Powered by Smartsupp

Účetnictví příspěvkových organizací pro začátečníky • čtyřdenní seminář

Určeno pro: začínající účetní nebo účetní s malou praxí, které účtují příspěvkové organizace (nebo jejich účetnictví kontrolují). Předpokladem je znalost podvojného účetnictví. Seminář je určen pro omezený počet účastníků.

Seminář se koná ve dnech 4.9., 5.9., 11.9. a 12.9. 2024 od 9.00 – 15.30 hod.

Účastníci semináře dostanou aktuální publikaci k dané tématice, ukázkové číslo časopisu Účetní a daně a obdrží osvědčení o absolvování kurzu.

1. den • 4. září 2024 • přednáší Ing. Marcela Pardovská

Právní rámec příspěvkových organizací, rozpočet, náklady a výnosy

 • základní dokumenty • zřizovací listiny
 • rozpočet a střednědobý výhled – plán nákladů a výnosů • účelově vázané prostředky • mzdový limit
 • základní účetní operace – účtování o nákladech a výnosech
 • nákup materiálu • nákup služeb • mzdové náklady • tržby za prodej výrobků, zboží a služeb • časové rozlišení

2. den • 5. září 2024 • přednáší Ing. Marcela Pardovská

Základní evidence a kontrolní mechanismy, krátkodobý majetek

 • zásoby a skladová evidence • pokladna a pokladní kniha • ceniny a evidence cenin • pohledávky a správa pohledávek • majetek a evidence majetku
 • základní operace – účtování o dlouhodobém majetku a zásobách
 • zásoby - účtování způsobem A • zásoby - účtování způsobem B • prodej zásob • inventarizační rozdíly • členění dlouhodobého majetku v rozvaze • účtování o drobném dlouhodobém majetku

3. den • 11. září 2024 • přednáší Mgr. et Mgr. Karla Maderová Voltnerová

Transfery a peněžní fondy

Transfery - dotace • příspěvky • granty • peněžní dary

 • právní ukotvení v legislativě, zejména rozpočtových pravidlech
 • účetní předpisy upravující tuto oblast, zejména ČÚS 703 Transfery
 • praktické příklady zaúčtování jednotlivých typů transferů

Peněžní fondy - rezervní fond • fond investic • fond odměn • FKSP

 • právní ukotvení v legislativě, zejména rozpočtových pravidlech
 • účetní předpisy upravující tuto oblast, zejména ČÚS 704 Fondy
 • praktické příklady zaúčtování operací při tvorbě a použití peněžních fondů

4. den • 12. září 2024 • přednáší Mgr. et Mgr. Karla Maderová Voltnerová

Dlouhodobý hmotný a nehmotný majetek

 • klasifikace dlouhodobého majetku dle vyhlášky 410/2009 Sb.
 • základní postupy podle ČÚS 710 Dlouhodobý majetek
 • pořízení majetku
 • odpisování podle ČUS 708
 • vyřazení dlouhodobého majetku
 • přecenění reálnou hodnotou při prodeji majetku
 • inventarizace podle vyhlášky 270/2010 Sb., o inventarizaci majetku a závazků

Pokyny pro semináře

Přihláška

Vyplněnou závaznou přihlášku odešlete nejpozději 3 pracovní dny před datem konání semináře. Po tomto termínu je možno se přihlásit pouze po telefonické domluvě. Evidence přihlášek probíhá podle data doručení. Doručení přihlášky z toho internetového obchodu potvrzujeme e-mailem.

Úhrada

Platbu za objednané semináře provádějte až na základě faktury - daňového dokladu, který obdržíte na semináři nebo zaslaného po konání semináře na náš účet 27-4236970247/0100, KB Olomouc. Variabilním symbolem bude číslo zaslané faktury. V případě potřeby si vyžádejte zálohovou fakturu. Platbu v hotovosti uveďte do Poznámky.

Účastnický poplatek vracíme pouze v případě, že Vaše neúčast bude oznámena nejméně 3 pracovní dny předem.


Pokyny pro videosemináře

Objednávka

Po objednání videosemináře běžným způsobem přes webové stránky v sekci VIDEOSEMINÁŘE Vám zašleme odkaz s pokyny, kde se k videosemináři zaregistrujete a spustíte jej, zároveň Vám také zašleme e-mailem a fakturu. Doručení objednávky z toho internetového obchodu potvrzujeme e-mailem.

Úhrada

Platbu za objednané videosemináře poukažte obratem - převodním příkazem na náš účet 27-4236970247/0100, KB Olomouc. Jako variabilní symbol uveďte číslo zaslané faktury. 

Faktura - daňový doklad

Datum uskutečnění zdanitelného plnění je den přijetí platby nebo poskytnutí služby. Fakturu - daňový doklad obdrží každý účastník semináře, u videoseminářů e-mailem na adresu uvedenou v objednávce

Informace

Společnost ANAG, spol. s r. o. si vyhrazuje právo možné změny lektora. V tomto případě budou všichni přihlášení zájemci e-mailem informováni.

Dotazy

S případnými specifickými dotazy se můžete kdykoliv obrátit na operátorky centra zákaznické péče pro daný region -> viz sekce Kontakty

Chcete se zeptat na něco ohledně seminářů?

 • Datum konání: 4. září 2024, 9.00 - 15.30
 • Variabilní symbol: 21150
 • Stav: Připravujeme
Cena: 9 590 Kč Objednat