Spisová služba v praxi veřejnoprávních a soukromoprávních původců • seznámení s platnou legislativou • prezenčně v Olomouci i on-line

Určeno pro: veřejnoprávní i soukromoprávní původce dokumentů jako jsou územní samosprávné celky a jimi založené a zřízené organizační složky nebo právnické osoby, organizační složky státu, státní příspěvkové organizace, státní podniky, školy, zdravotnická zařízení, obchodní společnosti a družstva s výjimkou bytových družstev zapsané v obchodním rejstříku, náboženské a odborové organizace, komerční spisovny a další

Cílem semináře je seznámit posluchače s platnou legislativou v oblasti spisové služby a archivnictví zastoupenou zákonem č. 499/2004 Sb. o archivnictví a spisové službě a dopadem novely toho předpisu z roku 2021 a následných úprav na původce dokumentů.

Program semináře:

 • Legislativa: seznámení s aktuální legislativou i souvisejícími předpisy - postupný přechod k elektronické podobě spisové služby u veřejnoprávních původců - povinnosti z toho vyplývající.
  • Tvorba spisových řádů.
  • Spisová služba: operace související s příjmem • evidencí • rozdělováním • oběhem • vyřizováním • vyhotovováním • podepisováním • odesíláním • ukládáním a vyřazováním dokumentů - spisová služba v listinné i elektronické podobě – viz novelizace archivního zákona.
  • Tvorba spisů.
  • Příjem digitálních dokumentů: návaznost operací spisové služby na systém datových schránek, elektronickou adresu podatelny a samostatné evidence dokumentů.
  • strong>Skartační řízení: podrobnosti přípravy a průběhu skartačního řízení, předávání archiválií do archivů - specifika skartačního řízení u dokumentů evidovaných v elektronickém systému spisové služby a ostatních dokumentů v digitální podobě, příprava jeho realizace.
  • Kontroly: hlavní chyby původců, podoba a vybavení spisoven, přestupky a pokuty.
  • DOTAZY na lektora můžete zasílat během přednášky přes tlačítko Q&A (otázky a odpovědi)
  • FAKTURY zasíláme e-mailem, v den konání webináře, na adresu uvedenou na přihlášce • u prezenčních ji obdžíte v den konání

Pokyny pro semináře

Přihláška

Vyplněnou závaznou přihlášku odešlete nejpozději 3 pracovní dny před datem konání semináře. Po tomto termínu je možno se přihlásit pouze po telefonické domluvě. Evidence přihlášek probíhá podle data doručení. Doručení přihlášky z toho internetového obchodu potvrzujeme e-mailem.

Úhrada

Platbu za objednané semináře provádějte až na základě faktury - daňového dokladu, který obdržíte na semináři nebo zaslaného po konání semináře na náš účet 27-4236970247/0100, KB Olomouc. Variabilním symbolem bude číslo zaslané faktury. V případě potřeby si vyžádejte zálohovou fakturu. Platbu v hotovosti uveďte do Poznámky.

Účastnický poplatek vracíme pouze v případě, že Vaše neúčast bude oznámena nejméně 3 pracovní dny předem.


Pokyny pro videosemináře

Objednávka

Po objednání videosemináře běžným způsobem přes webové stránky v sekci VIDEOSEMINÁŘE Vám zašleme odkaz s pokyny, kde se k videosemináři zaregistrujete a spustíte jej, zároveň Vám také zašleme e-mailem a fakturu. Doručení objednávky z toho internetového obchodu potvrzujeme e-mailem.

Úhrada

Platbu za objednané videosemináře poukažte obratem - převodním příkazem na náš účet 27-4236970247/0100, KB Olomouc. Jako variabilní symbol uveďte číslo zaslané faktury. 

Faktura - daňový doklad

Datum uskutečnění zdanitelného plnění je den přijetí platby nebo poskytnutí služby. Fakturu - daňový doklad obdrží každý účastník semináře, u videoseminářů e-mailem na adresu uvedenou v objednávce

Informace

Společnost ANAG, spol. s r. o. si vyhrazuje právo možné změny lektora. V tomto případě budou všichni přihlášení zájemci e-mailem informováni.

Dotazy

S případnými specifickými dotazy se můžete kdykoliv obrátit na operátorky centra zákaznické péče pro daný region -> viz sekce Kontakty -> Péče o zákazníky.Kontakt na technickou podporu k videoseminářům - bursa@anag.cz / tel. +420 585 757 440

Chcete se zeptat na něco ohledně seminářů?

 • Datum konání: 27. září 2022, 9.00 - 13.30
 • Variabilní symbol: 24709
 • Stav: Připravujeme
Cena: 2 290 Kč Objednat