ÚČETNICTVÍ - VÝKAZNICTVÍ vybrané oblasti IFRS (3. vydání)

Autor: Vašek Libor a kolektiv

 • Kód produktu: 45419
 • Nakladatelství: Institut certifikace účetních, a.s.
 • Počet stran: 206
 • Vazba: brož., A4
 • ISBN: 978-80-8798-520-5
 • Datum vydání: září 2019
 • Běžná cena s DPH: 530 Kč
 • Zvýhodnění on-line: 5%
 • Ušetříte: -27 Kč
 • Vaše cena s DPH: 504 Kč
ks
  V prodeji

A.KONCEPCE A VYBRANÉ OBLASTI ÚČETNÍ ZÁVĚRKY SESTAVENÉ DLE IFRS
I.VÝCHODISKA SESTAVENÍ ÚČETNÍ ZÁVĚRKY DLE IFRS
II.KONCEPČNÍ RÁMEC ÚČETNÍHO VÝKAZNICTVÍ DLE IFRS
1.Úvod
2.Cíle účetního výkaznictví dle IFRS a jeho uživatelé
3.Předpoklad trvání podniku
4.Kvalitativní charakteristiky účetních informací
4.1. Fundamentální kvalitativní charakteristiky
4.2. Posilující kvalitativní charakteristiky
5.Prvky finanční situace a finanční výkonnosti
5.1. Finanční situace a prvky jejího zobrazení
5.2. Finanční výkonnost a prvky jejího zobrazení
6.Spolehlivé ocenění jako nutná podmínka uznání
7.Revidovaný koncepční rámec
III.ÚČETNÍ ZÁVĚRKA DLE IFRS A JEJÍ USPOŘÁDÁNÍ
1.Úvod
2.Účetní závěrka
2.1. Identifikace účetní závěrky
2.2. Srovnatelné údaje a kontinuita vykazování
2.3. Významnost a agregace
2.4. Kompenzace
2.5. Akruální báze účetnictví
2.6. Shoda s IFRS
3.Výkaz finanční situace (rozvaha)
4.Výkaz výsledku hospodaření a ostatního úplného výsledku
5.Výkaz změn vlastního kapitálu
6.Výkaz peněžních toků
7.Vysvětlující a doplňující komentáře (příloha)
IV.DLOUHODOBÝ HMOTNÝ A NEHMOTNÝ MAJETEK
1.Úvod
2.Definice hmotného a nehmotného majetku
3.Pozemky, budovy a zařízení
3.1. Pořízení aktiv a jejich ocenění k datu pořízení
3.2. Odpisování hmotných aktiv
3.3. Opravy a technické zhodnocení
3.4. Oceňování hmotných aktiv v průběhu doby použitelnosti
3.5. Vyřazení hmotných aktiv
4.Investice do nemovitostí
4.1. Vymezení investic do nemovitostí
4.2. Oceňování investic do nemovitostí
4.3. Převody nemovitostí mezi kategoriemi
4.4. Výnosy z pronájmu nemovitostí  
5.Nehmotná aktiva
5.1. Nehmotná aktiva a kritéria jejich uznatelnosti v účetních výkazech
5.2. Pořízení nehmotných aktiv a jejich ocenění k datu pořízení
5.3. Oceňování nehmotných aktiv po dobu použitelnosti
5.4. Amortizace nehmotných aktiv
5.5. Vyřazení nehmotných aktiv
5.6. Výdaje uznatelné jako náklady
6.Testování účetní hodnoty dlouhodobých aktiv
V.LEASING V ÚČETNÍ ZÁVĚRCE NÁJEMCE
1.Úvod
2.Koncept práva k užívání a leasing vs. servisní kontrakt
3.Krátkodobé leasingy a leasingy aktiv s nízkou hodnotou
4.Ocenění a zachycení práva k užívání a závazku z leasingu
5.Prezentace a zveřejnění leasingu v účetní závěrce nájemce
VI.ZÁSOBY OBCHODNÍHO A VÝROBNÍHO PODNIKU
1.Úvod
2.Vymezení zásob
3.Pořízení a vyřazení zásob a související oceňování
3.1. Pořízení zásob a náklady na pořízení zásob
3.2. Nákladové vzorce a související oceňování při spotřebě a prodeji zásob

Chcete se na něco zeptat?