Úvod do podnikové ekonomiky

Autor: Dana Martinovičová, Miloš Konečný, Jan Vavřina

 • Kód produktu: 89660
 • Nakladatelství: Grada Publishing
 • Počet stran: 208
 • Vazba: váz., 17x24 cm
 • ISBN: 978-80-247-5316-4
 • Datum vydání: září 2014
 • Běžná cena s DPH: 298 Kč
 • Zvýhodnění on-line: 10%
 • Ušetříte: -30 Kč
 • Vaše cena s DPH: 268 Kč
ks
  Na dotaz

Kniha seznamuje čtenáře se základy podnikání, podnikových hodnototvorných a vývojových procesů, měření účelností a hospodárnosti, resp. výkonnosti činnosti podniku. Je určena manažerům a podnikatelům zejména malých a středních podniků. Nicméně může být využitelná také pro studenty vysokých škol a MBA studií. Zkušení autoři vysvětlují základy řízení majetku a finančních zdrojů podniku, objasňují základní ukazatele výsledku hospodaření. Po charakteristice manažerských funkcí se kniha zabývá základními problémy efektivního řízení výroby, nákupu a prodeje, personálního a finančního řízení, řízení vědeckotechnického a investičního rozvoje. Autoři uvádějí do souladu poznatky z dílčích disciplín podnikové ekonomiky a zdůrazňují souvislosti a návaznosti mezi nimi. Podniková ekonomika je teoretickou i praktickou disciplínou zaměřující se na podnik jako jeden ze subjektů trhu, který je zaměřen na spokojenost zákazníků, je stále v interakci se svým okolím, dosahuje strategické

cíle vlastníků, vyrovnaně uspokojuje zájmy zaměstnanců a dalších interesentů ve stále se měnících podmínkách.OBSAH:O autorech 5

Úvod 7

Předmluva 8

1. Podnikání a podnik

1.1 Podnikání a podnikatel 10

1.2 Podnik jako subjekt práva a hospodářská entita 12

1.2.1 Znaky podniku 14

1.2.2 Život podniku 17

1.3 Typologie podniků 18

1.4 Rizikovost podnikání 23

2. Majetek a finanční zdroje podniku

2.1 Charakteristika majetku a jeho klasifikace 28

2.1.1 Dlouhodobý majetek 28

2.1.2 Oběžný majetek 32

2.1.3 Faktory ovlivňující majetkovou strukturu podniku 35

2.2 Charakteristika finančních zdrojů podniku 35

2.2.1 Vlastní kapitál 36

2.2.2 Cizí zdroje 37

2.2.3 Optimální kapitálová struktura 38

2.3 Rozvaha 40

3. Základní ukazatele výsledku hospodaření

3.1 Charakteristika základních ukazatelů výsledku hospodaření 44

3.1.1 Výnosy 44

3.1.2 Náklady 46

3.1.3 Výsledek hospodaření 47

3.1.4 Ekonomický zisk 49

3.2 Klasifikace nákladů 52

3.2.1 Dru­hové třídění nákladů 52

3.2.2 Klasifikace nákladů podle závislosti na změně objemu výkonů 53

3.2.3 Účelové třídění nákladů 56

3.2.4 Manažerské pojetí nákladů 57

3.3 Modelování nákladů 59

3.3.1 Nákladové funkce 59

3.3.2 Analýza bodu zvratu 62

3.4 Nástroje řízení nákladů 67

3.4.1 Kalkulace 68

3.4.2 Rozpočetnictví 74

3.4.3 Technickohospodářské normy a limitování nákladů 76

3.5 Výkaz zisku a ztráty 76

4. Podnikové řízení

4.1 Plánování 82

4.1.1 Strategie rozvoje podniku 82

4.1.2 Střednědobé a krátkodobé plánování realizace strategie 87

4.2 Organizování 90

4.3 Výběr a rozmístění pracovníků a jejich vedení 93

4.4 Kontrolování 94

4.5 Analyzování problémů, rozhodování a komunikace při realizaci rozhodnutí 95

5. Řízení výroby

5.1 Příprava a plánování výroby 100

5.2 Výrobní kapacita a její využití 104

6. Řízení nákupu a prodeje

6.1 Nákup 112

6.2 Řízení zásob 117

6.2.1 Normy zásob materiálu 117

6.2.2 Optimalizace stavu zásob 120

6.2.3 Optimální velikost dodávky 121

6.2.4 Využití materiálu 123

6.2.5 Operativní řízení zásob 126

6.3 Prodej 129

7. Personální řízení

7.1 Charakteristika personálního řízení 134

7.2 Plánování pracovníků 135

7.2.1 Potřebný počet dělníků 137

7.2.2 Produktivita živé práce 139

7.3 Hodnocení pracovníků 142

7.4 Odměňování pracovníků 145

8. Finanční řízení

8.1 Cíle finančního řízení podniku 150

8.2 Druhy financování podniku 152

8.3 Finanční rozhodování 159

8.4 Řízení cash flow 163

8.5 Základy finanční analýzy 166

9. Řízení vědeckotechnického a investičního rozvoje

9.1 Úkoly vědeckotechnické činnosti 170

9.2 Proces vývoje nového výrobku 175

9.3 Efektivnost podnikatelského projektu 179

Použitá literatura 191

Příloha A 196

Příloha B 197

Příloha C 200

Shrnutí, Summary 205

Rejstřík 206O autorovi:Doc. Ing. Dana Martinovičová, Ph.D. (*1967)Je docentkou v oboru podniková ekonomika a management (2009). V roce 2001 ukončila doktorské studium (Ph.D.) v oboru Řízení a ekonomika podniku a je absolventkou Fakulty strojní Vysokého učení technického v Brně (1990) v oboru Ekonomika a řízení strojírenské výroby.

Od roku 2008 dosud působí jako vysokoškolská pedagožka na Mendelově univerzitě v Brně, a to na Provozně ekonomické fakultě na Ústavu podnikové ekonomiky jako jeho vedoucí. V letech 1996–2010 působila na Fakultě podnikatelské Vysokého učení technického v Brně a v letech 1997–2002 učila i na Ekonomicko-správní fakultě Masarykovy univerzity v Brně. V letech 1997–2009 spolupracovala se soukromou vysokou školou Akademie Sting v Brně. Od roku 2004 spolupracuje se společností B.I.B.S., a. s., kde je členkou lektorského týmu pro studijní programy MBA, LLM, MSc, BA (hons) a Bc. Od roku 2012 je členkou Vědecké rady Ekonomické fakulty Technické univerzity v Liberci. Od roku 2011 je na Provozně ekonomické fakultě Mendelovy univerzity v Brně členkou Oborové rady doktorského studijního programu Ekonomika a management a školitelkou doktorandů. Od roku 2012 spolupracuje se společností Centrum akademických a vzdělávacích služeb, a. s., která poskytuje odborné a manažerské vzdělává

ní včetně programů MBA a MPA.

Vyučovala a učí ve všech formách vysokoškolského studia, má bohaté zkušenosti v pedagogickém procesu.

Ve své vědecké a výzkumné činnosti se orientuje na problematiku podnikové ekonomiky a problematiku pojištění podnikatelských subjektů v kontextu risk managementu. Je řešitelkou i spoluřešitelkou několika grantových projektů, přičemž výsledky své výzkumné činnosti prezentovala na mnoha mezinárodních vědeckých konferencích. Je autorkou i spoluautorkou několika desítek vědeckých a odborných článků v zahraničních i domácích vědeckých a odborných časopisech (Agricultural Economics; Acta Universitatis agriculturae et silviculturae Mendelianae Brunensis: Acta of Mendel University of agriculture and forestry Brno; E+M Ekonomie a management).

Doc. Martinovičová je autorkou a spoluautorkou několika monografií i vysokoškolských učebních textů. K jejím nejvýznamnějším publikacím patří: Poistenie rizík malých a stredných podnikov (Bratislava: IURA, 2013); Poistný trh – teória i prax (Bratislava: IURA, 2011); Pojištění podnikatelských subjektů (Ostrava: KEY Publishing, 2007); Základy ekonomiky podniku (Praha: Alfa publishing, 2006); Jak pojistit firmu? (Praha: Computer Press, 2000).Prof. Ing. Miloš Konečný, DrSc. (*1931)Je absolventem Vysoké školy ekonomické oboru Ekonomika průmyslu, CSc. mu bylo uděleno v oboru Ekonomika průmyslu a stavebnictví, doc. se habilitoval v oboru Ekonomika a plánování strojírenské výroby, DrSc. a prof. získal v oboru Odvětvové a průřezové ekonomiky.

Řadu let působil ve výrobním podniku strojírenského a elektrotechnického průmyslu a ve Výzkumném ústavu elektrických strojů. Na Vysokém učení technickém v Brně pracoval v Ústavu teorie a metod strojírenské výroby, na katedře teoretické kybernetiky a na katedře matematiky elektrotechnické fakulty, v Ústavu ekonomiky a managementu a Ústavu financí Fakulty podnikatelské. Byl členem několika vědeckých rad vysokých škol. Byl externím examinátorem Nottingham University pro Brno International Business School. V současnosti působí v Ústavu podnikové ekonomiky Provozně ekonomické fakulty Mendelovy univerzity v Brně. Je členem oborové rady doktorského studijního programu Ekonomika a management Fakulty ekonomiky a managementu Univerzity obrany.

Vědeckovýzkumná práce prof. Konečného je zaměřena na ekonomiku a zdokonalování managementu podniku, zejména na efektivnost technického vývoje, řízení inovačních procesů a s tím spojené problémy strategického řízení, projektového řízení, marketingu, efektivnosti podnikatelských projektů, controllingu, finančního řízení podniku.

Jeho publikační činnost charakterizují tituly: Efektivnost vědeckotechnického rozvoje, Ekonomika a řízení elektrotechnické výroby, Podniková ekonomika, Ekonomika firmy, Management, Controlling, Řízení změny, Finanční analýza a plánování, Finance podniku, Kalkulace pro podnikatele. Mnoho let byl soudním znalcem v oboru ekonomiky a managementu, ekonomickým a organizačním poradcem. Má úzký kontakt s průmyslovou praxí.Ing. Jan Vavřina, Ph.D. (*1977)Je absolventem doktorského studia v rámci oboru řízení a ekonomika podniku na Zemědělské fakultě Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích (2005), kde také absolvoval magisterské studium v oboru Obchodně podnikatelském (2000).

Od roku 2010 doposud působí jako vysokoškolský pedagog na Provozně ekonomické fakultě Mendelovy univerzitě v Brně, Ústavu podnikové ekonomiky, kde vyučuje podnikohospodářsky zaměřené předměty pro bakalářský i magisterský stupeň studia. V období let 2004–2010 působil v rámci různých pracovních pozic na Státním zemědělském intervenčním fondu, regionálním odboru Brno jako analytik v rámci oblasti evropských finančních podpor pro podniky, municipality, potažmo organizační složky veřejné správy a místní samosprávy. V letech 2000–2004 byl zaměstnancem Ministerstva zemědělství ČR, kdy vykonával činnosti v oblasti koordinace a kontroly finančních podpor pro podnikatelské i municipální projekty spolufinancované z předstrukturálních fondů EU.

Ve vědeckovýzkumné činnosti se zaměřuje na ekonomickou výkonnost a konkurenceschopnost korporací se zaměřením na malé a střední podniky a jejich specifika ve vazbě na politiky hospodářské a sociální soudržnosti EU a územního rozvoje. Participoval jako řešitel či spoluřešitel několika grantových projektů, přičemž dílčí výsledky byly prezentovány na mezinárodních konferencích a dále prostřednictvím odborných článků v tuzemských i zahraničních vědeckých periodicích a sbornících.

Chcete se na něco zeptat?