Výuka cizích jazyků

Autor: Věra Janíková a kol.

  • Kód produktu: 88785
  • Nakladatelství: Grada Publishing
  • Počet stran: 200
  • Vazba: brož., A5
  • ISBN: 978-80-247-3512-2
  • Datum vydání: prosinec 2010
  • Vaše cena s DPH: 279 Kč
ks
    V prodeji

Změny v přístupech k učení a vyučování cizím jazykům ovlivňuje celá řada faktorů, zejména nejnovější poznatky lingvistiky, psycholingvistiky, neurolingvistiky, psychologie učení, pedagogiky i empirického výzkumu v oblasti didaktiky cizích jazyků. Svoji roli však zde hrají i aktuální požadavky, které na cizojazyčnou výuku klade společnost. Tento vícedimenzionální pohled určil charakter zpracování publikace: pojednává o vybraných aktuálních trendech, jež lze v této oblasti označit za významné, a teoretická východiska uvedených konceptů představuje se zřetelem k jejich využití v cizojazyčné výuce i k potřebám jazykového vzdělávání v moderní společnosti. Publikace je určena nejen vysokoškolským oborovým didaktikům a studentům učitelství cizích jazyků, ale díky propojení teorie s konkrétními výukovými metodami a učebními činnostmi se může stát zdrojem inspirace rovněž pro učitele cizích jazyků v praxi.
Z obsahu
Úvod

O publikaci

O autorech

1. Neurolingvistika ve vztahu k vyučování cizím jazykům (Martin Lachout)

1.1 Lokalizace jazykových oblastí v mozku

1.2 Empirické výzkumy zpracování řeči u simultánně a sekvenčně bilingvních osob

1.3 Didaktické závěry

Literatura

2. Řečová produkce při osvojování cizích jazyků (Martin Lachout)

2.1 K termínům řečová produkce a řečová percepce

2.2 Modely řečové produkce

2.2.1 Obecně o modelech

2.2.2 Garrettův model

2.2.3 Leveltův model

2.2.4 Leonťjevův model

2.3 Didaktické závěry

Literatura

3. Výuka cizích jazyků zaměřená na žáka (Věra Janíková)

3.1 Individuální zvláštnosti žáka při učení se cizímu jazyku

3.2 Celostní učení

3.3 Činnostně zaměřená výuka

3.4 Autonomní učení

3.4.1 Strategie učení

3.5 Učení se cizímu jazyku pomocí řešení úloh řečového typu

3.6 Projektová metoda

3.7 Didaktické závěry: Strategie učení ve výuce

3.7.1 Úlohy pro seznamování se s učebními strategiemi

3.7.2 Úlohy pro shromažďování učebních strategií ve třídě

3.7.3 Úlohy k procvičování strategií

Literatura

4. Emoce a učení se cizímu jazyku (Pavla Marečková)

4.1 Emoce z hlediska psychologie učení

4.1.1 Emoce a motivace

4.1.2 Emoce a kognitivní procesy

4.1.3 Vliv pozitivních a negativních emocí na kognitivní procesy

4.2 Emoce z hlediska psycholingvistiky

4.3 Emocionální složka cizojazyčné výuky

4.3.1 Definice pojmu

4.3.2 Funkce emocionální složky cizojazyčné výuky

4.4 Možnosti posílení emocionální složky cizojazyčné výuky

4.5 Praktické náměty do výuky cizího jazyka

Literatura

5. Kreativní psaní ve výuce němčiny (Pavla Zajícová)

5.1 Relevance psaní

5.2 Asociace

5.3 Ekvivalence

5.4 Malé formy

5.5 Vybrané textové druhy

Literatura

6. Němčina jako další cizí jazyk po angličtině (Hana Andrášová)

6.1 Jazyková politika Evropské unie

6.2 Jazyková politika České republiky

6.3 Role angličtiny v procesu osvojování němčiny

6.4 Příbuzenský vztah němčiny a angličtiny

6.5 Vliv angličtiny na němčinu, interference a transfer

6.5.1 Vliv angličtiny na němčinu v oblasti lexikosémantické

6.6 Didakticko-metodické principy výuky němčiny po angličtině

6.7 Nové úkoly pro českou školu

6.8 Podněty pro výukovou praxi

6.8.1 Ukázky konkrétních cvičení

Literatura

7. Celoživotní osvojování cizích jazyků na příkladu výuky u dospělých (Kamila Podrápská)

7.1 Celoživotní učení

7.2 Cíle neformálního celoživotního osvojování cizích jazyků

7.2.1 Nabídka cizojazyčných vzdělávacích příležitostí

7.3 Kognitivní vlastnosti dětí předškolního věku

7.4 Kognitivní vlastnosti dospělých

7.5 Organizační formy učení a vyučování jako motivační prvek výuky u dospělých

7.5.1 Kooperativní učení

7.5.2 Učení na stanovištích

Literatura

Malý slovník odborných pojmů k neurolingvistice

Seznam literatury

Věcný rejstřík

Chcete se na něco zeptat?