Začínající účetní • 3denní seminář • 4., 5. a 6. října 2022

Určeno pro: začínající a mírně pokročilé účetní

Kurz je pro omezený počet účastníků. Ti obdrží materiály vypracované lektorkou, ukázkové číslo časopisu "Účetní a daně", publikaci "Podvojné účetnictví a účetní závěrka • Průvodce podvojným účetnictvím k 1. 1. 2022", (ANAG 01/2022 v ceně 629,- Kč), ale jen v případě přihlášení na všechny 3 dny, obdrží také "Osvědčení" o absolvování kurzu.

Celková cena kurzu je 5 990-, Kč. Je možnost přihlášení na jednotlivé dny, v tom případě je cena za jeden den 2290,- Kč

 • 1. den • 4. října 2022
 • vymezení předpisů vztahujících se k účetnictví • zákon o účetnictví, vyhlášky, české účetní standardy
 • obsah účetnictví, účetní období
 • účetní zásady
 • účetní osnova a účetní rozvrh pro podnikatele
 • metody oceňování
 • vnitřní účetní předpisy - směrnice
 • okamžik uskutečnění
 • cizí měna
 • zásadní změny z titulu změny zákona o účetnictví
 • účetní doklady a zápisy • účetní knihy
 • součásti roční účetní závěrky
 • dlouhodobý hmotný a nehmotný majetek • pořízení, odpisování, pozbývání, ocenění, evidence , základní kontrolní vazby, uvedení do provozu, technické zhodnocení a opravy
 • 2. den • 5. října 2022
 • zásoby • druhy zásob, metody účtování, oceňování, pořízení a prodej
 • pokladna a banka • účtování, doklady, inventarizace
 • úvěry • zálohy • leasing
 • pohledávky • vystavení faktury, úhrada, evidence vystavených faktur, inventarizace ke konci účetního období, další operace s pohledávkami - postoupení, odpis, opravné položky, zápočet
 • dluhy, závazky • účtování přijatých faktur, evidence, dokladová inventarizace
 • účtování o zaměstnancích
 • ostatní pohledávky a závazky
 • 3. den • 6. října 2022
 • náklady a výnosy - druhy, časové rozlišení
 • zjištění hospodářského výsledku
 • struktura vlastního kapitálu a účtování
 • inventarizace majetku a závazku k rozvahovému dni
 • sankce
 • diskuze • odpovědi na dotazy a řešení konkrétních problémů na konci každého dne
 • Pokyny pro semináře

  Přihláška

  Vyplněnou závaznou přihlášku odešlete nejpozději 3 pracovní dny před datem konání semináře. Po tomto termínu je možno se přihlásit pouze po telefonické domluvě. Evidence přihlášek probíhá podle data doručení. Doručení přihlášky z toho internetového obchodu potvrzujeme e-mailem.

  Úhrada

  Platbu za objednané semináře provádějte až na základě faktury - daňového dokladu, který obdržíte na semináři nebo zaslaného po konání semináře na náš účet 27-4236970247/0100, KB Olomouc. Variabilním symbolem bude číslo zaslané faktury. V případě potřeby si vyžádejte zálohovou fakturu. Platbu v hotovosti uveďte do Poznámky.

  Účastnický poplatek vracíme pouze v případě, že Vaše neúčast bude oznámena nejméně 3 pracovní dny předem.


  Pokyny pro videosemináře

  Objednávka

  Po objednání videosemináře běžným způsobem přes webové stránky v sekci VIDEOSEMINÁŘE Vám zašleme odkaz s pokyny, kde se k videosemináři zaregistrujete a spustíte jej, zároveň Vám také zašleme e-mailem a fakturu. Doručení objednávky z toho internetového obchodu potvrzujeme e-mailem.

  Úhrada

  Platbu za objednané videosemináře poukažte obratem - převodním příkazem na náš účet 27-4236970247/0100, KB Olomouc. Jako variabilní symbol uveďte číslo zaslané faktury. 

  Faktura - daňový doklad

  Datum uskutečnění zdanitelného plnění je den přijetí platby nebo poskytnutí služby. Fakturu - daňový doklad obdrží každý účastník semináře, u videoseminářů e-mailem na adresu uvedenou v objednávce

  Informace

  Společnost ANAG, spol. s r. o. si vyhrazuje právo možné změny lektora. V tomto případě budou všichni přihlášení zájemci e-mailem informováni.

  Dotazy

  S případnými specifickými dotazy se můžete kdykoliv obrátit na operátorky centra zákaznické péče pro daný region -> viz sekce Kontakty -> Péče o zákazníky.Kontakt na technickou podporu k videoseminářům - bursa@anag.cz / tel. +420 585 757 440

  Chcete se zeptat na něco ohledně seminářů?

  • Datum konání: 4. října 2022, 9.00 - 15.00
  • Variabilní symbol: 24740
  • Stav: Připravujeme
  Cena: 5 990 Kč Objednat