Powered by Smartsupp

Spisová služba v praxi • uchovávání a vyřazování dokumentů veřejnoprávních a soukromoprávních původců v roce 2024 • prezenčně i on-line

Určeno pro: veřejnoprávní a soukromoprávní původce, kteří vedou spisovou službu, pro pracovníky podatelen a spisoven i administrativní pracovníky, kteří se podílejí na vedení spisové služby i pro všechny, kteří řeší otázku, jak uchovávat a vyřazovat své dokumenty v souladu s požadavky kladenými předpisy v oblasti archivnictví a spisové služby a potřebují si tuto problematiku ujasnit nebo se dozvědět aktuální informace

Program semináře:

aktuální informace k legislativě • informace o novelizovaném znění zákona č. 499/2004 Sb., o archivnictví a spisové službě a o změně některých zákonů ve znění pozdějších předpisů (archivní zákon) • další platná legislativa a její výklad v praxi

 • novela archivního zákona zák. č. 261/2021 Sb. změna některých zákonů v souvislosti s další elektronizací postupů orgánů veřejné moci (týká se zejména povinností veřejnoprávních původců vést elektronickou spisovou službu, která musí projít atestem) včetně jeho připravované novely
 • novela vyhl. č. 96/2023 Sb., kterou se mění vyhláška č. 259/2012 Sb. o podrobnostech výkonu spisové služby, další související předpisy v platném znění a právní předpisy týkající se spisové služby
 • změny v souvislosti s implementací nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 910/2014 o elektronické identifikaci a službách vytvářejících důvěru (eIDAS)
 • metodika pro nakládání s dokumenty obsahující osobní údaje ve spisové službě v souvislosti s novým nařízením EU o ochraně osobních údajů (GDPR) a zákonem č. 110/2019 Sb.o zpracování osobních údajů

organizace spisové služby v elektronické podobě u veřejnoprávních původců a v listinné podobě s možností volby u soukromoprávních původců

 • základní etapy oběhu dokumentů ve spisové službě u veřejnoprávních a soukromoprávních původců: zásady a praxe spisové služby • příjem • evidence • rozdělování • odesílání a uchovávání listinných a digitálních dokumentů • zpracování i aktualizace interních aktů řízení (spisových řádů, spisových a skartačních plánů, metodiky) • zřizování a vedení spisoven • evidence a zabezpečení dokumentů ve spisovnách • ukládání dokumentů v digitální podobě • opatření dokumentů metadaty • výstupní datové formáty
 • datové schránky, elektronické podpisy, pečeti a správa elektronických dokumentů dle evropského nařízení eIDAS, registr smluv
 • spisová rozluka (postupy při zrušení, reorganizaci) a vedení spisové služby v mimořádných situacích

vyřazování dokumentů (skartační řízení)

 • vyřazování dokumentů ve skartačním řízení a mimo skartační řízení • příprava a realizace skartačního řízení, zpracování skartačních návrhů • výběr archiválií analogových a digitálních • průběh elektronického skartačního řízení prostřednictvím Národního archivního portálu a ukládání digitálních archiválií v Národním digitálním archivu

péče o dokumenty a dokumenty zanikajících původců

 • podmínky pro ukládání dokumentů v komerčních spisovnách a v datových uložištích • postup při uplatňování zákona č. 499/2004 o archivnictví a spisové službě v platném znění v případě zanikajících veřejnoprávních původců

péče o archiválie a spolupráce veřejných archivů s původci

 • síť veřejných archivů v ČR • předarchivní péče, metodika a kontroly výkonu spisové služby • evidence a zpřístupňování archiválií (badatelny archivů a Národní archivní portál) • prezentace archivů a archivních fondů (přednášky, výstavy, publikační činnost, exkurze, akce v rámci Mezinárodního dne archivů)

diskuze a odpovědi na dotazy • výměna praktických zkušeností

Pokyny pro semináře

Přihláška

Vyplněnou závaznou přihlášku odešlete nejpozději 3 pracovní dny před datem konání semináře. Po tomto termínu je možno se přihlásit pouze po telefonické domluvě. Evidence přihlášek probíhá podle data doručení. Doručení přihlášky z toho internetového obchodu potvrzujeme e-mailem.

Úhrada

Platbu za objednané semináře provádějte až na základě faktury - daňového dokladu, který obdržíte na semináři nebo zaslaného po konání semináře na náš účet 27-4236970247/0100, KB Olomouc. Variabilním symbolem bude číslo zaslané faktury. V případě potřeby si vyžádejte zálohovou fakturu. Platbu v hotovosti uveďte do Poznámky.

Účastnický poplatek vracíme pouze v případě, že Vaše neúčast bude oznámena nejméně 3 pracovní dny předem.


Pokyny pro videosemináře

Objednávka

Po objednání videosemináře běžným způsobem přes webové stránky v sekci VIDEOSEMINÁŘE Vám zašleme odkaz s pokyny, kde se k videosemináři zaregistrujete a spustíte jej, zároveň Vám také zašleme e-mailem a fakturu. Doručení objednávky z toho internetového obchodu potvrzujeme e-mailem.

Úhrada

Platbu za objednané videosemináře poukažte obratem - převodním příkazem na náš účet 27-4236970247/0100, KB Olomouc. Jako variabilní symbol uveďte číslo zaslané faktury. 

Faktura - daňový doklad

Datum uskutečnění zdanitelného plnění je den přijetí platby nebo poskytnutí služby. Fakturu - daňový doklad obdrží každý účastník semináře, u videoseminářů e-mailem na adresu uvedenou v objednávce

Informace

Společnost ANAG, spol. s r. o. si vyhrazuje právo možné změny lektora. V tomto případě budou všichni přihlášení zájemci e-mailem informováni.

Dotazy

S případnými specifickými dotazy se můžete kdykoliv obrátit na operátorky centra zákaznické péče pro daný region -> viz sekce Kontakty

Chcete se zeptat na něco ohledně seminářů?

Lektor: JANEČKOVÁ Jitka, PhDr.
 • Datum konání: 4. října 2024, 9.00 - 14.00
 • Variabilní symbol: 21180
 • Stav: Připravujeme
Cena: 2 790 Kč Objednat