Stavební zákon a činnosti s ním související 2019/2020

Určeno pro: osoby realizující přípravu stavebních záměrů, řešící stavební rozhodnutí nebo opatření vyžadované stavebním zákonem, uplatňování vlastnických práv, smluvních ujednání z hlediska výsledku - stavebního díla - stavebních prací a nezbytnou nikoliv nadbytečnou dokumentaci.

Základní otázka zní:

Jak je možné, že stavební zákon je v každé novele složitější a přispívá k prodlužování lhůt na vydání povolení, když MMR prohlašuje, že daná novela bude jednodušší a časově méně náročná a takto tyto novely schválí Parlament ČR. Odpovědi na zjednodušení a zrychlení lze hledat v neurčitosti výrazů a pojmů jak ve stavebním zákoně, tak prováděcích vyhláškách a předpisech souvisejících jak jsou uvedeny v publikaci "Stavební zákon s komentářem", 5. vydání, ANAG/2019, kterou obdržíte ZDARMA na tomto semináři.

Seminář je zaměřen na neurčité výrazy a pojmy uvedené ve stavebním zákoně a výrazy, které je nezbytné definovat.

  Základní činnosti stavebníka - investora

  1. Stavební záměr:

 • Co je součástí a příslušenstvím stavebního záměru a projektové dokumentace dle: Stavebního zákona • Občanského zákoníku • Zákona o veřejných zakázkách • Účetních a daňových předpisů
 • 2. Dokumentace stavební:

 • vyhl. č. 146/2008 Sb., projektová dokumentace dopravních staveb, novela č. 251/2018 • vyhl. č. 405/2017 Sb., o dokumentaci staveb • vyhl. č. 169/2016 Sb., rozsah dokumentace pro veřejné zakázky • vyhl. č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb ve znění vyhl. č. 62/2013 Sb., a znění č. 405/2017 Sb.
 • Jakost dokumentace • vady dokumentace • záruky z vadného plnění podle stavebního zákona a občanského zákoníku • zákona o zadávání veřejných zakázek • kolaudaci • uvádění stavby do užívání
 • Průzkumy • zkoušky • měření • revize nezbytné v dokumentaci
 • Smlouvy o dílo • smlouvy s nehmotným výsledkem • typové smlouvy • jejich obsah a rozsah
 • Bezpečnostní • požární • hygienické předpisy a ochrana životního prostředí
 • Dokumentace pro územní plány • regulační plány • územní studie
 • Zjednodušená technická dokumentace pro územní souhlas • ohlášení prací • oprav • udržování
 • Správní řízení • zákon č. 500/2004 Sb., správní řád
 • Dokumentace pasportů a neevidovaných staveb v katastru nemovitostí, staveb na cizím pozemku - Občanský zákoník (NOZ)
 • Nařízení EP a RADY EU č. 305/2011 Sb., o harmonizovaných podmínkách pro uvádění stavebních výrobků na trh - a další předpisy EU
 • 3. Ostatní činnosti:

 • Přístup a příjezd ke stavbě • staveništi • návrh parcelace pozemků
 • Inženýrské sítě, jejich řešení
 • Nemovitosti • stavba • bytová výstavba
 • Katastr nemovitostí • geodetická činnost
 • Autorský dozor • technický dozor • manager projektu
 • Autorská a průmyslová práva • porušování těchto práv a řešení náhrad
 • Investorské a inženýrské činnosti ve výstavbě z hlediska stavebního zákona
 • Realizace staveb a povinnosti stavebníka, vlastníka stavebního podnikatele, stavbyvedoucího
 • 4. Dotčené orgány • účastníci řízení • obstrukce

 • Úkony dotčených orgánů, osob a práva ostatních účastníků řízení dle správního řádu, stavebního zákona a předpisů souvisejících (např. životní prostředí)
 • Fakturace a zatřídění pořízeného majetku
 • Vztah k zákonu o veřejných zakázkách • vady v oceňování a ceně veřejné zakázky • jejich řešení
 • Rozlišení technických předloh výkresů, návodů, modelů, apod.
 • Autorství, autorská práva, licenční smlouvy
 • Duševní vlastnictví - technická práva
 • 5. Srovnávací hlediska vzhledem ke známým zásadám připravovaného stavebního zákona.

  diskuze • odpovědi na dotazy

Přihláška

Vyplněnou závaznou přihlášku odešlete nejpozději 3 pracovní dny před datem konání semináře. Po tomto termínu je možno se přihlásit pouze po telefonické domluvě. Evidence přihlášek probíhá podle data doručení. Doručení přihlášky z toho internetového obchodu potvrzujeme e-mailem.

Úhrada

Platbu za objednané semináře poukažte včas před datem konání semináře převodním příkazem na náš účet 27-4236970247/0100, KB Olomouc. Jako variabilní symbol uveďte číslo zvoleného semináře. V případě, že provádíte platbu za více seminářů, zasílejte prosím platby pod samostatnými variabilními symboly nebo nás informujte o hromadné platbě za více seminářů e-mailem nebo telefonicky (Praha; České Budějovice; Karlovy Vary; Liberec; Plzeň; Tábor; Ústí nad Labem - praha@anag.cz / 222 519 092 | Olomouc; Brno; Hradec Králové; Ostrava; Zlín - seminare@anag.cz / 585 757 421).

Účastnický poplatek vracíme pouze v případě, že Vaše neúčast bude oznámena nejméně 3 pracovní dny předem.

Daňový doklad

Datum uskutečnění zdanitelného plnění je den konání semináře nebo den přijetí platby. Daňové doklady obdrží každý účastník u prezence v den konání semináře.

Informace

Prezence probíhá 30 minut před zahájením semináře.

Společnost ANAG, spol. s r. o. si vyhrazuje právo možné změny lektora, místa, data konání a eventuální zrušení semináře z organizačních důvodů. V tomto případě budou všichni přihlášení zájemci telefonicky, faxem, e-mailem nebo dopisem informováni.

Součástí ceny účastnického poplatku je i drobné občerstvení.

Dotazy

S případnými specifickými dotazy se můžete kdykoliv obrátit na operátorky centra zákaznické péče pro daný region -> viz sekce Kontakty -> Péče o zákazníky.

Chcete se zeptat na něco ohledně seminářů?

Město a místo konání: Brno - Hotel AVANTI Odkaz na mapu
 • Datum konání: 21. října 2019, 9.00 - 13.30
 • Variabilní symbol: 22446
 • Stav: Připravujeme
Cena: 2 190 Kč Objednat