Účetnictví, daně a financování pro nestátní neziskovky (3., akt. vyd.)

Autor: Anna Pelikánová

 • Kód produktu: 92364
 • Nakladatelství: Grada Publishing
 • Počet stran: 336
 • Vazba: brož., 16,7x24 cm
 • ISBN: 978-80-271-2117-5
 • Datum vydání: listopad 2018
 • Běžná cena s DPH: 339 Kč
 • Zvýhodnění on-line: 12%
 • Ušetříte: -41 Kč
 • Vaše cena s DPH: 298 Kč
ks
  V prodeji

Kniha je jedinečným uceleným přehledem poznatků v oblasti financování, účetnictví, daní a práva pro nestátní (soukromé) neziskové organizace. Autorka se zabývá vybranými problémy, s nimiž se neziskovky potýkají, čerpá přitom ze svojí odborné praxe a lektorské činnosti. Samozřejmostí je promítnutí legislativních změn podle nového občanského zákoníku a novel zákona o účetnictví a daňových zákonů.

Po přečtení knihy se budete orientovat ve veškeré legislativě pro nestátní neziskové organizace. Ty mají velmi složité postavení jak u DPH, tak u daně z příjmů, popřípadě u dalších daní. Kniha je určena zejména ekonomickým pracovníkům a účetním v těchto subjektech a všem, kteří mají tuto oblast na starosti. Jádrem je účetní a daňová problematika.

 

OBSAH:

Seznam zkratek    
Úvod 
1. Význam neziskového sektoru v ČR 
1.1 Postavení neziskového sektoru v národním hospodářství 
1.2 Vybrané oblasti působnosti neziskového sektoru 
1.3 Charakteristické znaky a funkce nestátních neziskových organizací 
1.4 Tradice a vývoj nestátních neziskových organizací v ČR 
1.5 Ekonomické ukazatele pro nestátní neziskové organizace 
1.6 Problémy v neziskovém sektoru 
2. Místo neziskových organizací v právním řádu ČR 
2.1 Veřejná prospěšnost a nový občanský zákoník 
2.2 Veřejně prospěšný poplatník dle zákona o daních z příjmů 
2.3 Veřejné rejstříky 
2.3.1 Co se stalo po 1. lednu 2014 s bývalými rejstříky? 
2.3.2 Co tedy bylo a je nutné udělat a v jakých lhůtách? 
2.3.3 Nesprávnost nebo neúplnost údajů v rejstříku 
3. Druhy neziskových organizací 
3.1 Druhy neziskových organizací z globálního hlediska 
3.2 Druhy neziskových organizací dle zřizovatele 
4. Nový občanský zákoník a právní formy nestátních neziskových organizací 
4.1 Nové právní formy nestátních neziskových organizací po rekodifikaci 
4.2 Jak probíhala transformace nestátního neziskového sektoru? 
4.2.1 Příklad na občanské sdružení 
4.2.2 Příklad na organizaci s mezinárodním prvkem 
4.2.3 Příklad na nadaci a nadační fond
4.2.4 Příklad na obecně prospěšnou společnost 
4.2.5 Příklad na zájmové sdružení právnických osob 
4.2.6 Příklad na církevní právnickou osobu 
5. Vznik, zánik a řízení vybraných forem nestátních neziskových organizací 
5.1 Spolek 
5.2 Ústav 
5.3 Nadace 
5.4 Nadační fond 
5.5 Sociální družstvo 
5.6 Další nestátní neziskové organizace upraveny jinými zákony než NOZ 
5.6.1 Církve, náboženské společnosti a církevní právnické osoby 
5.6.2 Politické strany a politická hnutí 
5.6.3 Honební společenstva 
5.6.4 Obecně prospěšné společnosti
5.6.5 Zájmová sdružení právnických osob 
6. Financování nestátních neziskových organizací 
6.1 Obecné principy financování nestátních neziskových organizací 
6.1.1 Vícezdrojovost 
6.1.2 Samofinancování 
6.1.3 Fundraising 
6.1.3.1 Formy fundraisingu 
6.1.3.2 Základní metody fundraisingu 
6.1.3.3 Zásady jednání s dárcem 
6.1.3.4 Znalost motivů individuálních dárců
6.1.4 Neziskovost 
6.1.5 Daňové úlevy 
6.2 Způsoby financování nestátních neziskových organizací 
6.3 Nástroje financování nestátních neziskových organizací 
6.4 Finanční zdroje nestátních neziskových organizací 
6.4.1 Vlastní zdroje 
6.4.1.1 Členské příspěvky
6.4.1.2 Příjmy z výkonu hlavní činnosti 
6.4.1.3 Příjmy z doplňkových činností 
6.4.1.4 Podnikání 
6.4.2 Cizí zdroje 
6.4.3 Potenciální zdroje 
6.4.3.1 Příspěvky ze zdrojů Evropské unie 
6.4.3.2 Dotace státu a municipalit nestátním neziskovým organizacím  
6.4.3.3 Příspěvky nadací a nadačních fondů 
6.4.3.4 Firemní dárcovství 
6.4.3.5 Individuální dárcovství 
6.4.3.6 Další zdroje 
6.5 Státní dotační politika 
6.6 Soukromé financování neziskových organizací 
7. Ekonomika nestátních neziskových organizací 
7.1 Právní předpisy pro nestátní neziskové organizace 
7.1.1 Zákon o účetnictví č. 563/1991 Sb. 
7.1.2 Vyhláška č. 504/2002 Sb. 
7.1.3 Vyhláška č. 325/2015 Sb. 
7.1.4 České účetní standardy č. 401–414 
7.2 Vnitřní předpisy nestátních neziskových organizací 
7.3 Finanční řízení a rozpočet neziskových organizací 
7.3.1 Rozpočet a jeho sestavování 
8. Účetní souvislosti aktivit nestátních neziskových organizací 
8.1 Účetnictví 
8.1.1 Změny v terminologii od 1. 1. 2014 
8.1.2 Jednoduché účetnictví 
8.1.3 Novela zákona o účetnictví od roku 2016 
8.1.4 Účetní knihy v jednoduchém účetnictví 
8.1.4.1 Peněžní deník 
8.1.4.2 Kniha pohledávek a závazků 
8.1.4.3 Pomocné knihy 
8.1.5 Podvojné účetnictví
8.1.5.1 Podvojné účetnictví obecně 
8.1.5.2 Legislativní úprava účetnictví
8.1.5.3 Účtování v jednotlivých účtových třídách 
8.1.5.4 Účtová třída 0 – Dlouhodobý majetek 
8.1.5.5 Účtová třída 1 – Zásoby 
8.1.5.6 Účtová třída 2 – Krátkodobý finanční majetek a krátkodobé úvěry 
8.1.5.7 Účtová třída 3 – Zúčtovací vztahy 
8.1.5.8 Účtová třída 5 a 6 – Náklady a výnosy 
8.1.5.9 Účtová třída 9 – Vlastní jmění, fondy, výsledek
hospodaření, rezervy, dlouhodobé úvěry a zápůjčky,
závěrkové a podrozvahové účty   
8.2 Roční účetní závěrka v nestátních neziskových organizacích
8.3 Povinnost zveřejnění účetní závěrky 
8.4 Audit ve vybraných neziskových organizacích 
9. Daně a nestátní neziskové organizace 
9.1 Daň z nemovitých věcí 
9.1.1 Daň z pozemků 
9.1.2 Daň ze staveb a jednotek 
9.2 Daň z nabytí nemovitých věcí 
9.3 Daň silniční 
9.4 Daň z příjmů 
9.4.1 Změny v zákoně o daních z příjmů od 2014 
9.4.1.1 Veřejně prospěšný poplatník 
9.4.1.2 Úroky z účtů 
9.4.1.3 Skupina veřejně prospěšných poplatníků s tzv. širokým základem daně   
9.4.1.4 Bezúplatné příjmy z darů 
9.4.1.5 Nedaňové výdaje (náklady) dle § 25 odst. 1 písm. i)
zákona o daních z příjmů  
9.4.2 Možnosti režimů zdanění příjmů u nestátních neziskových
organizací  
9.4.2.1 Rozdělení příjmů u veřejně prospěšných poplatníků 
9.4.2.2 Příjmy, které nejsou předmětem daně 
9.4.2.3 Příjmy, které jsou předmětem daně, ale jsou osvobozené
9.4.2.4 Příjmy zdaňované zvláštní sazbou daně 
9.4.2.5 Příjmy zahrnované do základu daně 
9.4.2.6 Praktický příklad
9.4.3 Schéma postupu zjištění základu daně 
9.4.3.1 Položky zvyšující základ daně 
9.4.3.2 Položky snižující základ daně 
9.4.3.3 Snížení základu daně a daňová povinnost 
9.4.4 Daňové souvislosti darování 
9.4.4.1 Daňové souvislosti dárcovství u dárce, kterým je fyzická osoba  
9.4.4.2 Daňové souvislosti dárcovství u dárce, kterým je právnická osoba  
9.4.4.3 Daňové souvislosti dárcovství u obdarovaného 
9.4.4.4 Účtování o daru 
9.4.5 Praktická část 
9.4.5.1 Poplatník s úzkým základem daně 
9.4.5.2 Poplatník se širokým základem daně 
9.4.5.3 Praktický příklad na dar 
9.4.6 Vybrané daňové problémy 
9.4.6.1 Paušální výdaj na dopravu od 1. 1. 2014 
9.4.6.2 § 25 odst. 1 písm. i) zákona o daních z příjmů 
9.4.6.3 § 25 odst. 1 písm. zp), zq) zákona o daních z příjmů
9.4.6.4 Uplatňování odpisů do daňově uznatelných výdajů 
9.4.6.5 Kurzové rozdíly u nestátních neziskových subjektů 
9.4.6.6 Úrok z jistoty dle nového občanského zákoníku
9.4.6.7 Finanční leasing – následné rozšíření definice v roce 2015
9.4.6.8 § 23 odst. 6 zákona o daních z příjmů 
9.4.6.9 Členské příspěvky, které se považují za daňový výdaj
9.4.6.10 Hmotný a nehmotný majetek 
9.4.6.11 Opravné položky k pohledávkám 
9.4.6.12 Odpis pohledávky 
9.4.6.13 Postoupení pohledávky 
9.4.6.14 Rezervy a neziskové organizace 
9.4.6.15 Stravování zaměstnanců z pohledu daně z příjmů 
9.4.6.16 Cestovní náhrady zaměstnanců 
9.5 Daň z přidané hodnoty 
9.5.1 Základní pojmy zákona o DPH 
9.5.1.1 Předmět daně 
9.5.1.2 Ekonomická činnost a daňové subjekty 
9.5.1.3 Sazby daně, hlavní a vedlejší plnění 
9.5.1.4 Místo plnění 
9.5.2 Osvobozená plnění 
9.5.2.1 Základní poštovní služby a dodání poštovních známek (§ 52 zákona o DPH)  
9.5.2.2 Dodání vybraných nemovitých věcí (§ 56 zákona o DPH)  
9.5.2.3 Nájem vybraných nemovitých věcí (§ 56a zákona o DPH)  
9.5.2.4 Výchova a vzdělávání (§ 57 zákona o DPH) 
9.5.2.5 Zdravotní služba a dodání zdravotního zboží (§ 58 zákona o DPH)   
9.5.2.6 Sociální pomoc (§ 59 zákona o DPH) 
9.5.2.7 Ostatní plnění osvobozená od daně bez nároku na odpočet daně (§ 61 zákona o DPH)  
9.5.2.8 Dodání zboží, které bylo použito pro plnění osvobozená od daně bez nároku na odpočet daně a zboží, u něhož nemá plátce nárok na odpočet daně (§ 62 zákona o DPH)   
9.5.2.9 Plnění osvobozená od daně s nárokem na odpočet daně (§ 63 zákona o DPH)   
9.5.2.10 Osvobození od daně při dovozu zboží (§ 71 písm. f) zákona o DPH) 
9.5.3 Plátce, identifikovaná osoba 
9.5.3.1 Povinnost registrace 
9.5.3.2 Osoba neusazena v tuzemsku, osoba osvobozena, osoba registrovaná k dani v EU   
9.5.4 Vznik povinnosti přiznat daň nebo uskutečnění plnění 
9.5.5 Daňové doklady 
9.5.5.1 Zjednodušený daňový doklad (§ 30 zákona o DPH) 
9.5.5.2 Splátkový kalendář (§ 31 zákona o DPH) 
9.5.5.3 Platební kalendář (§ 31a zákona o DPH) 
9.5.5.4 Souhrnný daňový doklad (§ 31b zákona o DPH) 
9.5.5.5 Doklad o použití (§ 32 zákona o DPH)
9.5.5.6 Daňový doklad při dovozu zboží (§ 33 zákona o DPH)
9.5.5.7 Daňový doklad při vývozu zboží (§ 33a zákona o DPH) 
9.5.6 Přenos daňové povinnosti 
9.5.7 Daňové přiznání k DPH 
9.5.8 Základ daně a výpočet daně 
9.5.9 Nárok na odpočet 
9.5.10 Oprava základu daně a výše daně a oprava v jiných případech 
9.5.10.1 Oprava základu daně a výše daně dle § 42 zákona o DPH 
9.5.10.2 Oprava základu daně a výše daně dle § 43 zákona o DPH 
9.5.11 Uplatňování DPH v rámci EU a ve vztahu k třetím zemím 
9.5.12 Částečný odpočet 
9.5.12.1 Poměrný koeficient podle § 75 zákona o DPH 
9.5.12.2 Krátící koeficient podle § 76 zákona o DPH
9.5.13 Úprava odpočtu a vyrovnání u majetku 
9.5.13.1 Úprava odpočtu u dlouhodobého majetku dle § 78 zákona o DPH 
9.5.13.2 Vyrovnání odpočtu daně dle § 77 zákona o DPH 
9.5.14 Praktický příklad 
9.5.15 Kontrolní hlášení – nový druh daňového tvrzení 
9.5.16 Zákon o elektronické evidenci tržeb
Seznam obrázků   
Seznam grafů 
Seznam tabulek 
Výběr z použité literatury   
Příloha A  
Příloha B  
Vzorový účtový rozvrh 

 

Chcete se na něco zeptat?