Powered by Smartsupp

Účetnictví, daně a rozpočty příspěvkových organizací • aktuality pro rok 2024 • prezenčně i on-line

Určeno pro: účetním, vedoucím, ekonomickým a daňovým pracovníkům příspěvkových organizací.

Stručné informace ke změnám k 1.1.2024 a k připravovaným změnám k 1.1.2025

 • Příprava zákona o účetnictví a dalších souvisejících předpisů účetních i daňových-stručné informace, předpoklad účinnosti k 1.1.2025?.
 • Příprava zákona o řízení a kontrole veřejných financí, který by měl nahradit zákon o finanční kontrole
 • Konsolidační balíček – výběr změn předpisů pro p.o. a ÚSC k 1.1.2024 • DPH • Daň z příjmů fyzických osob – týkající se zaměstnanců, benefity • Daň z příjmů právnických osob – týkající se zaměstnavatele • Zákon 250/2000 Sb. • Zákon 218/2000 Sb. • Zrušení vyhlášky o FKSP a povinnost p.o. upravit vnitřní předpisy • Změny v podpoře stravování zaměstnanců • Změny související s odměnami u DPP • Nové výpočty dle zákona o rozpočtové odpovědnosti

Rekapitulace podstatných změn předpisů platných od r. 2023, jejich výklady a stanoviska MFČR – například zákon o daních z příjmů, zákon o DPH – nové výklady, povinnosti pro evidenci majetku, jeho TZ a významných oprav, povinnosti při odregistraci. Stručná informace o digitalizaci účetnictví v ČR. Často kladené dotazy a odpovědi MFČR. Ostatní změny legislativy dle aktuálního stavu ke dni pořádání semináře.

Rekapitulace účetních zásad platných pro příspěvkové organizace-vedení účetnictví ve zjednodušeném a plném rozsahu

 • Metodika účetnictví – účetní záznamy • účetní zápisy, průkaznost • Formy účetních záznamů – listinná, technická, formy podpisových záznamů
 • Opravy chyb • storna dokladů • archivace • úloha inventarizace
 • Struktura aktiv • pasiv • nákladů a výnosů • bilanční kontinuita • zachycení hospodářského výsledku • struktura vlastních zdrojů
 • Základy účtování o nabytí a pozbytí majetku (včetně dopadů do investičního fondu u p.o.) • jeho oceňování, přeceňování a evidence, opravné položky
 • Dohadné položky • časové rozlišení • rezervy • podrozvahová evidence – změny v oceňování
 • Pohledávky v účetnictví • opravné položky účetní a daňové • časté chyby
 • Systém tvorby a čerpání peněžních fondů
 • Základy účtování o transferech
 • Hlavní a hospodářská činnost • oddělené účtování • daňové dopady

Rekapitulace rozdílů mezi účetním zobrazením nákladů a výnosů a jejich vlivem na základ daně z příjmů, rozdíl mezi daňovými a účetními odpisy, ostatní významné odlišnosti, účet 408 a změny základů daně v minulých obdobích

Rozpočty nákladů a výnosů příspěvkových organizací v roce 2024, zákonná ustanovení, stanoviska MFČR, oprávnění zřizovatele, oprávnění statutárního orgánu příspěvkových organizací

diskuze • odpovědi na dotazy

DOTAZY na lektora můžete posílat během přednášky přes tlačítko Q&A (otázky a odpovědi).

FAKTURY zasíláme e-mailem v den konání webináře, při prezenční formě je obdržíte v den konání u prezence

Pokyny pro semináře

Přihláška

Vyplněnou závaznou přihlášku odešlete nejpozději 3 pracovní dny před datem konání semináře. Po tomto termínu je možno se přihlásit pouze po telefonické domluvě. Evidence přihlášek probíhá podle data doručení. Doručení přihlášky z toho internetového obchodu potvrzujeme e-mailem.

Úhrada

Platbu za objednané semináře provádějte až na základě faktury - daňového dokladu, který obdržíte na semináři nebo zaslaného po konání semináře na náš účet 27-4236970247/0100, KB Olomouc. Variabilním symbolem bude číslo zaslané faktury. V případě potřeby si vyžádejte zálohovou fakturu. Platbu v hotovosti uveďte do Poznámky.

Účastnický poplatek vracíme pouze v případě, že Vaše neúčast bude oznámena nejméně 3 pracovní dny předem.


Pokyny pro videosemináře

Objednávka

Po objednání videosemináře běžným způsobem přes webové stránky v sekci VIDEOSEMINÁŘE Vám zašleme odkaz s pokyny, kde se k videosemináři zaregistrujete a spustíte jej, zároveň Vám také zašleme e-mailem a fakturu. Doručení objednávky z toho internetového obchodu potvrzujeme e-mailem.

Úhrada

Platbu za objednané videosemináře poukažte obratem - převodním příkazem na náš účet 27-4236970247/0100, KB Olomouc. Jako variabilní symbol uveďte číslo zaslané faktury. 

Faktura - daňový doklad

Datum uskutečnění zdanitelného plnění je den přijetí platby nebo poskytnutí služby. Fakturu - daňový doklad obdrží každý účastník semináře, u videoseminářů e-mailem na adresu uvedenou v objednávce

Informace

Společnost ANAG, spol. s r. o. si vyhrazuje právo možné změny lektora. V tomto případě budou všichni přihlášení zájemci e-mailem informováni.

Dotazy

S případnými specifickými dotazy se můžete kdykoliv obrátit na operátorky centra zákaznické péče pro daný region -> viz sekce Kontakty

Chcete se zeptat na něco ohledně seminářů?

 • Datum konání: 31. května 2024, 9.00 - 14.00
 • Variabilní symbol: 26225
 • Stav: Připravujeme
Cena: 2 490 Kč Objednat