Spisová služba a archivnictví • její vedení • včetně evropských nařízení eIDAS a GDPR

Určeno pro:všechny skupiny původců (veřejnoprávní i soukromoprávní), těm, kdo vedou spisovou službu v listinné podobě i v elektronickém systému spisové služby

Cíl semináře: seznámit zájemce s konkrétními postupy v oblasti správy dokumentů, spisové služby a archivace, které umožní naplnění aktuální platné legislativy pro rok 2020.

Obsah semináře:

 • základní legislativa • zejména zákon č. 499/2004 Sb., o archivnictví a spisové službě, v platném znění • prováděcí vyhláška č. 259/2012 Sb., o podrobnostech výkonu spisové služby, v platném znění • národní standard pro elektronické systémy spisové služby po novele, v platném
 • další předpisy, které mají dopad na správu dokumentů a vedení spisové služby, včetně evropských nařízení eIDAS a GDPR • ochrana osobních údajů ve spisové službě
 • povinnosti jednotlivých typů původců • povinnosti komerčních spisoven.
 • spisová služba v listinné i elektronické podobě: operace související s příjmem • evidencí • zpracováním • vyřizováním dokumentů • tvorba spisu a práce s ním • samostatné evidence dokumentů (např. účetní systémy)
 • elektronické systémy spisové služby a jejich implementace v organizaci
 • práce s digitálními dokumenty (konverze, převody • návaznost na informační systém datových schránek • elektronické faktury • uchovávání digitálních dokumentů)
 • ukládání analogových dokumentů (podoba a vybavení spisoven)
 • vyřazování dokumentů a výběr archiválií ve skartačním i mimo skartační řízení • elektronické skartační řízení a Národní archivní portál • výběr digitálních dokumentů mimo elektronické systémy spisové služby
 • spisový řád a další normy pro správu dokumentů: povinné náležitosti • návod na sestavení • spisový a skartační plán • skartační znaky a lhůty
 • nejčastější chyby při správě dokumentů a ve spisové službě
 • kontroly a dohled ve spisové službě
 • diskuze • odpovědi na dotazy

Přihláška

Vyplněnou závaznou přihlášku odešlete nejpozději 3 pracovní dny před datem konání semináře. Po tomto termínu je možno se přihlásit pouze po telefonické domluvě. Evidence přihlášek probíhá podle data doručení. Doručení přihlášky z toho internetového obchodu potvrzujeme e-mailem.

Úhrada

Platbu za objednané semináře poukažte včas před datem konání semináře převodním příkazem na náš účet 27-4236970247/0100, KB Olomouc. Jako variabilní symbol uveďte číslo zvoleného semináře. V případě, že provádíte platbu za více seminářů, zasílejte prosím platby pod samostatnými variabilními symboly nebo nás informujte o hromadné platbě za více seminářů e-mailem nebo telefonicky (Praha; České Budějovice; Karlovy Vary; Liberec; Plzeň; Tábor; Ústí nad Labem - praha@anag.cz / 222 519 092 | Olomouc; Brno; Hradec Králové; Ostrava; Zlín - seminare@anag.cz / 585 757 421).

Účastnický poplatek vracíme pouze v případě, že Vaše neúčast bude oznámena nejméně 3 pracovní dny předem.

Daňový doklad

Datum uskutečnění zdanitelného plnění je den konání semináře nebo den přijetí platby. Daňové doklady obdrží každý účastník u prezence v den konání semináře.

Informace

Prezence probíhá 30 minut před zahájením semináře.

Společnost ANAG, spol. s r. o. si vyhrazuje právo možné změny lektora, místa, data konání a eventuální zrušení semináře z organizačních důvodů. V tomto případě budou všichni přihlášení zájemci telefonicky, faxem, e-mailem nebo dopisem informováni.

Součástí ceny účastnického poplatku je i drobné občerstvení.

Dotazy

S případnými specifickými dotazy se můžete kdykoliv obrátit na operátorky centra zákaznické péče pro daný region -> viz sekce Kontakty -> Péče o zákazníky.

Chcete se zeptat na něco ohledně seminářů?

 • Datum konání: 11. listopadu 2019, 9.00 - 13.30
 • Variabilní symbol: 22439
 • Stav: Připravujeme
Cena: 2 090 Kč Objednat