Srážky ze mzdy, platu, odměny nebo jiných příjmů • příklady

Určeno pro: mzdové účetní, personalisty a osoby zabývající se problematikou exekucí

Cíl semináře : seminář je zaměřen na výklad provádění srážek ze mzdy, platu nebo odměny u zaměstnanců. Na tomto semináři se posluchači seznámí se současnou právní úpravou v dané problematice pro rok 2019 včetně změn od 1.6.2019 a to nejen formou podrobného výkladu, ale především pomocí názorných příkladů provádění srážek. Celkem 30 praktických příkladů na výpočet srážek • případové studie, doporučené postupy • vzory, vnitřní firemní předpisy týkající se postupu při provádění srážek.

Program semináře:

právní předpisy související s problematikou srážek pro rok 2019

 • Zákoník práce, Občanský soudní řád, Exekuční řád, Občanský zákoník, Insolvenční zákon – rozbor jednotlivých ustanovení v těchto právních předpisech • povinnosti plátce příjmu povinného

rozdělení jednotlivých druhů srážek • v jakých případech se sráží ze mzdy, platu, nebo odměny

 • srážky ze mzdy na základě zákona – přímé daně
 • co může zaměstnavatel srazit bez souhlasu zaměstnance • co může zaměstnavatel srazit pouze se souhlasem zaměstnance
 • pojem výkon rozhodnutí zahájení exekuce srážkami ze mzdy, přerušení exekuce, ukončení exekuce
 • srážka ze mzdy nad rámec zákoníku práce
 • soudní, správní výkony rozhodnutí
 • exekuční příkaz a jeho obsah • co musí exekutor uvést do exekučního příkazu • evidence o prováděných srážkách

dohody o srážkách ze mzdy, platu

 • dohody o srážkách ze mzdy podle Zákoníku práce – penzijní připojištění, soukromé životní pojištění, a další srážky po dohodě zaměstnavatel zaměstnanec
 • srážky ze mzdy v případech způsobené škody zaměstnancem zaměstnavateli
 • dohoda o srážkách ze mzdy ve smyslu Občanského zákoníku – dobrovolná platba výživného v roce 2019 • vzory, postupy

okruh příjmů, ze kterých se provádí srážky

 • mzda, plat, odměny z dohod – hrubá, čistá, jiné příjmy zúčtované zaměstnavatelem zaměstnanci
 • souběh příjmů u jednoho zaměstnavatele • způsob provádění srážek • daňové bonusy, roční vyúčtování daně z příjmu ze závislé činnosti • přikázání jiných peněžitých pohledávek • přeplatky a doplatky na daňových bonusech • judikatury • odstupné, odchodné • příjmy podle zákoníku práce - § 145, příjmy podle OSŘ - § 299 v roce 2019
 • další zvláštní příjmy, ze kterých se nemůže srážka provádět

pořadí srážek ze mzdy – přednostní a nepřednostní pohledávky

 • postup řazení jednotlivých právních titulů – občanský soudní řád přednostní pohledávky
 • jednotlivé právní tituly rozhodnutí soudních a správních orgánů - § 279 OSŘ
 • názorné ukázky řazení jednotlivých pohledávek, datové schránky, souběh pohledávek přednostních, nepřednostních
 • výživné běžné, dlužné • umořování více výživných – názorné příklady řazení přednostních a nepřednostních pohledávek
 • doručování rozhodnutí prvnímu plátci příjmu povinného • vliv na určování pořadí

postup při provádění srážek ze mzdy a jejich rozsah od 1.6.2019 nově

 • životní a existenční minimum, zjištění tzv. výpočtové základny pro určení nezabavitelných částek • nové Nařízení vlády 91/2019 Sb. O způsobu výpočtu základní částky, která nesmí být sražena povinnému z měsíční mzdy při výkonu rozhodnutí a o stanovení částky, nad kterou je mzda postižitelná srážkami bez omezení s platností od 1.6.2019 - specifické případové studie • určení částek k uspokojení přednostních nebo nepřednostních pohledávek • zjištění tzv. ještě další použitelné částky k uspokojení pohledávek • souběh příjmů od více plátců – několik plátců mzdy, plátce důchodu a plátce mzdy
 • výše nezabavitelné částky na povinného a osoby vyživované • k čemu slouží třetiny – celá řada názorných ukázek výpočtů
 • na koho lze uplatnit nezabavitelné částky – manžel, manželka, děti a další osoby  • Občanský zákoník • dokladování vyživovaných osob

srážky ze mzdy v insolvenčním řízení

 • novela Insolvenčního zákona • průběh insolvenčního řízení • zahájení insolvenčního řízení, rozhodnutí o úpadku - oddlužením plněním splátkového kalendáře, formou konkurzu event. oddlužením plněním splátkového kalendáře se zpeněžením majetkové podstaty
 • povinnosti plátce příjmu dlužníka
 • insolvenční vyhláška – sledování insolvenčního řízení • případové studie – varianty povolení oddlužení, zamítnutí žádosti o oddlužení • postupy plátce příjmu dlužníka 
 • insolvenční správce a dlužník

srážky z dávek nemocenského pojištění

 • povinnosti zaměstnavatele – plátce mzdy povinného v případech pracovní neschopnosti povinného
 • náhrada mzdy při dočasné pracovní neschopnosti a srážky z této náhrady
 • oznamovací povinnost plátce příjmu povinného dalšímu plátci tj. místně příslušné správě sociálního zabezpečení
 • z jakých dávek nemocenského pojištění musí OSSZ srážky provádět
 • zpětná povinnost OSSZ informovat zpětně plátce mzdy povinného o skutečnost v průběhu srážek z dávek nemocenského pojištění
 • ochranná lhůta a provádění srážek z nemocenského, peněžité pomoci v mateřství
 • právní předpisy • Občanský soudní řád a Zákon o nemocenském pojištění

další důležité informace v oblasti provádění srážek

 • povinnosti plátce příjmu povinného při skončení pracovněprávního vztahu vůči soudu
 • součinnost plátce mzdy povinného a exekutora – podávání informací
 • změna plátců mzdy – povinnosti plátce mzdy • zápočtový list a jeho obsah, informační povinnost ve smyslu občanského soudního řádu – soud, další orgány
 • archivace a likvidace dokladů a dokumentů týkající se provádění srážek ze mzdy, platu nebo odměny • Směrnice EU o ochraně a zpracování dat od 25.5.2018

diskuse a odpovědi na otázky

Přihláška

Vyplněnou závaznou přihlášku odešlete nejpozději 3 pracovní dny před datem konání semináře. Po tomto termínu je možno se přihlásit pouze po telefonické domluvě. Evidence přihlášek probíhá podle data doručení. Doručení přihlášky z toho internetového obchodu potvrzujeme e-mailem.

Úhrada

Platbu za objednané semináře poukažte včas před datem konání semináře převodním příkazem na náš účet 27-4236970247/0100, KB Olomouc. Jako variabilní symbol uveďte číslo zvoleného semináře. V případě, že provádíte platbu za více seminářů, zasílejte prosím platby pod samostatnými variabilními symboly nebo nás informujte o hromadné platbě za více seminářů e-mailem nebo telefonicky (Praha; České Budějovice; Karlovy Vary; Liberec; Plzeň; Tábor; Ústí nad Labem - praha@anag.cz / 222 519 092 | Olomouc; Brno; Hradec Králové; Ostrava; Zlín - seminare@anag.cz / 585 757 421).

Účastnický poplatek vracíme pouze v případě, že Vaše neúčast bude oznámena nejméně 3 pracovní dny předem.

Daňový doklad

Datum uskutečnění zdanitelného plnění je den konání semináře nebo den přijetí platby. Daňové doklady obdrží každý účastník u prezence v den konání semináře.

Informace

Prezence probíhá 30 minut před zahájením semináře.

Společnost ANAG, spol. s r. o. si vyhrazuje právo možné změny lektora, místa, data konání a eventuální zrušení semináře z organizačních důvodů. V tomto případě budou všichni přihlášení zájemci telefonicky, faxem, e-mailem nebo dopisem informováni.

Součástí ceny účastnického poplatku je i drobné občerstvení.

Dotazy

S případnými specifickými dotazy se můžete kdykoliv obrátit na operátorky centra zákaznické péče pro daný region -> viz sekce Kontakty -> Péče o zákazníky.

Chcete se zeptat na něco ohledně seminářů?

 • Datum konání: 12. listopadu 2019, 9:00 - 14:00
 • Variabilní symbol: 15693
 • Stav: Připravujeme
Cena: 2 290 Kč Objednat