Faktory obecně medicínské

Faktory psychické

Faktory demogra?cké

Faktory sociální

Biologické predispozice

5.5 Postoj společnosti, možnosti řešení a prevence suicidiality

Asistovaná sebevražda

5.6 Sebepoškozování

5.7 Shrnutí

6. Zneužívání psychoaktivních látek

6.1 Psychoaktivní látky

6.2 Poruchy vyvolané v souvislosti se zneužíváním psychoaktivních látek

6.3 Faktory zvyšující pravděpodobnost rozvoje závislosti na psychoaktivních látkách

Genetické predispozice

Biologické predispozice

Psychické faktory

Sociální faktory

6.4 Závislost a škodlivé užívání alkoholu

Vznik a rozvoj závislosti

Vliv alkoholové závislosti na organismus

6.5 Závislost a škodlivé užívání vybraných nealkoholových látek

Vznik a rozvoj závislosti

Závislost na nikotinu

Závislost na opioidech

Závislost na kanabinoidech

Závislost na sedativech a hypnotikách

Závislost na stimulanciích

Závislost na organických rozpouštědlech

Závislost na halucinogenech

6.6 Sociální důsledky, možnosti léčby a prevence

Sociální důsledky alkoholové závislosti

Léčení alkoholové závislosti

Sociální důsledky závislosti na nealkoholových psychoaktivních látkách (drogách)

Nefarmakologická léčba závislosti na nealkoholových psychoaktivních látkách (drogách)

6.7 Shrnutí

7. Návykové a impulzivní poruchy

7.1 Společné charakteristiky návykových a impulzivních poruch

7.2 Příčiny vzniku návykových a impulzivních poruch

7.3 Jednotlivé návykové a impulzivní poruchy

Patologické hráčství

Patologické zakládání požárů (pyromanie)

Patologické kradení (kleptomanie)

Trichotillomanie

Jiné návykové a impulzivní poruchy

7.4 Důsledky návykových a impulzivních poruch

7.5 Možnosti léčby návykových a impulzivních poruch

7.6 Shrnutí

8. Novodobé nelátkové závislosti

8.1 Netholismus – závislost na internetu

8.2 Oniomanie – závislost na nakupování

8.3 Nomofobie – závislost na mobilních telefonech

8.4 Workoholismus

8.5 Dysmorfofobie, bigorexie

8.6 Shrnutí

9. Body image a její sociálně patologické projevy

9.1 Vymezení základních pojmů

Sebesystém (self-system)

Sebepojetí (self-concept)

9.2 Tělesné sebepojetí (physical self-concept, body image)

9.3 Body image a poruchy příjmu potravy

9.4 Body image a obezita

9.5 Body image a BMI

9.6 Výsměch a body image

9.7 Shrnutí

10. Sociálně patologické jevy spojené s prostředím rodiny

10.1 Rodina jako zdroj vzniku a rozvoje sociálně patologických jevů

10.2 Poruchy ve výchově a funkcích rodinného prostředí

Poruchy rodičovské role

Dysfunkční a afunkční rodina

Základní problémy ústavní péče

10.3 Syndrom týraného, zneužívaného a zanedbávaného dítěte (syndrom CAN)

Vymezení pojmu

Epidemiologie

Fyzické týrání a jeho formy

Psychické týrání a jeho formy

Sexuální zneužívání a jeho formy

Zanedbávání a jeho formy

Sekundární viktimizace

Münchhausenův syndrom by proxy

10.4 Psychická deprivace v dětství

10.5 Rizikové faktory a sociální důsledky nevhodného působení rodiny

Rizikové faktory a důsledky psychické deprivace

Rizikové faktory a důsledky týrání

Rizikové faktory a zneužívání

10.6 Shrnutí

11. Kriminalita a delikvence

11.1 Vymezení pojmů kriminalita a delikvence

11.2 Faktory zvyšující pravděpodobnost vzniku a rozvoje kriminálního a delikventního chování

Biologické faktory

Psychické faktory

Sociální faktory

11.3 Osobnostní charakteristiky delikventů

11.4 Riziko nebezpečnosti a motivace k nápravě

Míra rizika nebezpečnosti

So?stikovanost, úroveň morální vyspělosti

Možnost léčby, motivace a ochota k nápravě

11.5 Antisociální chování v důsledku negativního vývoje v dětství a adolescenci

Typologie delikventní subkultury

Socializovaný typ

Neurotický typ

Nesocializovaný typ (defektně socializovaný, psychopatický)

Mentálně insu?cientní typ (nedostačivý)

Deviantně socializovaný typ

Typ s masivní psychickou poruchou (psychotický)

11.7 Penitenciární proces a jeho zvláštnosti

Psychosociální problémy spojené s obviněním

Psychosociální problémy spojené s vazebním uvězněním

Reakce na vazební uvěznění

Výkon trestu odnětí svobody

Prizonizace

Sociální speci?ka výkonu trestu odnětí svobody

11.8 Možnosti práce s delikventními jedinci

Působení na obviněné

Zacházení s odsouzenými

Pracovní aktivity a programy

Vzdělávání

Speciálně výchovné aktivity

Zájmové aktivity

Utváření vnějších vztahů

11.9 Práce se speci?ckými skupinami odsouzených

11.10 Účinnost terapie a práce s odsouzenými

Probace a mediace

11.11 Shrnutí

Použitá literatura

Jmenný rejstřík

Věcný rejstřík

Chcete se na něco zeptat?