Úvod do dějin tištěných médií

Autor: Pavel Večeřa

 • Kód produktu: 89783
 • Nakladatelství: Grada Publishing
 • Počet stran: 280
 • Vazba: brož., 17x24 cm
 • ISBN: 978-80-247-4178-9
 • Datum vydání: květen 2015
 • Běžná cena s DPH: 99 Kč
 • Zvýhodnění on-line: 12%
 • Ušetříte: -12 Kč
 • Vaše cena s DPH: 87 Kč
ks
  V prodeji

Jak se proměňovala tištěná média od svého vzniku až po současnost? Jakou roli v průběhu staletí hrála? To vše a mnohem víc se dozvíte v této publikaci, kterou jistě ocení studenti mediálních studií a žurnalistiky, historie, sociologie a jiných sociálních a humanitních věd, ale také novináři či zájemci o média.

Představit vývoj tištěných médií v horizontu více než jednoho půltisíciletí není snadný úkol, třebaže o víc než o pouhý vhled do mnohotvárné problematiky novin, časopisů a drobných tisků nemůže jít. Tato kniha tudíž není historií tištěných médií, ale pouhým úvodem k vyprávění o jejich pozoruhodném příběhu. Jejím cílem je popsat klíčové zlomy na cestě od zpravodajských a publicistických letáků 16. století přes noviny a časopisy raného novověku až k jejich dědicům v moderní éře, kteří se na prahu třetího tisíciletí stali ohroženým druhem. Zaměřuje se na okamžiky, které ovlivnily vývoj tištěných médií ve světě. Sleduje proměny komunikačních nástrojů umožňujících zprostředkování informací jak ve vztahu ke slovu a textu, tak k obrazu, všímá si dobových informačních zdrojů, zprostředkování informací i práce s nimi. Nabízí poutavý pohled na ekonomickou základnu tištěných médií a samotný proces jejich tvorby. Zabývá se otázkami jejich periodicity a dostupnosti, nákladu a s

ledovanosti, rovněž proměnami jejich forem a obsahů. V centru její pozornosti je také vliv inzerce a reklamy na rozvoj tištěných médií, ale i posuny v rovině mediální legislativy a cenzurní praxe, stejně jako vnímání cenzury veřejností. V neposlední řadě se dotýká problematiky účinků tohoto typu médií na publikum.

Autor svým čtenářům nabízí stručný nástin fenoménu, jehož reflexe je v našich zemích vlastně teprve v začátcích. Usiluje o kombinaci maximální plasticity s co největší úsporností. Nakolik se mu to podařilo, to už musí posoudit sám čtenář. Přejeme vám mnoho potěšení ze získávání nových informací při čtení této bezesporu ojedinělé knihy.
OBSAH:Předmluva

1. Tištěná média a dějiny

1.1 Tištěná média v historické perspektivě

1.2 Tištěná média – vymezení pojmu

1.3 Periodizace

2. Prehistorie tištěných médií

2.1 Typy komunikace

2.2 Vynález písma

2.3 Komunikace ve starověku

2.4 Komunikace ve středověku

3. Tištěná média v raném novověku

3.1 Historický kontext

3.2 Předpoklady vzniku a rozšíření tištěných médií

3.2.1 Pošta

3.2.2 Korespondence

3.2.3 Psané noviny

3.2.4 Knihtisk

3.2.5 Dřevoryt a mědiryt

3.2.6 Papír a papírenství

3.3 Tištěná média

3.3.1 Regulace a kontrola

3.3.1.1 Obsahová kontrola – cenzura předběžná a následná

3.3.1.2 Ekonomická a fiskální kontrola – privilegia a kolky

3.3.1.3 Profesní a distribuční kontrola – vzájemné ručení a poštovní souhlas

3.3.2 Příležitostná tištěná média

3.3.2.1 Zpravodajské letáky

3.3.2.2 Publicistické letáky

3.3.2.3 Raně periodická tištěná média

3.3.3 Noviny

3.3.3.1 Informační zdroje, ekonomické podmínky a technologické předpoklady

3.3.3.2 Tvůrci mediálních obsahů

3.3.3.3 Rozšíření

3.3.3.4 Životnost

3.3.3.5 Periodicita

3.3.3.6 Struktura, obsah a forma

3.3.3.7 Náklady a publikum

3.3.4. Časopisy

3.3.4.1 Informační zdroje, ekonomické a technologické předpoklady

3.3.4.2 Tvůrci mediálních obsahů

3.3.4.3 Rozšíření

3.3.4.4 Životnost

3.3.4.5 Periodicita

3.3.4.6 Struktura, obsah a forma

3.3.4.7 Náklady a publikum

3.3.5 Reflexe tištěných médií

4. Tištěná média v éře modernity

4.1 Historický kontext

4.2 Revoluce v komunikaci

4.2.1 Zrychlení a intenzifikace dopravy

4.2.2 Zrod telekomunikace

4.2.2.1 Optická telegrafie

4.2.2.2 Elektrická kabelová telegrafie

4.2.2.3 Telefon

4.2.2.4 Bezdrátová telegrafie

4.2.3 Vznik zpravodajských agentur

4.2.4 Transformace času a prostoru

4.3 Tištěná média

4.3.1 Proměna významu

4.3.2 Technologické předpoklady

4.3.2.1 Výroba papíru

4.3.2.2 Strojová výroba – rychlolis, rotačka

4.3.2.3 Xylografie a litografie

4.3.2.4 Fotografie

4.3.2.5 Automatická sazba a autotypie

4.3.3 Ekonomické podmínky

4.3.3.1 Vydavatelé a vydavatelské společnosti

4.3.4 Informační zdroje

4.3.5 Regulace a kontrola

4.3.5.1 Obsahová kontrola – cenzura předběžná a následná

4.3.5.2 Ekonomická a fiskální kontrola – kolky a kauce

4.3.5.3 Profesní a distribuční kontrola – poštovní souhlas a pouliční prodej

4.3.6 Tvůrci mediálních obsahů

4.3.6.1 Novináři, výtvarníci, fotografové

4.3.6.2 Novinářské organizace

4.3.7 Noviny

4.3.7.1 Rozšíření

4.3.7.2 Životnost

4.3.7.3 Periodicita

4.3.7.4 Obsah

4.3.7.5 Forma

4.3.7.6 Struktura

4.3.7.7 Náklady a publikum

4.3.8 Časopisy

4.3.8.1 Rozšíření

4.3.8.2 Životnost a periodicita

4.3.8.3 Struktura, obsah a forma

4.3.8.4 Náklady a publikum

4.3.9 Reflexe tištěných médií

5. Tištěná média ve 20. století

5.1 Historický kontext

5.2 Prostředky komunikace

5.2.1 Přenos informací

5.2.1.1 Telex (dálnopis)

5.2.1.2 Telefax (fax)

5.2.2 Vysílací média

5.2.2.1 Rozhlas

5.2.2.2 Televize

5.2.3 Vývoj zpravodajských agentur

5.3 Tištěná média

5.3.1 Ztráta dominance

5.3.2 Technologické předpoklady

5.3.2.1 Ofsetový tisk

5.3.2.2 Fotosazba a desktop publishing (DTP)

5.3.3 Ekonomické podmínky

5.3.3.1 Vlastníci tištěných médií

5.3.4 Informační zdroje

5.3.5 Regulace a kontrola

5.3.5.1 Obsahová kontrola – autocenzura

5.3.5.2 Ekonomická a fiskální kontrola – státem řízená média, regulace reklamy

5.3.5.3 Profesní a distribuční kontrola – profesní svazy, monopol na distribuci

5.3.6 Tvůrci mediálních obsahů

5.3.6.1 Novinářská etika

5.3.6.2 Profesní a odborové organizace

5.3.6.3 Významné osobnosti

5.3.7 Noviny

5.3.7.1 Rozšíření

5.3.7.2 Životnost

5.3.7.3 Periodicita

5.3.7.4 Obsah

5.3.7.5 Forma

5.3.7.6 Struktura

5.3.7.6 Náklady a publikum

5.3.8 Časopisy

5.3.8.1 Obsah a struktura

5.3.8.2 Náklady a publikum

5.3.9 Reflexe tištěných médií

6. Tištěná média na přelomu 20. a 21. století

6.1 Historický kontext

6.2 Globální komunikační revoluce

6.3 Tištěná média ve věku internetu

6.4 Budoucnost tištěných médií

Summary

Použitá literatura

Internetové zdroje

Rejstřík věcný

Rejstřík jmenný

Chcete se na něco zeptat?