Začínající mzdová/mzdový účetní • šestidenní kurz

Určeno pro: mzdové účetní s malou praxí. Určeno pro omezený počet posluchačů. Šestidenní seminář

Účastníci obdrží osvědčení o absolvování kurzu. V ceně kurzu jsou publikace Abeceda mzdové účetní (ANAG, 1/2020) a Zákoník práce s komentářem (ANAG, 2/2020), a dále ukázkové číslo časopisu Mzdová účetní (ANAG), které účastníci obdrží u prezence.

Program semináře bude doplněn.

1. den: • 27. srpen • 9.00 - 15. 00 • Pracovněprávní vztahy • lektor JUDr. Bořivoj Šubrt

 • závislá práce a pracovněprávní vztahy, • právní úprava a letošní novely zákoníku práce • kontrolní působnost státu • co je státní služba
 • vznik pracovního poměru • sjednání a obsah pracovní smlouvy • jmenování, odvolání a vzdání se funkce některých vedoucích zaměstnanců u části zaměstnavatelů
 • změny a skončení pracovního poměru • zvláštnosti při organizačních změnách • odstupné
 • dohody o pracích konaných mimo pracovní poměr
 • pracovní doba a její mzdové souvislosti • práce přesčas • evidence
 • další základní pracovní podmínky • náhrada mzdy v době prvních 2 týdnů dočasné pracovní neschopnosti • mateřská a rodičovská dovolená a další překážky v práci • dovolená
 • odměňování za práci • mzda a plat • základní pravidla • povinné příplatky
 • obsluha mzdy a platu
 • zúčtování • splatnost a výplata
 • průměrný výdělek
 • srážky ze mzdy

2. den: • 28. srpen • 9.00 - 15.00 hod. • Důchodové pojištění a ELDP • lektorka Jana Dorčáková.

 • přehled právních předpisů v důchodovém pojištění
 • pojištění, náhradní doby pojištění
 • zaměstnání, zaměstnání malého rozsahu, dohody o provedení práce a dohody o pracovní činnosti
 • druhy důchodů a jejich výše
 • povinnosti zaměstnavatelů v oblasti důchodového pojištění – nezbytná součinnost při sepisování žádostí o důchody
 • ohlašovací povinnost při zaměstnávání předčasných starobních důchodcův
 • vyloučené a odečítané doby, omluvné důvody
 • vedení ELDP
 • základní zásady při vyplňování ELDP při zaměstnání malého rozsahu či dohodách o provedení práce
 • údaje uváděné do více řádků
 • zaměstnání po vzniku nároku na důchod,
 • vedení ELDP pro starobní důchodce
 • vyloučené a odečítané doby, omluvné důvody
 • zaměstnání po vzniku nároku na řádný starobní důchod
 • ELDP žadatelů o důchod a zaměstnanců, kterým byl přiznán předčasný starobní důchod
 • odesílání ELDP
 • vzorové příklady vedení ELDP
 • sankce při porušení povinností v důchodovém pojištění
 • používané tiskopisy

3. den: • 31. srpen • 9.00 - 14.30 • Daň z příjmů • lektorka Ing. Růžena Klímová

 • daňový rezident • nerezident • daňový domicil
 • příjmy od daně osvobozené • příjmy, které nejsou předmětem daně
 • zdanitelné příjmy • prohlášení poplatníka
 • způsoby zdanění • záloha daně a její odvod • srážková daň u DPP a její odvod • srážková daň u příjmů do výše rozhodného příjmu pro vznik účasti na NP
 • solidární zvýšení zálohy daně
 • slevy na dani a prokazování jejich nároků • daňové zvýhodnění a daňový bonuszdanění příjmů členů statutárních orgánů daňových nerezidentů
 • mzdový list a jeho náležitosti • výpočet čisté mzdy
 • příprava na budoucí povolání • studium na SŠ a VŠ a její prokazování

4. den: • 1. září • 9.00 - 14.30 • Zdravotní pojištění, sociální zabezpečení • lektorka Ing. Růžena Klímová

 • plátci pojistného
 • registrační povinnost zaměstnavatele vůči zdravotní pojišťovně
 • ohlašovací povinnosti zaměstnavatele
 • vyměřovací základ • výše pojistného a jeho odvod, měsíční hlášení o vyměřovacích základech a výši pojistného
 • pojištěnci státu • oznamovací kódy
 • minimální vyměřovací základ • doplatek do „minima“
 • odvod pojistného u DPP
 • odvod pojistného u DPČ • odvod pojistného u členů družstev • odvod pojistného u dobrovolných pracovníků pečovatelské služby
 • sankce v oblasti zdravotního pojištění, vratka přeplatku, výběr dlužného pojistného
 • sociální zabezpečení • registrační povinnost vůči OSSZ • okruh pojištěných osob
 • vyměřovací základ
 • sazby pojistného • odvod pojistného • přehled o výši pojistného • sankce
 • vysvětlení pojmů nemocenské pojištění a důchodové pojištění

5. den: • 2. září • 9.00 - 14.30 • Nemocenské pojištění • lektorka Ing. Růžena Klímová

 • podmínky účasti na nemocenském pojištění • ostatní zaměstnání
 • zaměstnání malého rozsahu • dohoda o provedení práce
 • dávky nemocenského pojištění
 • nemocenské • PPM • ošetřovné • otcovská poporodní péče • dlouhodobé ošetřovné
 • vyměřovací základ a odvod pojistného
 • rozhodné období při vzniku sociální události
 • vyloučené doby
 • pravděpodobný příjem
 • denní vyměřovací základ
 • ochranná lhůta u nemocenského a PPM, tzv. čekací doba u PPM
 • podpůrčí doba u jednotlivých dávek NP
 • plnění oznamovacích povinností
 • e-neschopenka ve všech souvislostech

6. den: • 3. září • 9.00 - 14.30 • Personální agenda • lektorka Ing. Růžena Klímová

 • rozvrhování pracovní doby • rovnoměrné, nerovnoměrné, vyrovnávací období,
 • přestávky na oddech, bezpečnostní přestávky a jejich posuzování
 • vstupní lékařské prohlídky, další pracovnělékařské prohlídky
 • zákonné pojištění odpovědnosti za škodu při pracovním úrazu a nemoci z povolání • vyměřovací základ • sazby pojistného • výpočet pojistného a odvod pojistného
 • náhrada za ztrátu na výdělku v době trvání DPN
 • zápočtový list a jeho náležitosti
 • přehled povinností zaměstnavatele při vzniku, trvání, skončení zaměstnání a při ukončení kalendářního roku
 • ochrana osobních údajů a osobní spis zaměstnance archivace dat

Pokyny pro semináře

Přihláška

Vyplněnou závaznou přihlášku odešlete nejpozději 3 pracovní dny před datem konání semináře. Po tomto termínu je možno se přihlásit pouze po telefonické domluvě. Evidence přihlášek probíhá podle data doručení. Doručení přihlášky z toho internetového obchodu potvrzujeme e-mailem.

Úhrada

Platbu za objednané semináře poukažte včas před datem konání semináře převodním příkazem na náš účet 27-4236970247/0100, KB Olomouc. Jako variabilní symbol uveďte číslo zvoleného semináře. V případě, že provádíte platbu za více seminářů, zasílejte prosím platby pod samostatnými variabilními symboly nebo nás informujte o hromadné platbě za více seminářů e-mailem nebo telefonicky (Praha; České Budějovice; Karlovy Vary; Liberec; Plzeň; Tábor; Ústí nad Labem - praha@anag.cz / 222 519 092 | Olomouc; Brno; Hradec Králové; Ostrava; Zlín - seminare@anag.cz / 585 757 421).

Účastnický poplatek vracíme pouze v případě, že Vaše neúčast bude oznámena nejméně 3 pracovní dny předem.


Pokyny pro videosemináře

Objednávka

Po objednání videosemináře běžným způsobem přes webové stránky v sekci VIDEOSEMINÁŘE Vám zašleme odkaz s pokyny, kde se k videosemináři zaregistrujete a spustíte jej, zároveň Vám také zašleme e-mailem a fakturu. Doručení objednávky z toho internetového obchodu potvrzujeme e-mailem.

Úhrada

Platbu za objednané videosemináře poukažte obratem - převodním příkazem na náš účet 27-4236970247/0100, KB Olomouc. Jako variabilní symbol uveďte číslo zaslané faktury. V případě, že provádíte platbu za více videoseminářů, zasílejte prosím platby pod samostatnými variabilními symboly nebo nás informujte o hromadné platbě za více seminářů e-mailem dle PSČ sídla organizace objednatele: pro PSČ 100 00 – 459 99 praha@anag.cz / tel. 222 519 092, pro PSČ 460 00 – 799 99 seminare@anag.cz / tel. 585 757 421).

Faktura - daňový doklad

Datum uskutečnění zdanitelného plnění je den přijetí platby nebo poskytnutí služby. Fakturu - daňový doklad obdrží každý účastník semináře, u videoseminářů e-mailem na adresu uvedenou v objednávce

Informace

Společnost ANAG, spol. s r. o. si vyhrazuje právo možné změny lektora. V tomto případě budou všichni přihlášení zájemci e-mailem informováni.

Dotazy

S případnými specifickými dotazy se můžete kdykoliv obrátit na operátorky centra zákaznické péče pro daný region -> viz sekce Kontakty -> Péče o zákazníky.Kontakt na technickou podporu k videoseminářům - bursa@anag.cz / tel. +420 585 757 440

Chcete se zeptat na něco ohledně seminářů?

 • Datum konání: 27. srpna 2020, 9.00 - 15.00
 • Variabilní symbol: 19035
 • Stav: Připravujeme
Cena: 12 990 Kč Objednat