Powered by Smartsupp

ÚZ č. 1496 - Daňový řád, Daňové poradenství, Finanční správa (k 1.7.2022)

Autor:

  • Kód produktu: 96328
  • Nakladatelství: Sagit
  • Počet stran: 336
  • Vazba: brož., B5
  • ISBN: 978-80-7488-536-5
  • Datum vydání: červenec 2022
  • Vaše cena s DPH: 179 Kč
ks
    V prodeji

Publikace obsahuje aktuální znění daňového řádu, zákona o daňovém poradenství, dále zákon o Finanční správě ČR, o mezinárodní spolupráci při správě daní, o mezinárodním vymáhání pohledávek, a řadu dalších předpisů včetně příslušných pokynů, sdělení a rozhodnutí MF a GFŘ, které se v roce 2022 velmi dynamicky měnily. Všechny změny jsou zvýrazněny tučně.

Obsah:

kapitola I - DAŇOVÝ ŘÁD, SPRÁVA DANÍ

Přehled daňového řádu

Zákon č. 280/2009 Sb., daňový řád

Vyhláška č. 382/2010 Sb., o náhradě ušlého výdělku a náhradě hotových výdajů při správě daní

Vyhláška č. 383/2010 Sb., o kolkových známkách

Vyhláška č. 454/2020 Sb., o formulářových podáních pro daň silniční – přílohy zdarma na www.dr.sagit.cz

Vyhláška č. 455/2020 Sb., o formulářových podáních pro daň z hazardních her – přílohy zdarma na www.dr.sagit.cz

Vyhláška č. 456/2020 Sb., o formulářových podáních pro daň z nemovitých věcí – přílohy zdarma na www.dr.sagit.cz

Vyhláška č. 457/2020 Sb., o formulářových podáních pro daň z přidané hodnoty – přílohy zdarma na www.dr.sagit.cz

Vyhláška č. 458/2020 Sb., o některých formulářových podáních v oblasti působnosti orgánů Celní správy České republiky  – přílohy zdarma na www.dr.sagit.cz

Vyhláška č. 525/2020 Sb., o formulářových podáních pro daně z příjmů – přílohy zdarma na www.dr.sagit.cz

Zákon č. 471/2011 Sb., o mezinárodní pomoci při vymáhání některých finančních pohledávek

Zákon č. 164/2013 Sb., o mezinárodní spolupráci při správě daní a o změně dalších souvisejících zákonů

Vyhláška č. 74/2014 Sb., o stanovení druhů příjmu a majetku pro účely automatické výměny informací v rámci mezinárodní spolupráce při správě daní

Vyhláška č. 306/2017 Sb., o vzoru zprávy podle zemí a pokynech k jejímu vyplnění pro účely automatické výměny informací s jiným státem v rámci mezinárodní spolupráce při správě daní

Vyhláška č. 26/2019 Sb., o stanovení vyňatých účtů pro účely automatické výměny informací s jiným státem v rámci mezinárodní spolupráce při správě daní

Zákon č. 335/2020 Sb., o mezinárodní spolupráci při řešení daňových sporů v Evropské unii

Nařízení vlády č. 367/2020 Sb., o mimořádném prodloužení lhůt v rámci mezinárodní spolupráce při správě daní v souvislosti s výskytem koronaviru SARS CoV-2

Rozhodnutí čj. 904/32 038/2011, o prominutí úroku z prodlení za pozdní úhrady odvodů dle zákona č. 334/1992 Sb., o ochraně zemědělského půdního fondu, ve znění pozdějších předpisů

Pokyn GFŘ D-7 čj. 35136/11-2110-011826, k postupu správců daně při doručování prostřednictvím datových schránek

Pokyn GFŘ D-18 čj. 6402/14-7001-51302-602525, k ručení v daňovém řízení

Pokyn č. MF-5 čj. MF-21968/2015/39, o stanovení lhůt při správě daní

Informace, jak správně zaplatit daň celnímu úřadu

Pokyn GFŘ D-44 čj. 18787/20/7700-10123, k promíjení úroku z prodlení, úroku z posečkané částky a pokuty za nepodání kontrolního hlášení

Rozhodnutí čj. MF-31039/2019/3901-3, o prominutí úroku z prodlení, který vznikl z důvodu opravy zálohy na daň/daně z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti provedené plátcem daně podle § 38i zákona o daních z příjmů v případě zpětného prokázání povinného zahraničního pojištění poplatníka, z důvodu nesrovnalosti vyplývající z uplatňování daňových zákonů

Rozhodnutí čj. 28921/2020/3901-2, o prominutí příslušenství daně a zálohy na daň z důvodu mimořádné události

Pokyn  GFŘ-D-47 čj. 15921/21/7700-10123-050167, k promíjení příslušenství daně

Pokyn MF-18 čj. MF-8820/2021/3901-1, k výši a konstrukci výpočtu úroku z prodlení po novele daňového řádu účinné od 1. 1. 2021

Pokyn GFŘ-D-50 čj. 39005/21/7700-10123-711442, kterým se stanovuje formát a struktura datové zprávy

Informace, seznam smluvních států uplatňujících společný standard pro oznamování a rozhodných dnů zveřejňovaný podle § 13b odst. 2, § 13e odst. 7, § 13g odst. 5 a § 13p odst. 2 a seznam pro účely plnění informační povinnosti podle § 13s odst. 1 zákona č. 164/2013 Sb., o mezinárodní spolupráci při správě daní a o změně dalších souvisejících zákonů, v platném znění („Seznam smluvních států“)

Informace, přehled druhů daní a jejich částí, o nichž finanční úřady vedou osobní daňové účty a na jejichž příslušné bankovní účty jsou přijímány platby od daňových subjektů (informační povinnost Ministerstva financí dle § 149 odst. 3 zákona č. 280/2009 Sb., daňový řád, ve znění pozdějších předpisů)

Informace, jak správně zaplatit daň finančnímu úřadu v roce 2022

Informace čj. MF-35908/2021/2503-4, seznam států vyměňujících zprávy podle zemí podle §13zb odst. 2 zákona č. 164/2013 Sb., o mezinárodní spolupráci při správě daní a o změně dalších souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů

Informace, přehled druhů daní  a jejich částí, o nichž vedou osobní daňové účty orgány Celní správy České republiky ve smyslu § 149 odst. 3 zákona č. 280/2009 Sb., daňový řád, ve znění pozdějších předpisů

Informace, seznam matrikových částí bankovních účtů celních úřadů

kapitola II - FINANČNÍ SPRÁVA

Zákon č. 456/2011 Sb., o Finanční správě České republiky

Vyhláška č. 48/2012 Sb., o územních pracovištích finančních úřadů, která se nenacházejí v jejich sídlech

Vyhláška č. 81/2019 Sb., o vzorech služebního průkazu v orgánu finanční správy

Pokyn GFŘ D-37 čj. 57808/18/7700-10124-011654, ke změně umístění spisů v rámci finančního úřadu

Pokyn GFŘ-D-57 čj. 23360/22/7700-10124-011654, o umístění spisu nebo jeho příslušné části na finančních úřadech a na územních pracovištích finančních úřadů

Pokyn MF-19 čj. MF-31633/2021/3903-4, pro orgány finanční správy k provádění kontrol výkonu správy soudních poplatků

kapitola III - DAŇOVÉ PORADENSTVÍ

Zákon č. 523/1992 Sb., o daňovém poradenství a Komoře daňových poradců České republiky

kapitola IV - PLATBY V HOTOVOSTI

Zákon č. 254/2004 Sb., o omezení plateb v hotovosti a o změně zákona č. 337/1992 Sb., o správě daní a poplatků, ve znění pozdějších předpisů

 

Chcete se na něco zeptat?