Spisová a archivní služba • uchovávání a vyřazování dokumentů veřejnoprávních a soukromoprávních původců

Určeno pro: veřejnoprávní a soukromoprávní původce, kteří vedou spisovou službu, pro pracovníky podatelen a spisoven i administrativní pracovníky, kteří se podílejí na vedení spisové služby a pro všechny, kteří řeší otázku, jak uchovávat a vyřazovat své dokumenty v souladu s požadavky kladenými novým archivním zákonem a potřebují si tuto problematiku ujasnit nebo se dozvědět aktuální informace

Program semináře:

 • aktuální informace o provádění spisové služby • informace o novelizovaném znění zákona č. 499/2014 Sb., o archivnictví a spisové službě a o změně některých zákonů ve znění pozdějších předpisů: zákon č. 111/2019 Sb. ze dne 24.4.2019, Část dvacátá druhá, kterým se mění zákon číslo 499/2004 Sb.
 • další platná legislativa a její výklad v praxi
 • změna vyhlášky č. 259/2012 Sb. o podrobnostech výkonu spisové služby: vyhláška č. 85/2019 Sb. část druhá, kterou se mění vyhlášky provádějící zákon o archivnictví a spisové službě a další související předpisy v platném znění a další právní předpisy týkající se spisové služby • změny v souvislosti s implementací nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 910/2014 o elektronické identifikaci a službách vytvářejících důvěru (eIDAS)
 • spisovny a organizace spisové služby
 • úvod do problematiky výkonu spisové služby u veřejnoprávních a soukromoprávních původců• zásady a praxe spisové služby • příjem • evidence • rozdělování • odesílání a uchovávání listinných a digitálních dokumentů • zpracování interních aktů řízení (spisových řádů, spisových a skartačních plánů, metodika) • zřizování a vedení spisoven • evidence a zabezpečení dokumentů ve spisovnách • ukládání dokumentů v digitální podobě • opatření dokumentů metadaty • výstupní datové formáty
 • vyřazování dokumentů
 • vyřazování dokumentů ve skartačním řízení a mimo skartační řízení • příprava a realizace skartačního řízení zpracování skartačních návrhů • specifické druhy skartačního řízení • vyřazování dokumentů prostředky elektronických systémů spisové služby výběr archiválií analogových a digitálních • Národní digitální archiv a jeho role při ukládání digitálních archiválií
 • péče o dokumenty a dokumenty zanikajících původců
 • podmínky pro ukládání dokumentů ve spisovnách a v datových uložištích • výběr archiválií, jejich evidence, zpracování, ukládání a ochrana podle archivního zákona • postup při uplatňování zákona č. 499/2004 o archivnictví a spisové službě v platném znění v případě zanikajících veřejnoprávních původců
 • péče o dokumenty obsahující osobní údaje v souvislosti s novým nařízením EU o ochraně osobních údajů a dle zákona č. 110/2019 Sb. o zpracování osobních údajů
 • diskuze • odpovědi na dotazy

Pokyny pro semináře

Přihláška

Vyplněnou závaznou přihlášku odešlete nejpozději 3 pracovní dny před datem konání semináře. Po tomto termínu je možno se přihlásit pouze po telefonické domluvě. Evidence přihlášek probíhá podle data doručení. Doručení přihlášky z toho internetového obchodu potvrzujeme e-mailem.

Úhrada

Platbu za objednané semináře poukažte včas před datem konání semináře převodním příkazem na náš účet 27-4236970247/0100, KB Olomouc. Jako variabilní symbol uveďte číslo zvoleného semináře. V případě, že provádíte platbu za více seminářů, zasílejte prosím platby pod samostatnými variabilními symboly nebo nás informujte o hromadné platbě za více seminářů e-mailem nebo telefonicky (Praha; České Budějovice; Karlovy Vary; Liberec; Plzeň; Tábor; Ústí nad Labem - praha@anag.cz / 222 519 092 | Olomouc; Brno; Hradec Králové; Ostrava; Zlín - seminare@anag.cz / 585 757 421).

Účastnický poplatek vracíme pouze v případě, že Vaše neúčast bude oznámena nejméně 3 pracovní dny předem.


Pokyny pro videosemináře

Objednávka

Po objednání videosemináře běžným způsobem přes webové stránky v sekci VIDEOSEMINÁŘE Vám zašleme odkaz s pokyny, kde se k videosemináři zaregistrujete a spustíte jej, zároveň Vám také zašleme e-mailem a fakturu. Doručení objednávky z toho internetového obchodu potvrzujeme e-mailem.

Úhrada

Platbu za objednané videosemináře poukažte obratem - převodním příkazem na náš účet 27-4236970247/0100, KB Olomouc. Jako variabilní symbol uveďte číslo zaslané faktury. V případě, že provádíte platbu za více videoseminářů, zasílejte prosím platby pod samostatnými variabilními symboly nebo nás informujte o hromadné platbě za více seminářů e-mailem dle PSČ sídla organizace objednatele: pro PSČ 100 00 – 459 99 praha@anag.cz / tel. 222 519 092, pro PSČ 460 00 – 799 99 seminare@anag.cz / tel. 585 757 421).

Faktura - daňový doklad

Datum uskutečnění zdanitelného plnění je den přijetí platby nebo poskytnutí služby. Fakturu - daňový doklad obdrží každý účastník semináře, u videoseminářů e-mailem na adresu uvedenou v objednávce

Informace

Společnost ANAG, spol. s r. o. si vyhrazuje právo možné změny lektora. V tomto případě budou všichni přihlášení zájemci e-mailem informováni.

Dotazy

S případnými specifickými dotazy se můžete kdykoliv obrátit na operátorky centra zákaznické péče pro daný region -> viz sekce Kontakty -> Péče o zákazníky.Kontakt na technickou podporu k videoseminářům - bursa@anag.cz / tel. +420 585 757 440

Chcete se zeptat na něco ohledně seminářů?

 • Datum konání: 18. listopadu 2020, 9.00 - 14.00
 • Variabilní symbol: 19136
 • Stav: Připravujeme
Cena: 2 190 Kč Objednat