Vyučovací metody na vysoké škole

Autor: Lucie Rohlíková, Jana Vejvodová

  • Kód produktu: 89133
  • Nakladatelství: Grada Publishing
  • Počet stran: 288
  • Vazba: brož., 17x24 cm
  • ISBN: 978-80-247-4152-9
  • Datum vydání: květen 2012
  • Vaše cena s DPH: 349 Kč
ks
    V prodeji

Praktická publikace uznávaných autorek je nepostradatelná pro mladé vysokoškolské učitele, kteří v průběhu svého studia neprošli soustavnou pedagogickou přípravou, ale ocení ji také zkušenější pedagogové, kterým nabídne mnoho cenných rad a zajímavých podnětů. Knížka je dále určena lektorům celoživotního vzdělávání a organizátorům e-learningových kurzů. Na českém trhu ojedinělá publikace přináší přehled tradičních i moderních metod včetně e-learningu. Čtenář bude s její pomocí schopen vypracovat sylabus vyučované disciplíny, definovat způsobilosti, které mají jeho studenti získat, i správně formulovat cíle disciplíny či e-learningového kurzu. Na základě toho pak dokáže funkčně aplikovat vyučovací metody podle adresátů i charakteru disciplíny a využívat různé typy hodnocení studentů.Obsah:Vyučovací metody na vysoké škole

Obsah

O autorkách 9

Předmluva 11

Úvodní zamyšlení 13

Strategie učení 14

1 Formy a metody výuky na vysoké škole 19

1.1 Základní pojmy 19

Organizační formy výuky 21

1.2 Přednáška 23

Jak vymezit vysokoškolskou přednášku vzhledem

k současným trendům ve vysokoškolském vzdělávání? 23

Krátký historický exkurz 24

Přednáška jako výklad 26

Přednáška - problémový výklad 28

Přednáška - interakce se studenty, diskuze 30

Přednáška s podporou multimédií 32

E-kurz (on-line kurz) 33

1.3 Seminář 34

Zvláštní formy semináře 35

Referáty jako nástroj vysokoškolské výuky 36

1.4 Cvičení 37

Zvláštní formy cvičení 38

1.5 Prezentace a demonstrace 39

Prezentace 40

Demonstrace 41

1.6 Diskuze 43

Umění klást otázky 44

1.7 Skupinová výuka, kooperativní učení 49

Jak rozdělit studenty do skupin? 50

Partnerská výuka 52

Kooperativní učení 54

1.8 Řešení projektů 55

1.9 Řešení problémů, badatelské a výzkumné metody 57

Řešení problémů 57

Badatelské a výzkumné metody 63

1.10 Simulační, situační a inscenační metody 65

Metody simulační 66

Metody situační 69

Metody inscenační 70

1.11 Další formy výuky 70

Studijní praxe 70

Klinická praxe 71

Pedagogická praxe 71

Stáž 72

Exkurze 72

Samostudium 72

Konzultace 77

1.12 Jak formulovat cíle předmětu a získané způsobilosti? 78

Cíle předmětu 78

Získané způsobilosti 82

1.13 Hodnoticí metody 88

Charakteristika vybraných hodnoticích metod 88

Současné trendy v hodnocení na vysoké škole 91

1.14 Specifika výuky v programech celoživotního vzdělávání 92

Specifika vzdělávání dospělých 94

Dospělý studující - praktické poznámky 96

2 Konstruktivismus ve výuce na vysoké škole 101

2.1 Jak se pozná konstruktivistická výuka? 101

Znaky konstruktivistické výuky 103

2.2 Cíle odvozené studentem 114

Proč se někteří studenti chtějí učit, a jiným chybí motivace? 115

Znáte své studenty a umíte je povzbudit? 115

Cíle stanovené studenty 118

Jak podporovat samostatnost studentů,

a přitom je nenechat "na holičkách"? 119

2.3 Učitel jako partner 121

Postupná podpora 123

Učit, "jak se učit" 125

2.4 Zkušenostní učení a problematika objevování 128

Zkušenostní učení 128

Objevování a konstrukce poznatků 130

2.5 Předchozí znalosti a práce s chybou 133

Předchozí znalosti 133

Práce s chybou 135

2.6 Kooperativní učení a interdisciplinarita 136

Kooperativní učení 137

Mezipředmětové vztahy 139

2.7 Primární zdroje 141

Komparativní čtení a psaní 143

Výuka v cizím jazyce 143

2.8 Autentické hodnocení 144

Jak hodnotit vysokoškolské studenty? 144

Alternativní strategie hodnocení 146

2.9 Konstruktivismus na vysoké škole? 147

3 Distanční vzdělávání a e-learning na vysoké škole 151

3.1 Co je distanční vzdělávání? 151

Základní principy distančního vzdělávání 152

3.2 Vzdálenost v distančním vzdělávání 154

Prostorová vzdálenost 155

Časová vzdálenost 155

Sociální vzdálenost 156

Psychologická vzdálenost 157

Kulturní vzdálenost 157

3.3 Typy distančního vzdělávání 159

Vzdělávací instituce 159

Forma studia 160

Získané vzdělání 161

Informační a komunikační technologie 162

Malé nahlédnutí do historie distančního vzdělávání 163

3.4 Distanční vzdělávání v kontextu vzdělávání dospělých 165

Podmínky úspěšného distančního studia 165

Využití předchozích zkušeností 167

Motivace v distančním vzdělávání dospělých 167

3.5 Role učitele v distančním vzdělávání 170

3.6 Distanční pedagogická komunikace 173

Jak probíhá komunikace tutora se studujícími? 174

Jak probíhá tutoriál? 175

3.7 Typy distančních studijních opor 177

Funkce distančních studijních opor 177

Textové studijní opory 178

Audiovizuální studijní opory 179

Možnosti počítačově podporovaného distančního vzdělávání 181

3.8 Co je e-learning? 181

E-learning z pohledu pedagogických teorií 183

3.9 Základní pojmy aneb E-learning od A do Z 185

3.10 Didaktické zásady při přípravě on-line kurzu 193

Proč nepřevádět texty skript do elektronické podoby? 193

Důležité otázky před zahájením práce 194

Motivace v on-line kurzu 197

3.11 Struktura on-line kurzu 198

Struktura jedné lekce 200

3.12 Zpracování textových částí 204

Cíle 204

Úvodní slovo pro studenta 205

Text studijních článků 208

3.13 Multimediální prvky 212

Statická grafika 212

Dynamická grafika 213

Audionahrávky 214

Lze použít multimediální materiál stažený z internetu? 214

3.14 Úkoly a cvičení 216

Úkoly 216

Cvičení 221

3.15 Autotesty a testy 222

Typy testových úloh 223

3.16 Sociální role učitele v on-line kurzu 227

Proč vytvořit skupiny? 228

Role studijní skupiny 230

Skupinové aktivity 230

Diskuze 232

3.17 Zpětná vazba v e-learningu 233

Pojem zpětná vazba 234

Role zpětné vazby v on-line výuce 234

Zpětná vazba pro studenty i učitele 235

Zpětná vazba pro studenty 235

Zpětná vazba pro učitele a autory kurzu 237

3.18 Tipy pro úspěšné on-line vzdělávání 238

Slovo závěrem 241

Klíč k autokorektivním otázkám a úkolům 243

Résumé 269

Literatura 271O autorovi:PhDr. Lucie Rohlíková, Ph.D.

Působí v Ústavu celoživotního vzdělávání Západočeské univerzity v Plzni a dlouhodobě se věnuje vzdělávání vysokoškolských učitelů a lektorů dalšího vzdělávání. Specializuje se na distanční vzdělávání, e-learning a moderní technologie. Je zkušenou autorkou a tutorkou on-line kurzů. Za inovativní didaktické zpracování on-line kurzů získala v roce 2004 cenu Národního centra distančního vzdělávání a v roce 2010 cenu sdružení EUNIS-CZ (European University Information Systems CZ).

PaedDr. Jana Vejvodová, CSc.

Přednáší na katedře českého jazyka a literatury Fakulty pedagogické Západočeské univerzity v Plzni. Pro Ústav celoživotního vzdělávání ZČU pracuje jako metodička e-learningu. Jako tutorka vedla tři běhy sedmiměsíčního evropského on-line kurzu NET-Trainers, ve kterém byli proškoleni vysokoškolští učitelé z deseti českých univerzit a vysokých škol v metodice on-line vzdělávání. Je autorkou i tutorkou mnoha on-line kurzů, čtyři z nich získaly cenu sdružení EUNIS-CZ (European University Information Systems CZ).

Chcete se na něco zeptat?