Zaměstnávání cizinců v ČR včetně občanů Ukrajiny a vysílání pracovníků do zahraničí (ve světle pokynu GFŘ D59) • prezenčně i on-line v Olomouci

Určeno pro: zaměstnavatele, personalisty, mzdové účetní, ale i auditory a daňové poradce

CÍL SEMINÁŘE: Vysvětlit zaměstnávání cizinců ze všech pohledů, jakož i vysílání pracovníků do zahraničí. Budou rozebrány i podmínky při zaměstnávání občanů Ukrajiny pracujících v České republice, kteří přišli v souvislosti s válečným konfliktem a jejich odlišení od občanů Ukrajiny, kteří pobývali a pracovali v České republice již před konfliktem, a to jak z hlediska imigračního a pracovního práva, tak i pojištění a zdanění. Po krátkém shrnutí povinností podle imigračního a pracovního práva budou následovat podrobné informace o pojištění a zdanění zahraničních zaměstnanců především v České republice, ale také při zahraničním home-office, který je čím dál tím aktuálnější. Závěr semináře se bude věnovat vysílání zaměstnanců na pracovní cesty do členských států EU a souvisejícím souvislostem zaměstnavatelů.

OBSAH SEMINÁŘE:

Rozdělení cizinců podle předpisů, které se na ně aplikují

 • Pobytová duální a neduální povolení (Schengenské vízum, zaměstnanecká a modrá karta, karta vnitropodnikově převáděného zaměstnance, vládní programy)
 • Zaměstnávání občanů Ukrajiny (dočasná ochrana, volný přístup na trh práce/standardní zaměstnanecká karta – rozdíly)
 • Povinnosti vůči úřadu práce • povolení k zaměstnání • hlášení a evidence – rozdíly občané EU/EHP/CH a třetí státy
 • Pojistné předpisy a daňové předpisy
 • Informace týkající se zaměstnávání cizinců v době pandemie

Sociální a zdravotní pojištění • EU, smluvní a nesmluvní státy, účast cizinců na sociálním a zdravotním pojištění v ČR

 • Evropská koordinační nařízení
 • na které osoby se evropská koordinační nařízení vztahují
 • určení, kam platit pojistné v různých situacích
 • home office v zahraničí a jeho důsledky pro zaměstnance a zaměstnavatele – povinnost hradit pojištění do zahraničí (nový přístup v EU)
 • výjimky z výše uvedených pravidel a možnosti jejich udělení
 • postup při žádosti o formulář A1 a povinné náležitosti
 • aktuální výklady ČSSZ včetně výkladu k dočasné práci v zahraničí a již vystavené A1 formuláře
 • mezinárodní pronájem pracovní síly a smluvní zaměstnavatel
 • rodinní příslušníci a pravidla pro určení státu, jehož legislativě podléhají
 • nárok na zdravotní péči při výše uvedených situacích
 • Smlouvy o sociálním zabezpečení s ostatními státy a pravidla jejich fungování
 • Sociální pojištění a zdravotní pojištění občanů Ukrajiny přicházejících do České republiky
 • Účast cizinců na zdravotním a nemocenském pojištění v ČR • novela zákona o veřejném zdravotním pojištění a rozšíření okruhu pojištěnců

Daňová problematika • daň z příjmů fyzických osob

 • smlouvy o zamezení dvojího zdanění a jejich základní principy
 • daňová rezidence fyzických osob a její určení podle nového pokynu GFŘ D-59
 • zdanění příjmů zaměstnanců – nerezidentů zaměstnaných českým zaměstnavatelem
 • home office v zahraničí a důsledky pro zaměstnance a zaměstnavatele, upřesnění podle pokynu GFŘ D-59
 • zdanění příjmů zaměstnanců vyslaných do ČR k českým společnostem
 • mezinárodní pronájem pracovní síly nebo služba
 • specifické kategorie zaměstnanců • vědci, akademičtí pracovníci, umělci a jejich zdanění
 • specifika stanovení základu daně u daňových nerezidentů • příjmy za práci v České republice a v zahraničí
 • smlouva o výkonu funkce = jednatel, člen statutárního orgánu (kdy aplikovat srážkovou a kdy zálohovou daň)
 • konkrétní příklady zdanění zaměstnanců - zdanění příjmů za práci v ČR a za pracovní cesty v zahraničí u daňových nerezidentů
 • stanovení základu daně – progresivní zdanění
 • benefity poskytované daňovým rezidentům a nerezidentům a jejich zdanění
 • specifická osvobození některých příjmů pro občany Ukrajiny přicházející do České republiky v souvislosti s válečným konfliktem
 • položky snižující základ daně u cizinců – daňových nerezidentů, jejich omezení
 • nároky na slevy na dani u cizinců - daňových nerezidentů a jejich omezení
 • roční vyúčtování a seznam nerezidentů
 • roční zúčtování – kdy ano a kdy ne

Vyslání zaměstnanců z ČR

 • směrnice o vysílání pracovníků v rámci poskytování služeb č. 96/71 a její praktické dopady na minimální pracovněprávní podmínky (odměna, limity vyslání, další minimální pracovněprávní podmínky, jako je délka dovolené pracovní doby odpočinku atd.)
 • vysílání řidičů podle speciální směrnice
 • notifikační povinnosti v zahraničí
 • cestovní náhrady (povinné srovnání náhrad v ČR a v zahraničí)
 • pojištění vyslaného zaměstnance z ČR do zahraničí
 • zdanění vyslaného zaměstnance z ČR do zahraničí
 • zrušení záloh na daň v ČR (kdy automaticky, kdy na žádost)
 • povinnosti zaměstnanců, kteří jsou českými daňovými rezidenty
 • zamezení dvojího zdanění u českých daňových rezidentů • povinnost podání přiznání k dani z příjmů • dopady progresivního zdanění
 • DOTAZY na lektora můžete poslílat během přednášky přes tlačítko Q&A (otázky a odpovědi).
 • FAKTURY zasíláme e-mailem v den konání webináře, při prezenční formě je obdržíte v den konání u prezence

Pokyny pro semináře

Přihláška

Vyplněnou závaznou přihlášku odešlete nejpozději 3 pracovní dny před datem konání semináře. Po tomto termínu je možno se přihlásit pouze po telefonické domluvě. Evidence přihlášek probíhá podle data doručení. Doručení přihlášky z toho internetového obchodu potvrzujeme e-mailem.

Úhrada

Platbu za objednané semináře provádějte až na základě faktury - daňového dokladu, který obdržíte na semináři nebo zaslaného po konání semináře na náš účet 27-4236970247/0100, KB Olomouc. Variabilním symbolem bude číslo zaslané faktury. V případě potřeby si vyžádejte zálohovou fakturu. Platbu v hotovosti uveďte do Poznámky.

Účastnický poplatek vracíme pouze v případě, že Vaše neúčast bude oznámena nejméně 3 pracovní dny předem.


Pokyny pro videosemináře

Objednávka

Po objednání videosemináře běžným způsobem přes webové stránky v sekci VIDEOSEMINÁŘE Vám zašleme odkaz s pokyny, kde se k videosemináři zaregistrujete a spustíte jej, zároveň Vám také zašleme e-mailem a fakturu. Doručení objednávky z toho internetového obchodu potvrzujeme e-mailem.

Úhrada

Platbu za objednané videosemináře poukažte obratem - převodním příkazem na náš účet 27-4236970247/0100, KB Olomouc. Jako variabilní symbol uveďte číslo zaslané faktury. 

Faktura - daňový doklad

Datum uskutečnění zdanitelného plnění je den přijetí platby nebo poskytnutí služby. Fakturu - daňový doklad obdrží každý účastník semináře, u videoseminářů e-mailem na adresu uvedenou v objednávce

Informace

Společnost ANAG, spol. s r. o. si vyhrazuje právo možné změny lektora. V tomto případě budou všichni přihlášení zájemci e-mailem informováni.

Dotazy

S případnými specifickými dotazy se můžete kdykoliv obrátit na operátorky centra zákaznické péče pro daný region -> viz sekce Kontakty -> Péče o zákazníky.Kontakt na technickou podporu k videoseminářům - bursa@anag.cz / tel. +420 585 757 440

Chcete se zeptat na něco ohledně seminářů?

 • Datum konání: 25. května 2023, 9.00 - 15.00
 • Variabilní symbol: 24911
 • Stav: Připravujeme
Cena: 2 490 Kč Objednat