Tvorba informačních systémů - principy, metodiky, architektury

Autor: Tomáš Bruckner, Jiří Voříšek, Alena Buchalcerová

  • Kód produktu: 89080
  • Nakladatelství: Grada Publishing
  • Počet stran: 360
  • Vazba: brož., B5
  • ISBN: 978-80-247-4153-6
  • Datum vydání: březen 2012
  • Vaše cena s DPH: 398 Kč
ks
    V prodeji

Publikace uznávaných autorů se komplexně zabývá analýzou a tvorbou podnikových informačních systémů. Je určena jak studentům vysokých škol, tak odborné veřejnosti z podniků a jiných organizací, ve kterých řeší informační systémy, případně ze softwarových firem, konkrétně zejména profesím manažer rozvoje a provozu IS/ICT, vývojář / IS architekt, byznys analytik/architekt. V první části se monografie zabývá rolí informačních systémů a technologií (IS/ICT) v dnešním světě, analyzuje vztah byznysu a informačních technologií, popisuje možné a nutné potíže plynoucí ze složitosti IS/ICT a argumentuje na příkladech některé přístupy k řízení rozvoje IS, a to zejména vícedimenzionální řízení, byznys analýzu, architektonické přístupy, metodické přístupy k budování IS a přístupy založené na službách, včetně možných způsobů zajištění IS podle rozdělení kompetencí mezi subjekty. Druhá část publikace se zaměřuje na podrobný popis disciplín budování IS a zejména tvorby softwarových

aplikací založené jednak na metodice MMDIS a vícedimenzionálním přístupu a jednak na metodice OpenUp, rozvíjené internetovou komunitou na bázi Eclipse Public License a vycházející z metodik Rational Unified Process a IBM Basic Unified Process. Ve třetí části knihy jsou popsány relevantní metody a techniky modelování informačních systémů (procesní modelování, funkční modelování, datové modelování, modelování objektů, modelování užití a další).Z obsahu
O autorech 10

Úvod 12

1. Systém, byznys systém a informační systém 13

1.1 Byznys jako systém 14

1.2 Informační systém a informační a komunikační technologie 15

1.3 Software, programový systém 16

1.4 Podniková informatika 16

1.5 Dynamika a složitost byznys systémů 16

2. Význam IS/ICT pro byznys 18

2.1 Případové studie 18

2.1.1 Tvorba a distribuce textů 18

2.1.2 Obchod s potravinami a drobným zbožím 19

2.1.3 Výroba a obchod s automobily 21

2.1.4 Bankovní služby 22

2.2 Hypotetická případová studie 23

2.3 Závěry z případových studií 25

3. Analýza byznysu 26

3.1 Analýza byznys procesů 29

3.1.1 Dopady procesního řízení do řízení lidských zdrojů a organizace 34

3.2 Modelování organizační struktury 36

3.3 Konceptuální modelování byznysu 36

3.4 Udržování byznys modelů 37

3.5 Byznys analytik 38

3.6 Řízení podniku založené na procesním řízení 38

3.7 Vliv granularity popisu procesu na charakteristiky procesu - metoda KBPR 44

3.7.1 Možnosti modelování při reengineeringu procesů 44

3.7.2 Různé úrovně detailu při popisu procesu 45

3.8 Řízení vztahu byznysu a podnikové informatiky - model SPSPR 50

4. Evoluce vztahu byznysu a ICT 57

4.1 Stadia evoluce podnikového IS 57

4.1.1 Izolované aplikace 57

4.1.2 Propojené aplikace na podporu vybraných podnikových útvarů 58

4.1.3 Komplexní ICT podpora podnikových činností 58

4.1.4 Podpora dodavatelských řetězců a podpora komunikace s partnery 59

4.2 Vývoj modelů dodávky ICT služeb 60

4.2.1 Začátek počítačové éry 61

4.2.2 Externí dávkové zpracování 61

4.2.3 Vlastní vývoj a provoz informačního systému 61

4.2.4 Model "software jako licence" nebo též "tradiční model" 62

4.2.5 Outsourcing provozu IS 65

4.2.6 Centra sdílených služeb a služby "cloud computingu" 65

4.2.7 Modely dodávky ICT služeb - shrnutí 73

4.3 Faktory ovlivňující řízení podnikové informatiky 73

4.3.1 Význam ICT pro daný sektor ekonomiky 74

4.3.2 Význam ICT pro realizaci cílů podniku 75

4.3.3 Zaměření ICT služeb 76

4.3.4 Soukromý versus veřejný sektor 76

4.3.5 Velikost podniku 77

4.3.6 Rozdělení kompetencí a pravomocí při řízení IS 77

4.3.7 Úroveň a rozsah outsourcingu 78

4.3.8 Kultura firmy 79

4.3.9 Úroveň znalostí zaměstnanců 79

5. Varianty vývoje a provozu IS 80

5.1 Alternativy vývoje a provozu aplikací 80

5.1.1 Vývoj versus provoz 80

5.1.2 IASW versus TASW/OSS 81

5.1.3 Vývojové fáze softwarového produktu a jejich vliv na výběr TASW pro podnikový IS 85

5.1.4 Verze a modifikace softwarového produktu 86

5.1.5 Integrovaný softwarový balík versus integrované komponenty 87

5.1.6 Vlastními zdroji versus cizími zdroji 88

5.1.7 Varianty řešení vývoje a provozu IS podniku 89

5.2 Varianty outsourcingu a jejich vliv na řešení IS podniku 91

5.2.1 Obecné kritické faktory úspěchu outsourcingu 91

5.2.2 Outsourcing podnikového procesu 93

5.2.3 Outsourcing kompletního IS/ICT 95

5.2.4 Částečný IS/ICT outsourcing 97

6. Metodické přístupy k tvorbě IS/ICT 100

6.1 Kategorizace metodických přístupů k tvorbě IS/ICT 102

6.2 Referenční modely procesů a posuzování procesů 102

6.2.1 Model CMMI 102

6.2.2 Mezinárodní normy ISO/IEC pro softwarové procesy 105

6.3 Modely životního cyklu 107

6.3.1 Vodopádový model 107

6.3.2 Modely pro iterativní vývoj 108

6.4 Metodiky budování IS/ICT 110

6.4.1 Kategorizace metodik budování IS/ICT 111

6.4.2 Rational Unified Process 112

6.4.3 Metodika Microsoft Solutions Framework 115

6.4.4 Agilní metodiky 116

7. Principy a modely metodiky MMDIS 120

7.1 Požadované vlastnosti informačního systému 120

7.2 Základní charakteristika metodiky MMDIS 124

7.3 Principy řízení vývoje a provozu IS/ICT podle MMDIS 126

7.3.1 Princip multidimenzionality 126

7.3.2 Princip integrace 129

7.3.3 Princip vrstevnosti 130

7.3.4 Princip flexibility 132

7.3.5 Princip otevřenosti 133

7.3.6 Princip standardizace 134

7.3.7 Princip kooperace 134

7.3.8 Princip procesního přístupu k řízení podniku a podnikové informatiky 135

7.3.9 Princip učení a růstu 135

7.3.10 Princip lokalizace zdrojů a rozhodnutí 136

7.3.11 Princip měřitelnosti 137

7.4 Modely řízení podnikové informatiky 137

7.4.1 Model řízení podniku založený na procesním řízení 138

7.4.2 Model SPSPR 138

8. Model tvorby a dalšího rozvoje IS/ICT podniku podle metodiky MMDIS 139

8.1 Druhy pohledů na IS - dimenze řešení IS/ICT 139

8.2 Uživatelské pohledy na IS/ICT 139

8.2.1 Pohled vlastníků podniku 140

8.2.2 Pohled vedení podniku 140

8.2.3 Pohled koncových uživatelů 141

8.2.4 Pohled uživatele na komunikaci s IS 142

8.2.5 Pohled obchodních partnerů 143

8.2.6 Pohled zákazníků 144

8.3 Řešitelské pohledy na IS/ICT - dimenze čas, úroveň abstrakce a úroveň integrace 144

8.3.1 Fáze vývoje informačního systému podniku 144

8.3.2 Globální podniková strategie 145

8.3.3 Informační strategie 158

8.3.4 Životní cyklus aplikace 165

8.4 Řešitelské pohledy na IS/ICT - obsahové a metodicko-organizační dimenze 172

8.4.1 Funkce/procesy (pro) 172

8.4.2 Data/informace (inf) 183

8.4.3 Organizační a legislativní aspekty (org) 189

8.4.4 Personální, sociální a etické aspekty (pra) 189

8.4.5 Aplikační software (asw) 190

8.4.6 Technologická infrastruktura (ti) 190

8.4.7 Uživatelské rozhraní (ur) 193

8.4.8 Bezpečnost a kvalita (bk) 194

8.4.9 Ekonomické aspekty (eko) 197

8.4.10 Váhy obsahových dimenzí v jednotlivých fázích vývoje IS/ICT 198

8.4.11 Vazby mezi obsahovými dimenzemi 198

8.4.12 Metody (met) 200

8.4.13 Dokumentace (dok) 200

8.4.14 Řízení prací dané fáze (mng) 201

8.5 Konceptuální model vývoje IS/ICT metodikou MMDIS 201

8.5.1 Případová studie: Obchodní případ "prodej" 204

9. Přizpůsobení MMDIS podmínkám konkrétního projektu 206

9.1 Příčiny přizpůsobování metodiky podmínkám konkrétního typu projektu 206

9.1.1 Případová studie: Daňový informační systém v ČR 208

9.2 Prototypování při řešení IS/ICT 208

9.3 Inkrementální vývoj IS/ICT 211

9.4 Modifikace MMDIS při vývoji nové aplikace (IASW) 212

9.4.1 Fáze Úvodní studie 212

9.4.2 Fáze Globální analýza a návrh 214

9.4.3 Fáze Detailní analýza a návrh 215

9.4.4 Fáze Implementace 217

9.4.5 Fáze Zavedení do provozu 218

9.4.6 Fáze Provoz a údržba 219

9.5 Modifikace MMDIS při implementaci typové aplikace (TASW) 220

9.5.1 Fáze Úvodní studie 221

9.5.2 Fáze Globální analýza a návrh 224

9.5.3 Fáze Detailní analýza a návrh 226

9.5.4 Fáze Implementace 228

9.5.5 Fáze Zavedení do provozu 230

9.5.6 Fáze Provoz a údržba 232

10. Architektury v IS/ICT 235

10.1 Význam architektur IS/ICT 235

10.2 Podstata a účel architektur IS/ICT 236

10.3 Kritéria uplatňovaná při posuzování architektur 238

10.4 Přístupy k tvorbě architektur IS/ICT 239

10.4.1 Podniková architektura (Enterprise Architecture, EA) 239

10.4.2 Architektonické rámce 239

10.4.3 Zachmanův rámec 241

10.4.4 TOGAF 242

10.4.5 Modelem řízená architektura 244

10.4.6 Architektura orientovaná na služby 246

10.5 Architektury podle MMDIS 248

10.6 Byznys architektura 249

10.7 Globální architektura IS/ICT 250

10.7.1 ICT služby a jejich definice 253

10.7.2 Typy ICT služeb 254

10.7.3 Definice globální architektury IS/ICT 256

10.8 Dílčí architektury 265

10.8.1 Aplikační architektura 265

10.8.2 Softwarová architektura 271

10.8.3 Datová/informační architektura 279

10.8.4 Architektura technologické infrastruktury 279

11. Řízení projektů IS/ICT 283

11.1 Základní pojmy z oblasti projektového řízení 283

11.1.1 Projekt 283

11.1.2 Projekt IS/ICT 284

11.1.3 Vlastnosti projektu IS/ICT 284

11.1.4 Proces versus projekt 286

11.1.5 Produkt 287

11.2 Životní cyklus projektu (IS/ICT) 288

11.2.1 Životní cykly produktu a projektu 288

11.2.2 Vznik projektu IS/ICT 290

11.2.3 Realizace projektu IS/ICT 292

11.2.4 Ukončení projektu 296

11.3 Dokumenty v řízení projektů IS/ICT 296

11.4 Organizace v projektech 297

11.5 Metodiky řízení projektů IS/ICT 299

12. Modelovací techniky a notace 302

12.1 Základní principy metod a technik analýzy a návrhu IS/ICT 302

12.2 Objektově orientované metody a techniky (UML) 303

12.2.1 Diagram případů užití 304

12.2.2 Diagram tříd 309

12.2.3 Sekvenční diagram 314

12.2.4 Diagram aktivit 317

12.3 Procesní modelování 318

12.3.1 Notace procesního modelování ARIS 318

12.3.2 Notace BPMN 321

12.3.3 Erikssonovo a Penkerovo rozšíření UML 322

12.4 Modelování organizace 323

12.5 Datové modelování a ER modely 325

12.5.1 Základní konstrukty ER modelu 326

12.5.2 Alternativní notace pro tvorbu ER modelů 331

12.5.3 Postup tvorby ERD 333

12.6 Diagram datových toků (Data Flow Diagram) a model chování 334

12.6.1 Základní konstrukty DFD 336

12.6.2 Hierarchie DFD 338

12.6.3 Pravidla tvorby DFD 339

12.6.4 Konzistence DFD 340

Závěr 342

Summary 342

Seznam obrázků 343

Seznam tabulek 346

Seznam zkratek 347

Literatura 348

Věcný rejstřík 356

Chcete se na něco zeptat?