Teorie a praxe poradenské psychologie

Autor: Roman Procházka, Jan Šmahaj, Marek Kolařík, Martin Lečbych

 • Kód produktu: 89583
 • Nakladatelství: Grada Publishing
 • Počet stran: 256
 • Vazba: brož., 17x24cm
 • ISBN: 978-80-247-4451-3
 • Datum vydání: březen 2014
 • Běžná cena s DPH: 389 Kč
 • Sleva: 10%
 • Ušetříte: -39 Kč
 • Vaše cena s DPH: 350 Kč
ks
  Sleva
  V prodeji

V jednotlivých kapitolách se autoři zabývají teoretickým zázemím poradenské psychologie a pomocí stručných příkladů je propojují s poradenskou praxí. Nevyhýbají se ani úskalím, se kterými se pracovníci i klienti poraden potýkají. Témata jednotlivých kapitol byla vybrána na základě otázek, s nimiž se autoři setkávají ve své psychologické praxi a jež jsou často předmětem jak odborné, tak laické diskuse, například:

• rizikoví klienti v poradenské práci

• poradenství pro nadané a talentované

• pomoc při volbě povolání a v profesním vývoji

• poradenství u poruch chování a učení

• poradenství v oblasti kyberšikany a drogových závislostí

Kniha je určena nejen psychologům, sociálním pracovníkům, speciálním pedagogům a studentům těchto oborů, ale i ostatním zájemcům o lidskou psychiku.OBSAH:PŘEDMLUVA

1. CHARAKTERISTIKA PORADENSTVÍ

1.1 Stručný historický exkurz vývoje poradenství ve světě a v České republice

1.2 Vymezení a rozvoj poradenství

1.3 Přístupy a systémy

1.3.1 Období hledání optimálního řešení

1.3.2 Koncepce integrovaného výchovně-rozvíjejícího přístupu v poradenství

1.4 Vybrané přístupy k poradenství

1.4.1 Psychoanalytický (freudovský) přístup

1.4.2 Individuální psychologická koncepce A. Adlera

1.4.3 Behaviorální přístup

1.4.4 Experienciální přístup

1.4.5 Gestalt přístup

1.4.6 Racionálně-emoční přístup

1.4.7 Přístup pomocí transakční analýzy

1.4.8 Systemický přístup

1.4.9 Narativní přístup

1.4.10 Eklekticko-integrativní přístup

1.5 Systémy poradenství

1.5.1 Poradenství v rezortu Ministerstva práce a sociálních věcí ČR

1.5.2 Poradenství v oblasti školství

1.5.3 Poradenství ve zdravotnictví

1.5.4 Jiné typy poradenství

1.5.5 Občanské poradny

1.5.6 Poradenství prostřednictvím internetu

1.6 Místo realizace poradenského procesu

2. METODY PORADENSKÉ PRÁCE

2.1 Základní metody práce s klientem

2.1.1 Informace

2.1.2 Delegování

2.1.3 Objasnění

2.1.4 Ventilace

2.1.5 Podpora a povzbuzení

2.1.6 Interpretace

2.1.7 Trénink

2.1.8 Relaxační techniky

2.1.9 Konfrontace

2.1.10 Reflexe

2.1.11 Modelové situace

2.1.12 Hraní rolí

2.1.13 Rozvoj vědomých způsobů zvládání zátěže

3. PORADENSKÝ TÝM A INTERDISCIPLINÁRNÍ SPOLUPRÁCE

4. PORADENSKÝ PROCES

4.1 Klient přichází poprvé

4.2 Struktura poradenského procesu

4.2.1 Počáteční fáze poradenského procesu

4.2.2 Prostřední fáze poradenského procesu

4.2.3 Závěrečná fáze poradenského procesu

4.3 Když běží čas v poradenství

5. VERBÁLNÍ KOMUNIKACE V PORADENSKÉM PROCESU

5.1 Důležité komponenty dialogu mezi poradcem a klientem

5.1.1 Aktivní naslouchání

5.1.2 Práce s otázkami

5.1.3 Jazyk v poradenství

5.1.4 Akceptace

5.1.5 Empatie

5.1.6 Kongruence

5.1.7 Zpětná vazba

5.1.8 Záznam rozhovoru

6. NEVERBÁLNÍ KOMUNIKACE V PORADENSKÉM PROCESU

6.1 Gestikulace

6.2 Haptika

6.3 Mimika

6.4 Proxemika (fyzická blízkost)

6.5 Posturologie

6.6 Kinezika

6.7 Teritorialita

6.8 Paralingvistické projevy

6.9 Produkce

6.10 Pláč

7. RIZIKOVÍ KLIENTI V PORADENSKÉ PRÁCI ANEB KOHO TAKÉ POTKÁVÁME

7.1 Depresivní klient

7.2 Suicidální klient

7.3 Nedobrovolný klient

7.4 Klient v odporu

7.5 Mlčenlivý klient

7.6 Klient s manipulativním chováním

7.7 Agresivní klient

7.7.1 Vyhodnocení agresivního incidentu

7.7.2 Komunikace

7.7.3 Taktika vyjednávání a zklidňující techniky

8. PSYCHOLOGICKÁ PROBLEMATIKA ŠKOLNÍ PŘIPRAVENOSTI

8.1 Školní připravenost z hlediska vývojové psychologie

9. OBECNÉ POJETÍ PROBLÉMŮ VE ŠKOLE A TYPOLOGIE ŽÁKŮ S PROBLÉMY

9.1 Žák s konkrétním typem problému

9.2 Charakteristika žáka s problémy

9.3 Charakteristika problémů u žáků

9.3.1 Problémy v oblasti výkonu a školního prospěchu

9.3.2 Problémy v oblasti chování

9.3.3 Problémy v oblasti citového prožívání

9.4 Otázky prevence a poradenství u problémových žáků

10. PORADENSTVÍ PRO NADANÉ A TALENTOVANÉ

10.1 Nadání

10.2 Základní termíny

10.3 Vyhledávání a identifikace nadaných a talentovaných z pohledu psychodiagnostiky

10.4 Přístupy práce s talentovanými a nadanými

10.5 Řešení školních problémů nadaných dětí

11. PORADENSTVÍ VE VOLBĚ POVOLÁNÍ A PROFESNÍM VÝVOJI

11.1 Představa o svém budoucím povolání

11.2 Využívané modely poradenského postupu

11.2.1 Model shody

11.2.2 Teoretický model profesního rozhodování

11.3 Formování žáka k budoucí volbě povolání

11.3.1 Mladší školní věk

11.3.2 Starší školní věk

11.4 Psychologické vyšetření zaměřené na volbu povolání

11.4.1 Získání informací před samotným vyšetřením

11.4.2 Vlastní psychologické vyšetření

11.5 Profesní poradenství na středních školách

11.5.1 Vývoj upřesňující volbu pro případné další studium na vysoké škole

11.6 Profesní poradenství na vysokých školách

12. PORADENSTVÍ V OBLASTI KYBERŠIKANY

12.1 Co je kyberšikana

12.1.1 Formy a typy kyberšikany

12.2 Otázky a možnosti výzkumného přístupu kyberšikany

12.3 Kyberšikana v číslech

12.3.1 Zjištění ze zahraničních výzkumů

12.3.2 Výskyt kyberšikany v ČR

12.4 Důvody vzniku a dopady kyberšikany

12.4.1 Dopad kyberšikany na psychický stav oběti

12.4.2 Počítačová gramotnost

12.5 Základní pravidla bezpečného internetu

12.6 Role poradců při zvládání kyberšikany

13. PORADENSTVÍ V OBLASTI TRÁVENÍ VOLNÉHO ČASU

14. PORADENSTVÍ A PORUCHY CHOVÁNÍ U DĚTÍ

14.1 Etiologie poruch chování

14.1.1 Diagnostická kritéria

14.2 Poradenství v oblasti neposlušnosti a opozičního chování

14.2.1 Způsoby intervence

14.3 Vyrušování ve škole a ve třídě

14.3.1 Úrovně analýzy obecně

14.3.2 Intervence na úrovni dítěte

14.3.3 Intervence na úrovni učitel–žák

14.3.4 Intervence na úrovni školy

14.4 Dětské krádeže a psychologické poradenství

15. PORADENSTVÍ V OBLASTI HYPERKINETICKÉ PORUCHY ADHD 5

15.1 Diagnostická kritéria ADHD

15.1.1 Nepozornost

15.1.2 Hyperaktivita

15.1.3 Impulzivita

15.2 Typy ADHD

15.3 Psychologická problematika dětí s ADHD

15.3.1 Vývoj dětí s ADHD

15.3.2 Socializace předškolního dítěte s ADHD

15.3.3 Specifické projevy chování u dětí s ADHD

15.4 ADHD v sociálním prostředí

15.4.1 Dítě s ADHD v rodině

15.4.2 Dítě s ADHD ve škole

15.4.3 Dítě s ADHD a vztahy s ostatními dětmi a okolím

15.5 Jak pracovat s ADHD

15.5.1 Informovanost a příprava rodičů

15.5.2 Kognitivně-behaviorální přístup

15.5.3 Některé zásady práce s dětmi s ADHD ve škole

15.5.4 Některé zásady práce a opatření pro děti s ADHD

16. PSYCHOLOGICKÁ PROBLEMATIKA PORUCH UČENÍ

16.1 Etiologie poruch učení

16.1.1 Biologicko-medicínská rovina

16.1.2 Kognitivní rovina

16.1.3 Behaviorální rovina

16.2 Stručná charakteristika specifických poruch učení

16.2.1 Dyslexie

16.2.2 Dysgrafie

16.2.3 Dysortografie

16.2.4 Dyskalkulie

16.2.5 Dyspraxie

16.3 Psychosociální postavení dětí s poruchami učení

16.3.1 Situace v rodině

16.3.2 Postoje učitelů

16.3.3 Postoje spolužáků

16.3.4 Postoj k sobě samým

16.4 Vybrané metody nápravy poruch učení

17. PORADENSTVÍ V OBLASTI MENTÁLNÍ RETARDACE

17.1 K terminologickým otázkám mentální retardace a mentálního postižení

17.2 Poradce, diagnostika a rozvoj potenciálu osob s mentálním postižením

17.2.1 Obecná doporučení pro rozvoj potenciálu osob s mentální retardací

17.3 Poradce a osvěta

17.4 Poradce a rodina s člověkem s mentální retardací

17.5 Poradce a dospívání člověka s mentální retardací

18. PORADENSTVÍ VE SFÉŘE DROGOVÝCH A DALŠÍCH ZÁVISLOSTÍ

18.1 Klient závislý na návykových látkách

18.2 Cyklus motivace k léčbě

18.2.1 Nestojí o změnu

18.2.2 Rozhodování

18.2.3 Rozhodnutí

18.2.4 Jednání

18.2.5 Udržování

18.2.6 Recidiva návykového chování

18.3 Problematika patologického hráčství

18.3.1 Vývoj patologického hráčství

18.3.2 Poradenská práce s klientem závislým na hře

19. PORADENSTVÍ U PORUCH PŘÍJMU POTRAVY

19.1 Principy základního psychologického poradenství

20. INSTRUMENTÁLNÍ SLOŽKY SOUŽITÍ A RITUÁLY

20.1 Rituály a jejich význam

21. SKUPINOVÉ PORADENSTVÍ

21.1 Styly vedení skupiny (role, které zaujímá poradce, tj. vedoucí skupiny)

21.1.1 Autoritářský styl

21.1.2 Demokratický styl

21.1.3 Liberální styl

21.2 Spoluvedení skupiny

21.3 Klienti, s nimiž se v rámci skupinové práce pracuje obtížně

21.3.1 Monopolista

21.3.2 Pomocník poradce

21.3.3 Spravedlivý moralista

21.3.4 Obhájce zvláštního zájmu

21.3.5 Tichý uzavřený člen

21.3.6 Pomoc odmítající sudič

21.3.7 Intelektualizátor

21.3.8 Agresor

22. DŮVĚRNÉ INFORMACE, MLČENLIVOST, OHLAŠOVACÍ POVINNOST

22.1 Ohlašovací povinnost aneb Na co také musíme myslet

22.1.1 Nepřekažení trestného činu a neoznámení trestného činu

23. ETICKÉ PROBLÉMY PORADENSTVÍ

LITERATURA

SHRNUTÍ

SUMMARY

VĚCNÝ REJSTŘÍK

Chcete se na něco zeptat?