Věcná práva podle starého a nového občanského zákoníku (2. vyd.)

Autor: Michal Králík

 • Kód produktu: 65336
 • Nakladatelství: Nakladatelství Leges
 • Počet stran: 528
 • Vazba: brož., A5
 • ISBN: 978-80-87576-96-0
 • Datum vydání: únor 2014
 • Běžná cena s DPH: 620 Kč
 • Zvýhodnění on-line: 10%
 • Ušetříte: -62 Kč
 • Vaše cena s DPH: 558 Kč
ks
  V prodeji

Publikace ve vybraných oblastech věcných práv, které zpracovává, překládá čtenáři shrnutí procesních a hmotněprávních aspektů opírající se o kompletní judikaturu Nejvyššího soudu, zejména jeho senátu specializovaného v rozhodovací činnosti na oblast věcných práv, zasazených do výkladu jednotlivých právních institutů, se kterými se právní praxe denně setkává. Je vedena cílem provést průřezový výklad aspektů věcných práv u zvolených témat a skloubit sféru hmotného práva s procesním se zdůrazněním komplexního přístupu k věci.

Kniha primárně vychází ze závěrů soudní praxe a snaží se je „převést“ do čtenářsky uchopitelné podoby, přičemž právní praxi má také sloužit. Jsou v ní zpracována témata, ve kterých se v právní praxi stále objevují nedostatky a pochybení, jak ze strany zástupců účastníků, účastníků samotných, ale také soudců.

Druhé vydání je oproti prvnímu výrazně rozšířeno, neboť zapracovává legislativní změny, především v důsledku nabytí účinnosti nového občanského zákoníku.

Do textu jsou zapracovány nejen pasáže z tohoto zákona i důvodové zprávy k němu, na četných místech je výklad dále prohlouben. Účelem je ozřejmění, jakým způsobem dochází k odklonu od současné právní úpravy a kde lze očekávat pouze omezené (případně žádné) využití dosavadních zkušeností a závěrů soudní praxe.

V závěru jednotlivých kapitol je pro přehlednost souhrnně uvedena aplikovatelná relevantní judikatura českých soudů.Obsah:


I. kapitola - Úvod - str. 19


II. kapitola - Obecné procesní otázky řízení týkající se věcných práv - str. 24


III. kapitola - Soudní řízení a dobré mravy - str. 31


1. Obecné otázky - str. 31


2. Pojmová stránka problému - str. 32


3. Typové případy limitující aplikaci institutu dobrých mravů - str. 37


4. Obecné otázky průzkumu - str. 65


IV. kapitola - Právní normy s relativně neurčitou právní hypotézou v řízeních ve sféře věcných práv - str. 67


1. Vymezení pojmu - str. 67


2. Typové případy právních norem s relativně neurčitou právní hypotézou v oblasti věcných práv - str. 69


3. Závěr - str. 96


V. kapitola - Řízení v oblasti věcných práv a tzv. peněžité náhrady  a způsob jejich určování (vybrané otázky) - str. 97


1. Obecná východiska - str. 97


2. Vypořádání společného jmění manželů - str. 98


3. Zrušení a vypořádání podílového spoluvlastnictví - str. 119


4. Zřízení práva nezbytné cesty - str. 137


5. Vypořádání nároků ze staveb na cizím pozemku - str. 146


6. Omezení nebo zrušení věcného břemene - str. 153


7. Zásahy do vlastnictví ve veřejném zájmu - str. 158


8. Zpracování cizí věci - str. 160


VI. kapitola - Hmotněprávní a procesní souvislosti řízení při ochraně vlastnického práva - str. 163


1. Vindikační žaloba - str. 163


2. Řízení o vyklizení bytu zejména užívaného bez právního důvodu - str. 195


3. Stavby na cizím pozemku a vypořádání nároků z tzv. neoprávněné stavby - str. 223


4. Právo nezbytné cesty - str. 256


VII. kapitola - Společné jmění manželů - str. 288


1. Procesní a hmotněprávní souvislosti řízení o vypořádání společného jmění manželů - str. 288


2. Řízení o ochranu vlastnického práva k věcem ve společném jmění manželů ve vztahu k třetím osobám - str. 321


3. Úprava užívání věci ve společném jmění manželů (bezpodílovém spoluvlastnictví) - str. 329


4. Vybrané hmotněprávní otázky vypořádání společného jmění manželů - str. 334


VIII. kapitola - Řízení ve věcech podílového spoluvlastnictví - str. 431


1. Procesní souvislosti řízení o zrušení a vypořádání podílového spoluvlastnictví - str. 431


2. Řízení o určení spoluvlastnického práva - str. 471


IX. kapitola - Společné jmění manželů v novém občanském zákoníku - str. 482


1. Charakteristika nové právní úpravy - str. 482


X. kapitola - Podílové spoluvlastnictví v novém občanském zákoníku - str. 508


1. Charakteristika nové právní úpravy - str. 508

Chcete se na něco zeptat?