Powered by Smartsupp

Vztahy zřizovatele a příspěvkové organizace jím zřízené v podmínkách roku 2024 • prezenčně i on-line v Olomouci

Určeno pro: vedoucí, účetní a ekonomické pracovníky příspěvkových organizací a jejich zřizovatele

Platná legislativa v roce 2024, zákon o rozpočtové kázni a související změny zákonů.

 • Schvalování rozpočtů p.o., metodika MFČR a kompetence ke změnám schválených údajů – určuje zřizovatel. Povinnosti zřizovatele, povinnosti p.o., výklady MFČR
 • Kontrola hospodaření příspěvkových organizací zřizovatelem • zákon o finanční kontrole • zákon o kontrole • závěry MFČR z kontrol – zveřejněno v r. 2023
 • Požadavky zákona č. 250/2000 Sb.
 • zřizovací listiny, formy nabývaní majetku a daňové souvislosti
 • finanční hospodaření p.o., hlavní a doplňková činnost, jak správně přičlenit režijní náklady. Proč správně vykazovat náklady a výnosy na jednotlivé druhy činností, daňové dopady
 • právo nabýt dar nebo dědictví
 • porušení rozpočtové kázně – pravomoci zřizovatele
 • P.o. a veřejné rejstříky, povinnost ukládat účetní závěrky, zápis p.o. do obchodního rejstříku
 • Účtování o příspěvcích zřizovatele na provoz i na pořízení investic po změnách účetních předpisů zejména ČÚS 703,704 a 709 - metodika MFČR
 • Účtování ostatních transferů získaných p.o. na pořízení dlouhodobého majetku dle ČÚS č. 703
 • Účtování na fondech, zejména odvody z fondu investic zřizovateli, účtování o použití peněžních prostředků fondu investic na provozní účely dle zdroje fondu
 • Úloha zřizovatele u tvorby i čerpání fondu investic příspěvkovou organizací.
 • Rezervní fond a jeho použití.
 • Aplikace ČÚS č. 708 – účetní odpisy majetku, doba odepisování u p.o., zbytková hodnota a časové rozlišování investičních transferů, úloha zřizovatele
 • Schvalování účetní závěrky, jak postupovat v případech zjištěných významných chyb závěrek. Pojmy účetní HV x zlepšený HV, rozdělení zisku, jak s pomocí zřizovatele eliminovat ztrátu.
 • DOTAZY na lektora můžete zasílat během přednášky přes tlačítko Q&A (otázky a odpovědi)
 • FAKTURY zasíláme e-mailem, v den konání webináře, na adresu uvedenou na přihlášce • u prezenčních ji obdržíte v den konání u prezence

Pokyny pro semináře

Přihláška

Vyplněnou závaznou přihlášku odešlete nejpozději 3 pracovní dny před datem konání semináře. Po tomto termínu je možno se přihlásit pouze po telefonické domluvě. Evidence přihlášek probíhá podle data doručení. Doručení přihlášky z toho internetového obchodu potvrzujeme e-mailem.

Úhrada

Platbu za objednané semináře provádějte až na základě faktury - daňového dokladu, který obdržíte na semináři nebo zaslaného po konání semináře na náš účet 27-4236970247/0100, KB Olomouc. Variabilním symbolem bude číslo zaslané faktury. V případě potřeby si vyžádejte zálohovou fakturu. Platbu v hotovosti uveďte do Poznámky.

Účastnický poplatek vracíme pouze v případě, že Vaše neúčast bude oznámena nejméně 3 pracovní dny předem.


Pokyny pro videosemináře

Objednávka

Po objednání videosemináře běžným způsobem přes webové stránky v sekci VIDEOSEMINÁŘE Vám zašleme odkaz s pokyny, kde se k videosemináři zaregistrujete a spustíte jej, zároveň Vám také zašleme e-mailem a fakturu. Doručení objednávky z toho internetového obchodu potvrzujeme e-mailem.

Úhrada

Platbu za objednané videosemináře poukažte obratem - převodním příkazem na náš účet 27-4236970247/0100, KB Olomouc. Jako variabilní symbol uveďte číslo zaslané faktury. 

Faktura - daňový doklad

Datum uskutečnění zdanitelného plnění je den přijetí platby nebo poskytnutí služby. Fakturu - daňový doklad obdrží každý účastník semináře, u videoseminářů e-mailem na adresu uvedenou v objednávce

Informace

Společnost ANAG, spol. s r. o. si vyhrazuje právo možné změny lektora. V tomto případě budou všichni přihlášení zájemci e-mailem informováni.

Dotazy

S případnými specifickými dotazy se můžete kdykoliv obrátit na operátorky centra zákaznické péče pro daný region -> viz sekce Kontakty -> Péče o zákazníky.Kontakt na technickou podporu k videoseminářům - bursa@anag.cz / tel. +420 585 757 440

Chcete se zeptat na něco ohledně seminářů?

 • Datum konání: 5. dubna 2024, 9.00 - 14.00
 • Variabilní symbol: 26182
Cena: 2 490 Kč Objednat