Spisová a archivní služba v podmínkách roku 2023 • správné postupy v praxi dle aktuální platné legislativy

Určeno pro: všechny skupiny původců - veřejnoprávním i soukromoprávním; těm, kdo vedou spisovou službu v listinné podobě i v elektronickém systému spisové služby.

Cíl: seznámení zájemců s postupy v oblasti správy dokumentů, spisové služby a archivace, které umožní naplnění aktuální platné legislativy.

Obsah semináře:

 • Základní legislativa: zejména zákon č. 499/2004 Sb., o archivnictví a spisové službě, v platném znění, prováděcí vyhláška č. 259/2012 Sb., o podrobnostech výkonu spisové služby, v platném aktuálním znění • národní standard pro elektronické systémy spisové služby po novele, v platném znění • další předpisy, které mají dopad na správu dokumentů a vedení spisové služby, včetně evropských nařízení eIDAS a GDPR • ochrana osobních údajů ve spisové službě
 • Úvod do problematiky • základní terminologie
 • Rozdělení původců dle zákona č. 499/2004 Sb. a jejich povinnosti
 • Spisová služba v listinné i elektronické podobě: operace související s příjmem, evidencí, zpracováním, vyřizováním dokumentů • tvorba spisu a práce s ním • samostatné evidence dokumentů (např. účetní systémy).
 • Práce s digitálními dokumenty • konverze, převody • návaznost na informační systém datových schránek • elektronické faktury • uchovávání digitálních dokumentů
 • Ukládání analogových dokumentů • podoba a vybavení spisoven
 • Vyřazování dokumentů a výběr archiválií ve skartačním i mimo skartační řízení • Národní digitální archiv, národní archivní portál, postup elektronického skartačního řízení s možností praktické ukázky • Výběr digitálních dokumentů mimo elektronické systémy spisové služby.
 • Spisový řád a další normy pro správu dokumentů • povinné náležitosti, návod na sestavení, spisový a skartační plán, skartační znaky a lhůty
 • Nejčastější chyby při správě dokumentů a ve spisové službě a jejich náprava
 • Kontroly a dohled ve spisové službě.
 • Atestace elektronických systémů spisových služeb.
 • diskuze • odpovědi na dotazy

Pokyny pro semináře

Přihláška

Vyplněnou závaznou přihlášku odešlete nejpozději 3 pracovní dny před datem konání semináře. Po tomto termínu je možno se přihlásit pouze po telefonické domluvě. Evidence přihlášek probíhá podle data doručení. Doručení přihlášky z toho internetového obchodu potvrzujeme e-mailem.

Úhrada

Platbu za objednané semináře provádějte až na základě faktury - daňového dokladu, který obdržíte na semináři nebo zaslaného po konání semináře na náš účet 27-4236970247/0100, KB Olomouc. Variabilním symbolem bude číslo zaslané faktury. V případě potřeby si vyžádejte zálohovou fakturu. Platbu v hotovosti uveďte do Poznámky.

Účastnický poplatek vracíme pouze v případě, že Vaše neúčast bude oznámena nejméně 3 pracovní dny předem.


Pokyny pro videosemináře

Objednávka

Po objednání videosemináře běžným způsobem přes webové stránky v sekci VIDEOSEMINÁŘE Vám zašleme odkaz s pokyny, kde se k videosemináři zaregistrujete a spustíte jej, zároveň Vám také zašleme e-mailem a fakturu. Doručení objednávky z toho internetového obchodu potvrzujeme e-mailem.

Úhrada

Platbu za objednané videosemináře poukažte obratem - převodním příkazem na náš účet 27-4236970247/0100, KB Olomouc. Jako variabilní symbol uveďte číslo zaslané faktury. 

Faktura - daňový doklad

Datum uskutečnění zdanitelného plnění je den přijetí platby nebo poskytnutí služby. Fakturu - daňový doklad obdrží každý účastník semináře, u videoseminářů e-mailem na adresu uvedenou v objednávce

Informace

Společnost ANAG, spol. s r. o. si vyhrazuje právo možné změny lektora. V tomto případě budou všichni přihlášení zájemci e-mailem informováni.

Dotazy

S případnými specifickými dotazy se můžete kdykoliv obrátit na operátorky centra zákaznické péče pro daný region -> viz sekce Kontakty -> Péče o zákazníky.Kontakt na technickou podporu k videoseminářům - bursa@anag.cz / tel. +420 585 757 440

Chcete se zeptat na něco ohledně seminářů?

 • Datum konání: 20. dubna 2023, 9.00 - 13.30
 • Variabilní symbol: 24937
 • Stav: Připravujeme
Cena: 2 390 Kč Objednat