Powered by Smartsupp

Zaměstnávání cizinců na území ČR • včetně novely zákona o zaměstnanosti účinné k 1.1. a 1.7. 2024 a dále připravované novely a informací o novém cizineckém zákoně • prezenčně i on-line

Určeno pro: personalisty, manažery a podnikové právníky, kteří se zabývají problematikou v oblasti lidských zdrojů a zaměstnávání zaměstnanců ze zahraničí

Cíl: seznámení s nejdůležitějšími změnami v roce 2024, které přinesla novela zákona o zaměstnanosti účinná od 1.1. a 1.7.2024, dále plánované zavedení zvláštního dlouhodobého pobytu pro občany Ukrajiny, další připravované změny zákona o zaměstnanosti a v neposlední řadě i informace o přípravě nového cizineckého zákona, který je připraven k projednání v Poslanecké sněmovně. Představení základních principů zaměstnávání cizinců na území České republiky včetně rozdílů při zaměstnávání občanů EU (rodinných příslušníků) a cizinců z tzv. třetích států.Vysvětlení problematiky získávání zaměstnaneckých karet, rozdílu duální a neduální zaměstnanecké karty a s tím související výklad o výjimkách a odchylkách od standardních postupů, alternativních pobytových oprávněních pro specifické skupiny cizinců. Posluchači budou dále upozorněni na příslušné povinnosti vůči státním úřadům. Seminář není zaměřen na daňové otázky a obecné otázky sociálního a zdravotního pojištění, včetně některých specifických otázek (odborná způsobilost u lékařských povolání či grantové dohody a další podmínky u výzkumných pracovníků).

Program semináře:

Úvod do problematiky

  • v rámci úvodu bude představena novela zákona o zaměstnanosti účinná od 1.1.2024 a 1.7.2024 a další připravované změny tohoto zákona, zavedení zvláštního dlouhodobého pobytu pro občany Ukrajiny a příprava nového cizineckého zákona • představeny budou i další připravované změny aktuální ke dni konání semináře • úvod do právní úpravy zaměstnávání cizinců

Zaměstnávání občanů Ukrajiny (dočasná ochrana)

  • pozornost bude věnována institutu dočasné ochrany a právům z ní vyplývajících (volný vstup na trh práce), prodloužení dočasné ochrany a rizikům spojeným se zaměstnávání občanů Ukrajiny

Zaměstnávání občanů EU a jejich rodinných příslušníků

  • v rámci této části budou posluchači seznámeni se zvláštním postavením občanů EU, EHP a Švýcarska a jejich rodinných příslušníků na území ČR • podrobněji bude rozebrána definice rodinného příslušníka občana EU, s upozorněním na rozdělení rodinných příslušníků občana EU na dvě skupiny s odlišnými právy, povinnosti vůči státním úřadům, včetně možnosti těchto občanů žádat o povolení k přechodnému pobytu

Zaměstnávání cizinců z tzv. třetích států

  • hlavní část bude věnována specifikům zaměstnávání cizinců z tzv. třetích států, konkrétně postupu při vyřizování zaměstnaneckých karet a zvláštním právům z nich vyplývajících, včetně postupu při jejich prodlužování a informování Ministerstva vnitra ČR ohledně změny zaměstnavatele, místa a druhu práce • posluchači budou upozorněni na případy, kdy je nutné i nadále vyřizovat povolení k zaměstnání, a na rozdíl mezi duální a neduální zaměstnaneckou kartou včetně výjimek, které zaměstnavatelé mohou využívat u některých skupin cizinců • posluchači budou upozorněni na praktické problémy, které mohou nastat v rámci jednotlivých typů řízení

Zvláštní povolení a procesy

  • tato část bude věnována podmínkám žádostí o mimořádné pracovní vízum, modrou kartu, kartu vnitropodnikově převáděného zaměstnance, o povolení pro sezónní zaměstnance, proceduře vysílání za účelem zvyšování dovedností a kvalifikace a dále zvláštním vládním programům usnadňujícím řízení ve specifických případech (např. Kvalifikovaný zaměstnanec atd.)

Závěr a diskuze

  • posledním bodem semináře je diskuse s účastníky související s přednášenou problematikou • tento bod nicméně bude záviset na zájmu účastníků s tím, že lektor zodpoví případné otázky již v průběhu semináře

Pokyny pro semináře

Přihláška

Vyplněnou závaznou přihlášku odešlete nejpozději 3 pracovní dny před datem konání semináře. Po tomto termínu je možno se přihlásit pouze po telefonické domluvě. Evidence přihlášek probíhá podle data doručení. Doručení přihlášky z toho internetového obchodu potvrzujeme e-mailem.

Úhrada

Platbu za objednané semináře provádějte až na základě faktury - daňového dokladu, který obdržíte na semináři nebo zaslaného po konání semináře na náš účet 27-4236970247/0100, KB Olomouc. Variabilním symbolem bude číslo zaslané faktury. V případě potřeby si vyžádejte zálohovou fakturu. Platbu v hotovosti uveďte do Poznámky.

Účastnický poplatek vracíme pouze v případě, že Vaše neúčast bude oznámena nejméně 3 pracovní dny předem.


Pokyny pro videosemináře

Objednávka

Po objednání videosemináře běžným způsobem přes webové stránky v sekci VIDEOSEMINÁŘE Vám zašleme odkaz s pokyny, kde se k videosemináři zaregistrujete a spustíte jej, zároveň Vám také zašleme e-mailem a fakturu. Doručení objednávky z toho internetového obchodu potvrzujeme e-mailem.

Úhrada

Platbu za objednané videosemináře poukažte obratem - převodním příkazem na náš účet 27-4236970247/0100, KB Olomouc. Jako variabilní symbol uveďte číslo zaslané faktury. 

Faktura - daňový doklad

Datum uskutečnění zdanitelného plnění je den přijetí platby nebo poskytnutí služby. Fakturu - daňový doklad obdrží každý účastník semináře, u videoseminářů e-mailem na adresu uvedenou v objednávce

Informace

Společnost ANAG, spol. s r. o. si vyhrazuje právo možné změny lektora. V tomto případě budou všichni přihlášení zájemci e-mailem informováni.

Dotazy

S případnými specifickými dotazy se můžete kdykoliv obrátit na operátorky centra zákaznické péče pro daný region -> viz sekce Kontakty

Chcete se zeptat na něco ohledně seminářů?

  • Datum konání: 8. října 2024, 9.00 - 15.00
  • Variabilní symbol: 21182
  • Stav: Připravujeme
Cena: 2 890 Kč Objednat