videoseminář Změny v personální a mzdové problematice od roku 2022

Určeno pro: mzdové účetní, personalisty, vedoucí zaměstnance a účetní firmy zabývající se touto problematikou

Cíl: seznámit účastníky s legislativními změnami v oblasti personální a mzdové problematiky a to především se změnami v Zákoníku práce a dalšími důležitými novinkami nezbytnými pro práci personalistů a mzdových účetních.

Program semináře (311 minut), pořízeno 24.1.2022:

změny v zákoníku práce

 • výpočet výše minimální nebo zaručené mzdy a dopady těchto změn do dalších právních předpisů • postupy zaměstnavatelů při poskytování mzdy na úrovni zaručené mzdy • předsmluvní povinnosti, uzavírání pracovněprávních vztahů • další důležité informace ke změnám v oblasti zákoníku práce podle aktuálního vývoje legislativy

změny v zákoně o zaměstnanosti

 • Úřad práce a zaměstnavatel • přivýdělek uchazeče o zaměstnání • povinný podíl zaměstnávání osob zdravotně znevýhodněných a invalidů – účinnost od roku 2022
 • povinnosti uživatelů při výkonu práce agenturního zaměstnance • povinná evidence při zaměstnávání občanů EU a cizinců • program Kurzarbeit – poznatky v praxi při jeho uplatňování

osoby samostatně výdělečně činné

 • nové částky záloh na důchodové pojištění ve vazbě na stanovení průměrné mzdy v národním hospodářství od roku 2022 – hlavní a vedlejší činnost • dobrovolná platba na nemocenské pojištění OSVČ.
 • OSVČ a platby záloh na zdravotní pojištění – specifika při ročních vyúčtování záloh za rok 2021 – COVID 19 a případné úpravy s ohledem na vývoj pandemie • paušální daň OSVČ (měsíční platba – rozložení této daně na částku sociálního zabezpečení, zdravotního pojištění a daně) • výše od roku 2022

náhrada mzdy při dočasné pracovní neschopnosti za dobu prvních 14 dnů pracovní neschopnosti

 • nové redukční hranice pro výpočet náhrady • zvláštní harmonogramy pracovní doby a poskytování náhrady
 • nemoc u zaměstnanců činných na základě dohod mimo pracovní poměr a poskytování náhrady za prvních 14 dnů dočasné PN – určení fiktivního počtu hodin
 • dodržování režimu dočasně práce neschopného zaměstnance a případné kontroly ze strany zaměstnavatelů, ale i Správ sociálního zabezpečení • ukázky výpočtu náhrad mzdy, při dočasné pracovní neschopnosti

novinky v zákoně o nemocenském pojištění

 • nové redukční hranice pro zjištění denního redukčního vyměřovacího základu pro výpočet dávek nemocenského pojištění • rozhodná výše příjmu pro posouzení vzniku účasti na nemocenském pojištění u zaměstnanců malého rozsahu
 • další změny • ošetřovné (zrušení podmínky společné domácnosti), otcovská poporodní péče a její prodloužení, dlouhodobá péče a změna podmínek nároku na tuto dávku
 • jednotlivé druhy dávek nemocenského pojištění

pojistné na sociální zabezpečení

 • nové částky pojistného u zahraničního zaměstnance a osob dobrovolně účastných důchodového pojištění • sazby pojistného • sankce na pojistném – pokuty, penále a jeho výše, promíjení penále • pravděpodobná výše pojistného

zdravotní pojištění

 • osoby bez zdanitelných příjmů a nové částky odvodu pojistného • princip výpočtu zminimálního vyměřovacího základu • dopočet do MVZ – parametrické změny
 • osoby, za které platí pojistné stát a nové částky pojistného pro rok 2022 • placení pojistného u zvláštních skupin pojištěnců – dohody o pracovní činnosti, dohody o provedení práce, pracovní poměr a malý rozsah, statutár, člen družstva, členové volebních komisí a přísedících a svědků u soudu • výkon práce ve státech EU a placení zdravotního pojištění • tiskopisy a dokladovost o platbách pojistného ve státech EU po skončení výkonu práce ve státě EU.

srážky ze mzdy, platu nebo odměny

 • nový výpočet srážek – nezabavitelné částky, výpočtová základna pro určení jednotlivých třetin • povinnosti plátce příjmu povinného vůči jednotlivým orgánům – soudy, správní orgány a exekutoři • příjmy, ze kterých se musí srážky provádět • co poskytovat exekutorovi za informace v rámci součinnosti – důležité informace, vyjádření ministerstva spravedlnosti • pořadí prováděných srážek • insolvence • chráněný účet a jeho účel • náhradní výživné a jeho význam • povinnosti plátce příjmu povinného v rámci náhradního výživného • vyživované osoby ve smyslu Občanského zákoníku a jejich dokladovost ve vazbě na další nezabavitelnou částku na tyto vyživované osoby • příklady nových výpočtů srážek od roku 2022 • změny v Občanském soudním řádu

daň z příjmu – závislá činnost

 • závislá činnost § 6 ZDP • daň zálohová a daň zvláštní sazbou daně – srážková • výpočet základu daně u zaměstnance - občana EU s tiskopisem A1 – praktické zkušenosti a poznatky • slevy a daňová zvýhodnění od roku 2022 nové částky na druhé, třetí a další dítě – zpětně v rámci ročního zúčtování daně od roku 2021 • zrušení limitu měsíčního daňového bonusu od roku 2022 • kdo může podepsat Prohlášení poplatníka – tiskopis vzor
 • další případné novinky podle vývoje legislativy ke dni uskutečnění semináře

náhrady cestovních výdajů

 • nové výše stravného tuzemského, zahraničního • průměrné ceny pohonných hmot • řešení případných mimořádných opatření vlády v souvislosti s COVID-19 – dle pandemického vývoje

dotazy písemně na e-mail praha@anag.cz

Pokyny pro videosemináře

Přihláška

Vyplněnou závaznou přihlášku odešlete nejpozději 3 pracovní dny před datem konání semináře. Po tomto termínu je možno se přihlásit pouze po telefonické domluvě. Evidence přihlášek probíhá podle data doručení. Doručení přihlášky z toho internetového obchodu potvrzujeme e-mailem.

Úhrada

Platbu za objednané semináře provádějte až na základě faktury - daňového dokladu, který obdržíte na semináři nebo zaslaného po konání semináře na náš účet 27-4236970247/0100, KB Olomouc. Variabilním symbolem bude číslo zaslané faktury. V případě potřeby si vyžádejte zálohovou fakturu. Platbu v hotovosti uveďte do Poznámky.

Účastnický poplatek vracíme pouze v případě, že Vaše neúčast bude oznámena nejméně 3 pracovní dny předem.


Pokyny pro videosemináře

Objednávka

Po objednání videosemináře běžným způsobem přes webové stránky v sekci VIDEOSEMINÁŘE Vám zašleme odkaz s pokyny, kde se k videosemináři zaregistrujete a spustíte jej, zároveň Vám také zašleme e-mailem a fakturu. Doručení objednávky z toho internetového obchodu potvrzujeme e-mailem.

Úhrada

Platbu za objednané videosemináře poukažte obratem - převodním příkazem na náš účet 27-4236970247/0100, KB Olomouc. Jako variabilní symbol uveďte číslo zaslané faktury. 

Faktura - daňový doklad

Datum uskutečnění zdanitelného plnění je den přijetí platby nebo poskytnutí služby. Fakturu - daňový doklad obdrží každý účastník semináře, u videoseminářů e-mailem na adresu uvedenou v objednávce

Informace

Společnost ANAG, spol. s r. o. si vyhrazuje právo možné změny lektora. V tomto případě budou všichni přihlášení zájemci e-mailem informováni.

Dotazy

S případnými specifickými dotazy se můžete kdykoliv obrátit na operátorky centra zákaznické péče pro daný region -> viz sekce Kontakty -> Péče o zákazníky.Kontakt na technickou podporu k videoseminářům - bursa@anag.cz / tel. +420 585 757 440

Chcete se zeptat na něco ohledně seminářů?

Město a místo konání: Internet - záznam
 • Datum konání: 7. července 2022, 311 minut
 • Variabilní symbol: 19947
 • Stav: V prodeji
Cena: 1 290 Kč Objednat