Powered by Smartsupp

Začínající účetní • účetnictví pro začínající i mírně pokročilé • 3denní kurz • 25., 26. a 29. 4. 2024 • prezenčně i on-line v Olomouci

Určeno pro: začínající a mírně pokročilé účetní a také pro ty, kteří se po delší době vracejí ke své profesi.

Účastníci obdrží materiály vypracované lektorem, ukázkové číslo časopisu Účetní a daně a odbornou publikaci "Podvojné účetnictví a účetní závěrka - průvodce podvojným účetnictvím k 1. 1. 2024" v ceně 799,- Kč (ANAG 01/2024) a všichni absolventi kurzu získají osvědčení o absolvování kurzu.

1. den • 25. dubna 2024

 • vymezení předpisů vztahujících se k účetnictví • zákon o účetnictví, vyhlášky, české účetní standardy
 • obsah účetnictví, účetní období
 • účetní zásady
 • účetní osnova a účetní rozvrh pro podnikatele
 • metody oceňování
 • vnitřní účetní předpisy - směrnice
 • okamžik uskutečnění
 • cizí měna
 • zásadní změny z titulu změny zákona o účetnictví
 • účetní doklady a zápisy • účetní knihy
 • součásti roční účetní závěrky
 • dlouhodobý hmotný a nehmotný majetek • pořízení, odpisování, pozbývání, ocenění, evidence, základní kontrolní vazby, uvedení do provozu, technické zhodnocení a opravy

2. den • 26. dubna 2024

 • zásoby • druhy zásob, metody účtování, oceňování, pořízení a prodej
 • pokladna a banka • účtování, doklady, inventarizace
 • úvěry • zálohy • leasing
 • pohledávky • vystavení faktury, úhrada, evidence vystavených faktur, inventarizace ke konci účetního období, další operace s pohledávkami - postoupení, odpis, opravné položky, zápočet
 • dluhy, závazky • účtování přijatých faktur, evidence, dokladová inventarizace
 • účtování o zaměstnancích
 • ostatní pohledávky a závazky

3. den • 29. dubna 2024

 • náklady a výnosy - druhy, časové rozlišení
 • zjištění hospodářského výsledku
 • struktura vlastního kapitálu a účtování
 • inventarizace majetku a závazku k rozvahovému dni
 • sankce

DOTAZY na lektora můžete zasílat během přednášky přes tlačítko Q&A (otázky a odpovědi)

FAKTURY zasíláme e-mailem, v den konání webináře, na adresu uvedenou na přihlášce • u prezenčních ji obdržíte v den konání u prezence

Pokyny pro semináře

Přihláška

Vyplněnou závaznou přihlášku odešlete nejpozději 3 pracovní dny před datem konání semináře. Po tomto termínu je možno se přihlásit pouze po telefonické domluvě. Evidence přihlášek probíhá podle data doručení. Doručení přihlášky z toho internetového obchodu potvrzujeme e-mailem.

Úhrada

Platbu za objednané semináře provádějte až na základě faktury - daňového dokladu, který obdržíte na semináři nebo zaslaného po konání semináře na náš účet 27-4236970247/0100, KB Olomouc. Variabilním symbolem bude číslo zaslané faktury. V případě potřeby si vyžádejte zálohovou fakturu. Platbu v hotovosti uveďte do Poznámky.

Účastnický poplatek vracíme pouze v případě, že Vaše neúčast bude oznámena nejméně 3 pracovní dny předem.


Pokyny pro videosemináře

Objednávka

Po objednání videosemináře běžným způsobem přes webové stránky v sekci VIDEOSEMINÁŘE Vám zašleme odkaz s pokyny, kde se k videosemináři zaregistrujete a spustíte jej, zároveň Vám také zašleme e-mailem a fakturu. Doručení objednávky z toho internetového obchodu potvrzujeme e-mailem.

Úhrada

Platbu za objednané videosemináře poukažte obratem - převodním příkazem na náš účet 27-4236970247/0100, KB Olomouc. Jako variabilní symbol uveďte číslo zaslané faktury. 

Faktura - daňový doklad

Datum uskutečnění zdanitelného plnění je den přijetí platby nebo poskytnutí služby. Fakturu - daňový doklad obdrží každý účastník semináře, u videoseminářů e-mailem na adresu uvedenou v objednávce

Informace

Společnost ANAG, spol. s r. o. si vyhrazuje právo možné změny lektora. V tomto případě budou všichni přihlášení zájemci e-mailem informováni.

Dotazy

S případnými specifickými dotazy se můžete kdykoliv obrátit na operátorky centra zákaznické péče pro daný region -> viz sekce Kontakty -> Péče o zákazníky.Kontakt na technickou podporu k videoseminářům - bursa@anag.cz / tel. +420 585 757 440

Chcete se zeptat na něco ohledně seminářů?

 • Datum konání: 25. dubna 2024, 9.00 - 14.30
 • Variabilní symbol: 26193
 • Stav: Připravujeme
Cena: 6 790 Kč Objednat