Účetnictví, daně a audit v obchodních korporacích 2016

Autor: Libuše Müllerová, Michal Šindelář

 • Kód produktu: 89914
 • Nakladatelství: Grada Publishing
 • Počet stran: 208
 • Vazba: brož., B5
 • ISBN: 978-80-247-5806-0
 • Datum vydání: březen 2016
 • Běžná cena s DPH: 289 Kč
 • Zvýhodnění on-line: 12%
 • Ušetříte: -35 Kč
 • Vaše cena s DPH: 254 Kč
ks
  V prodeji

Rekodifikace občanského a obchodního práva významně zasáhla do pravidel účetnictví obchodních korporací – společností s ručením omezeným i akciových společností. Přitom účetní zachycení řady transakcí má v mnoha případech i daňové dopady. Záměrem této publikace je ukázat na právní, účetní a daňové řešení vybraných účetních operací. Počínaje založením obou obchodních korporací přes jednotlivé oblasti jejich hospodaření (dlouhodobý majetek, zásoby, pohledávky a závazky, operace s vlastním kapitálem) až po uzavření účetních knih, sestavení účetní závěrky a následné rozdělení výsledku hospodaření. Stranou by neměly zůstat ani následné povinnosti po datu účetní závěrky – sestavení výroční zprávy, zprávy o vztazích, ověření těchto dokumentů auditorem a jejich zveřejnění.Obsah knihy:


Slovo úvodem

I. Stručná rekapitulace legislativy

1. Právní legislativa obchodních korporací

1.1 Obchodní korporace v novém občanském zákoníku

1.2 Zákon o obchodních korporacích

1.2.1 Založení obchodní korporace

1.2.2 Podíl, podíl na zisku

1.2.3 Orgány obchodní korporace

1.2.4 Zrušení a zánik obchodní korporace

2. Účetní legislativa obchodních korporací

2.1 Požadavky na regulaci účetnictví

2.2 Česká účetní legislativa

3. Daňová legislativa obchodních korporací

3.1 Přímé daně

3.1.1 Daně z příjmů

3.1.2 Majetkové daně

3.2 Nepřímé daně

3.2.1 Spotřební daň

3.2.2 Daň z přidané hodnoty

3.2.3 Ekologické daně

3.3 Sociální zabezpečení

3.3.1 Zdravotní pojištění

3.3.2 Sociální pojištění

4. Regulace statutárního auditu

4.1 Podstata a význam auditu účetní závěrky a výroční zprávy

4.2 Regulace auditorské profese

4.3 Česká auditorská legislativa

4.4 Zákonná povinnost auditu u obchodních korporací

4.5 Vztah účetnictví a auditu

II. Daně v systému účetnictví obchodních korporací

5. Účtování daní a sociálního zabezpečení

5.1 Účtování přímých daní

5.1.1 Účtování daně z příjmů

5.1.2 Účtování ostatních přímých daní

5.1.3 Účtování majetkových daní

5.2 Účtování nepřímých daní

5.2.1 Účtování daně z přidané hodnoty

5.2.2 Účtování spotřebních daní

5.3 Účtování doměrků daní, vratek a penále

5.3.1 Doměrky, vratky a penále u daně z příjmů

5.3.2 Doměrky, vratky a penále u DPH

5.3.3 Doměrky a vratky u majetkových daní

5.4 Účtování pojistného sociálního zabezpečení

5.5 Účetní a daňové doklady

5.5.1 Účetní doklady

5.5.2 Daňové doklady

6. Splatná a odložená daň ze zisku

6.1 Splatná daň ze zisku

6.1.1 Transformace výsledku hospodaření na základ daně

6.1.2 Výpočet daňové povinnosti

6.1.3 Placení daně

6.2 Odložená daň

6.2.1 Charakteristika a příčiny vzniku odložené daně

6.2.2 Metody zjišťování odložené daně

6.2.3 Odložená daň v české účetní legislativě

6.2.4 Účtování odložené daně

6.2.5 Vykazování odložené daně

III. Vybrané oblasti účetnictví obchodních korporací ve vazbě na daň z příjmů

7. Dlouhodobý majetek

7.1 Vymezení dlouhodobého majetku v účetnictví a v daních

7.1.1 Vymezení dlouhodobého nehmotného majetku

7.1.2 Vymezení dlouhodobého hmotného majetku

7.1.3 Vymezení dlouhodobého finančního majetku

7.2 Oceňování dlouhodobého majetku

7.2.1 Oceňování dlouhodobého majetku při jeho pořízení

7.2.2 Oceňování dlouhodobého majetku k datu účetní závěrky

7.3 Odpisování dlouhodobého majetku

7.4 Vyřazení dlouhodobého majetku

7.4.1 Vyřazení dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku

7.4.2 Vyřazení dlouhodobého finančního majetku

8. Zásoby

8.1 Vymezení zásob

8.2 Oceňování zásob

8.2.1 Oceňování a účtování zásob v průběhu účetního období

8.2.2 Oceňování zásob na konci účetního období

8.3 Vyřazení zásob (daňové souvislosti)

9. Krátkodobý finanční majetek

9.1 Vymezení krátkodobého finančního majetku

9.2 Oceňování krátkodobého finančního majetku

9.3 Účtování krátkodobého finančního majetku

9.4 Krátkodobý finanční majetek v daních

10. Rezervy a opravné položky

10.1 Rezervy

10.1.1 Vymezení rezerv

10.1.2 Zásady pro tvorbu a čerpání rezerv

10.1.3 Účtování rezerv

10.2 Opravné položky

10.2.1 Zásady pro tvorbu a čerpání opravných položek

10.2.2 Účtování opravných položek

11. Zúčtovací vztahy

11.1 Vymezení pohledávek a závazků

11.2 Oceňování pohledávek a závazků

11.2.1 Oceňování k okamžiku uskutečnění účetního případu

11.2.2 Oceňování pohledávek a závazků k okamžiku sestavení účetní závěrky

11.3 Pohledávky a závazky v účetnictví

11.3.1 Pohledávky a závazky z obchodních vztahů

11.3.2 Pohledávky a závazky se zaměstnanci a společníky

12. Vlastní kapitál

12.1 Vymezení vlastního kapitálu

12.1.1 Základní kapitál

12.1.2 Kapitálové fondy

12.1.3 Fondy ze zisku

12.1.4 Výsledek hospodaření minulých let

12.1.5 Výsledek hospodaření běžného účetního období

12.2 Účtování o vlastním kapitálu

12.2.1 Účtování o zvýšení základního kapitálu

12.2.2 Účtování o snížení základního kapitálu

12.2.3 Účtování o rozdělování zisku

12.2.4 Účtování výplaty záloh na podíl na zisku

IV. Účetní závěrka v obchodních korporacích

13. Pravidla pro sestavování účetní závěrky

13.1 Přípravné práce pro účetní závěrku (předuzávěrkové operace)

13.1.1 Inventarizace majetku a závazků

13.1.2 Závěrečné operace u zásob (podrobně viz kap. 8)

13.1.3 Odpis pohledávek (podrobně viz kap. 11)

13.1.4 Tvorba a rozpouštění opravných položek (podrobně viz kap. 10)

13.1.5 Časové rozlišení nákladů a výnosů

13.1.6 Uzávěrkové kurzové rozdíly (podrobně viz kap. 9 a 11)

13.1.7 Tvorba a čerpání rezerv (podrobně viz kap. 10)

13.1.8 Zaúčtování dohadných položek

13.1.9 Odložená daň ze zisku (podrobně viz kap. 6)

13.1.10 Zaúčtování splatné daně ze zisku (podrobně viz kap. 6)

13.2 Uzavření účetních knih

13.3 Sestavení účetní závěrky

13.3.1 Obsah účetní závěrky

13.3.2 Rozvaha a výkaz zisku a ztráty

13.3.3 Přehled o peněžních tocích

13.3.4 Přehled o změnách vlastního kapitálu

13.3.5 Příloha

13.4 Následné povinnosti související s účetní závěrkou

13.4.1 Audit účetní závěrky

13.4.2 Odevzdání daňového přiznání spolu s účetní závěrkou

13.4.3 Výroční zpráva

13.4.4 Zpráva o platbách vládám

13.4.5 Zveřejnění údajů z účetní závěrky

V. Audit účetní závěrky

14. Pravidla pro ověřování účetní závěrky

14.1 Mezinárodní auditorské standardy

14.2 Postup při provádění auditu

14.3 Příprava zprávy auditora

14.4 Zpráva auditora

Seznam použitých zkratek

Seznam použité literatury

Seznam schémat a tabulek

Přílohy

Příloha č. 1 Účtový rozvrh

Příloha č. 2 Mezinárodní standardy pro řízení kvality (ISQC)

Chcete se na něco zeptat?