Spisová služba • odborná správa dokumentů a spisů v listinné i elektronické podobě

Určen pro: pracovníky podatelen, spisoven, sekretářky a administrativní pracovníky jak veřejnoprávních tak soukromoprávních původců

Cíl: seminář je zaměřen na problematiku odborné správy dokumentů – spisové služby v organizaci. Je věnován praktickým otázkám postupu při evidenci, oběhu, ukládání a vyřazování analogových a digitálních dokumentů v souvislosti s povinnostmi vyplývajícími ze zákona a vyhlášky.

Program semináře:

 • novela zákona 499/ 2004 Sb., o archivnictví a spisové službě a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, účinná od 24. 4. 2019
 • novela vyhlášky č. 259/2012 Sb., o podrobnostech výkonu spisové služby s rozloženou účinností od 1. 4. 2019 a 1. 7. 2019
 • právní předpisy související se spisovou službou
 • z.č. 300/2008 Sb., o elektronických úkonech a autorizované konverzi ve znění pozdějších předpisů
 • z.č. 297/2016 Sb., o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce ve znění pozdějších předpisů
 • zákony ukládající dobu uchování pro různé typy dokumentů
 • původci dokumentů a jejich povinnosti vyplývající ze zákona o archivnictví a spisové službě
 • rozdělení původců na soukromoprávní a veřejnoprávní a vymezení jejich povinností
 • výkon spisové služby v listinné a elektronické podobě
 • příjem, evidence, oběh, vyřizování, vyhotovování, podepisování, odesílání, ukládání a vyřazování dokumentů (skartační řízení)
 • nejčastější chyby při vedení spisové služby - diskuze

Přihláška

Vyplněnou závaznou přihlášku odešlete nejpozději 3 pracovní dny před datem konání semináře. Po tomto termínu je možno se přihlásit pouze po telefonické domluvě. Evidence přihlášek probíhá podle data doručení. Doručení přihlášky z toho internetového obchodu potvrzujeme e-mailem.

Úhrada

Platbu za objednané semináře poukažte včas před datem konání semináře převodním příkazem na náš účet 27-4236970247/0100, KB Olomouc. Jako variabilní symbol uveďte číslo zvoleného semináře. V případě, že provádíte platbu za více seminářů, zasílejte prosím platby pod samostatnými variabilními symboly nebo nás informujte o hromadné platbě za více seminářů e-mailem nebo telefonicky (Praha; České Budějovice; Karlovy Vary; Liberec; Plzeň; Tábor; Ústí nad Labem - praha@anag.cz / 222 519 092 | Olomouc; Brno; Hradec Králové; Ostrava; Zlín - seminare@anag.cz / 585 757 421).

Účastnický poplatek vracíme pouze v případě, že Vaše neúčast bude oznámena nejméně 3 pracovní dny předem.

Daňový doklad

Datum uskutečnění zdanitelného plnění je den konání semináře nebo den přijetí platby. Daňové doklady obdrží každý účastník u prezence v den konání semináře.

Informace

Prezence probíhá 30 minut před zahájením semináře.

Společnost ANAG, spol. s r. o. si vyhrazuje právo možné změny lektora, místa, data konání a eventuální zrušení semináře z organizačních důvodů. V tomto případě budou všichni přihlášení zájemci telefonicky, faxem, e-mailem nebo dopisem informováni.

Součástí ceny účastnického poplatku je i drobné občerstvení.

Dotazy

S případnými specifickými dotazy se můžete kdykoliv obrátit na operátorky centra zákaznické péče pro daný region -> viz sekce Kontakty -> Péče o zákazníky.

Chcete se zeptat na něco ohledně seminářů?

 • Datum konání: 25. října 2019, 9.00 - 13.30
 • Variabilní symbol: 15765
 • Stav: Připravujeme
Cena: 2 190 Kč Objednat