Powered by Smartsupp

Spisová služba v praxi • úpravy a novinky pro veřejnoprávní původce

Určeno pro: školy, obecní a městské úřady - veřejnoprávní původce

Cíl semináře: srozumitelné seznámení s povinnostmi a představení aktuálních změn vedení spisové služby v souladu s platnou legislativou v oblasti spisové služby a archivnictví zastoupenou novelizovaným zákonem č. 499/2004 Sb. o archivnictví a spisové službě, v platném znění pro veřejnoprávní původce.

Program semináře:

Seznámení se změnami v legislativě: novela vyhlášky č. 259/2014 Sb., o podrobnostech výkonu spisové služby, ve znění pozdějších předpisů - vyhláška č. 96/2023 Sb., Národní standard pro elektonické systémy spisové služby zveřejněný ve Věstníku MV ČR částka 42/2023.

Postupný přechod k elektronické podobě spisové služby u všech veřejnoprávních původců.

Povinné akreditace elektronických systémů spisových služeb.

Přechodné období.

Spisová služba - novinky, úpravy a porovnání listiné a elektronické spisové služby:

 • Tvorba spisových řádů: revize a úpravy směrnice s ohledem na aktuální změny ve spisové službě.
 • Forma dokumentů: analogová a digitální podoba dokumentu • rozlišení a specifické znaky obou podob - příjem, podepisování, odesílání dokumentů prostřednictvím datové schránky a emailu.
 • Konverze dokumentů
 • Příjem a evidence dokumentů
 • Jednoznačné identifikátory: číslo jednací, číslo ze samostatné evidence dokumentů, jednoznačný identifikátor ESSL
 • Tvorba spisů: správná tvorba spis • soupis dokumentů vložených do spisu, spisová obálka, typový spis, typový spis eSSL
 • Originál, stejnopis, druhopis • vysvětlení pojmů a jejich využití v praxi
 • Vyřizování dokumentů • uzavírání spisu v ESSL
 • Ukládání dokumentů
 • Skartační řízení: přípravy a průběh skartačního řízení • předávání dokumentů vybraných za archiválie do péče archivů • specifika skartačního řízení u dokumentů evidovaných v elektronickém systému spisové služby a ostatních dokumentů v digitální podobě, příprava jeho realizace
 • Kontroly • metodické dohlídky: spolupráce s příslušnými archivy
 • diskuze • odpovědi na dotazy

Pokyny pro semináře

Přihláška

Vyplněnou závaznou přihlášku odešlete nejpozději 3 pracovní dny před datem konání semináře. Po tomto termínu je možno se přihlásit pouze po telefonické domluvě. Evidence přihlášek probíhá podle data doručení. Doručení přihlášky z toho internetového obchodu potvrzujeme e-mailem.

Úhrada

Platbu za objednané semináře provádějte až na základě faktury - daňového dokladu, který obdržíte na semináři nebo zaslaného po konání semináře na náš účet 27-4236970247/0100, KB Olomouc. Variabilním symbolem bude číslo zaslané faktury. V případě potřeby si vyžádejte zálohovou fakturu. Platbu v hotovosti uveďte do Poznámky.

Účastnický poplatek vracíme pouze v případě, že Vaše neúčast bude oznámena nejméně 3 pracovní dny předem.


Pokyny pro videosemináře

Objednávka

Po objednání videosemináře běžným způsobem přes webové stránky v sekci VIDEOSEMINÁŘE Vám zašleme odkaz s pokyny, kde se k videosemináři zaregistrujete a spustíte jej, zároveň Vám také zašleme e-mailem a fakturu. Doručení objednávky z toho internetového obchodu potvrzujeme e-mailem.

Úhrada

Platbu za objednané videosemináře poukažte obratem - převodním příkazem na náš účet 27-4236970247/0100, KB Olomouc. Jako variabilní symbol uveďte číslo zaslané faktury. 

Faktura - daňový doklad

Datum uskutečnění zdanitelného plnění je den přijetí platby nebo poskytnutí služby. Fakturu - daňový doklad obdrží každý účastník semináře, u videoseminářů e-mailem na adresu uvedenou v objednávce

Informace

Společnost ANAG, spol. s r. o. si vyhrazuje právo možné změny lektora. V tomto případě budou všichni přihlášení zájemci e-mailem informováni.

Dotazy

S případnými specifickými dotazy se můžete kdykoliv obrátit na operátorky centra zákaznické péče pro daný region -> viz sekce Kontakty -> Péče o zákazníky.Kontakt na technickou podporu k videoseminářům - bursa@anag.cz / tel. +420 585 757 440

Chcete se zeptat na něco ohledně seminářů?

Město a místo konání: Zlín - Hotel Zlín (Moskva)
 • Datum konání: 20. října 2023, 9.00 - 13.30
 • Variabilní symbol: 26058
 • Stav: Připravujeme
Cena: 2 390 Kč Objednat