Powered by Smartsupp

Změny v personální a mzdové problematice od 1.1.2024 • prezenčně i on-line

Určeno pro: mzdové účetní, personalisty, vedoucí zaměstnance a účetní firmy zabývající se touto problematikou

Cíl: seznámit účastníky s legislativními změnami v oblasti personální a mzdové problematiky a to především se změnami v zákoníku práce 2023, 2024 a dalšími důležitými novinkami nezbytnými pro práci personalistů a mzdových účetních. Program semináře bude aktualizován dle platné legislativy.

Program semináře:

změny v zákoníku práce - transpoziční novela

 • výše minimální nebo zaručené mzdy a dopady těchto změn do dalších právních předpisů • postupy zaměstnavatelů při poskytování mzdy na úrovni zaručené mzdy • předsmluvní povinnosti, uzavírání pracovněprávních vztahů
 • další důležité informace ke změnám v oblasti zákoníku práce podle aktuálního vývoje legislativy ( změny v překážkách v práci na straně zaměstnance u otcovské péče, střídání rodičů u rodičovské dovolené - implementace norem EU přenesených do novely zákoníku práce – zpřísnění podmínek při uzavírání dohod o pracích konaných mimo pracovní poměr, práce z domova, informování o obsahu pracovního poměru, vysílání zaměstnanců, elektronické uzavírání pracovně právních vztahů a další parametrické změny ) • další důležité změny v důsledku směrnic a opatření EU

změny v zákoně o zaměstnanosti 2024

 • Úřad práce a zaměstnavatel • přivýdělek uchazeče o zaměstnání • povinný podíl zaměstnávání osob zdravotně znevýhodněných a invalidů za rok 2023 • povinnosti uživatelů při výkonu práce agenturního zaměstnance – zásadní změny zpřísnění podmínek pro činnost agentur práce, a agenturních zaměstnanců od roku 2024
 • povinná evidence při zaměstnávání občanů EU a cizinců § 102
 • změny v zákoně o státní sociální podpoře a jeho dopady do zákona o zaměstnanosti • nově posuzování nároku pro podporu v nezaměstnanosti

osoby samostatně výdělečně činné od roku 2024

 • zásadní nové postupy – navýšení plateb záloh a určování záloh ve vazbě nastanovení průměrné mzdy v národním hospodářství od roku 2024– hlavní a vedlejší činnost • dobrovolná platba na nemocenské pojištění OSVČ • osoba samostatně výdělečně činná a platby záloh na zdravotní pojištěn• zásadní změny při platbách paušální daně u OSVČ pro rok 2024 • roční vyúčtování hospodaření OSVČ a nové zásadní změny určení nových záloh na důchodové pojištění a zdravotní pojištění

náhrada mzdy při dočasné pracovní neschopnosti za dobu prvních 14 dnů pracovní neschopnosti

 • nové redukční hranice pro výpočet náhrady • zvláštní harmonogramy pracovní doby a poskytování náhrady • nemoc u zaměstnanců činných na základě dohod mimo pracovní poměr a poskytování náhrady za prvních 14 dnů dočasné PN – určení fiktivního počtu hodin
 • dodržování režimu dočasně práce neschopného zaměstnance a případné kontroly ze strany zaměstnavatelů, ale i Správ sociálního zabezpečení

novinky v zákoně o nemocenském pojištění od roku 2024

 • nové redukční hranice pro zjištění denního redukčního vyměřovacího základu pro výpočet dávek nemocenského pojištění • rozhodná výše příjmu pro posouzení vzniku účasti na nemocenském pojištění u zaměstnanců malého rozsahu • jednotlivé druhy dávek nemocenského pojištění – rekapitulace uplatňování nároku na jednotlivé dávky, ohlašovací povinnost zaměstnance oznamovat zaměstnavateli případné překážky v práci • kdy je vyloučen nárok na nemocenské • součinnost zaměstnavatelů s místně příslušnými OSSZ

pojistné na sociální zabezpečení a zdravotní pojištění v roce 2024

 • sociální zabezpečení • nové navýšení pojistného na nemocenské pojištění u zaměstnanců od 1.1.2024 na 0,6% k pojistnému na důchodové pojištění 6,5% • slevy na pojistném – praktické zkušenosti • rekapitulace sazeb pojistného u jednotlivých kategorií – plátců a poplatníků pojistného • nově od 1.1.2024 hlášení nepojištěných dohod na místně příslušnou OSSZ – bude-li tato právní úprava v rámci „ozdravného balíčku vlády“ schválena • sankce na pojistném – pokuty, penále, určení pravděpodobné výše pojistného, splátky dlužného pojistného
 • zdravotní pojištění • osoby bez zdanitelných příjmů a nové částky odvodu pojistného • princip výpočtu z minimálního vyměřovacího základu • dopočet do MVZ – parametrické změny • osoby, za které platí pojistné stát a nové částky pojistného pro rok 2024Placení pojistného u zvláštních skupin pojištěnců – dohody o pracovní činnosti, dohody o provedení práce, pracovní poměr a malý rozsah, statutár, člen družstva, členové volebních komisí a přísedících a svědků u soudu • vzory doporučených vzoru a prohlášení • výkon práce ve státech EU a placení zdravotního pojištění • tiskopisy a dokladovost o platbách pojistného ve státech EU po skončení výkonu práce ve státě EU

srážky ze mzdy, platu nebo odměny od roku 2024

 • nový výpočet srážek od roku 2024 – nezabavitelné částky, výpočtová základna pro určení jednotlivých třetin a rekapitulace vývoje výpočtu za uplynulý rok 2023 • povinnosti plátce příjmu povinného vůči jednotlivým orgánům – soudy, správní orgány a exekutoři • příjmy, ze kterých se musí srážky provádět • co poskytovat exekutorovi za informace v rámci součinnosti • pořdí prováděných srážek, insolvence, vyživované osoby ve smyslu Občanského zákoníku a jejich dokladovost ve vazbě na další nezabavitelnou částku na tyto vyživované osoby • roční zúčtování ve vazbě na exekuce – výsledek přeplatek na dani, doplatek na daňových bonusech • změny u insolvenčního zákona – zkrácení splátkového kalendáře a další parametrické novinky

daň z příjmu – závislá činnost a rok 2024

 • změny v § 6 – příjmy podléhající zdanění, příjmy ze závislé činnosti, které nejsou předmětem daně, a příjmy osvobození od daně, - benefity, které již nejsou osvobozené o zdanění • daň zálohová a daň zvláštní sazbou daně – srážková • rušení několika slev od roku 2024 a výše daňového zvýhodnění • mově – částka od které příjem podléhá již progresivní dani 23% • kdo může podepsat Prohlášení poplatníka – tiskopis vzor č. 26

důchodová problematika v roce 2024

 • výpočet důchodu na rok 2024 • zásadní změny pro uplatnění možnosti žádat o předčasný důchod, valorizace, potřebná doba odpracování pro nárok na starobní důchod, a další výčet zásadních změn u jednotlivých důchodů • institut předdůchodu a jeho úpravy • náhradní doby započitatelné pro výpočet nároku na důchod • podávání žádostí o důchod

další případné novinky podle vývoje legislativy ke dni uskutečnění semináře

 • náhrady cestovních výdajů – nové výše stravného tuzemského, zahraničního, dopady na poskytování případného stravenkového paušálu • průměrné ceny pohonných hmot v průběhu roku 2023 a od roku 2024 • pojem referentské motorové vozidlo • pužívání motorového vozidla zaměstnavatele zaměstnancem i pro soukromé účely a dopady do výše vyměřovacího základu
 • zpřísnění podmínek pro zaměstnávání občanů Ukrajiny – uprchlíků • praktické zkušenosti, hlášení nepojištěných uprchlíků a povinná ohlašovací povinnost – hlášení dosaženého příjmu vůči Úřadu práce • sledování dosažených příjmů uprchlíků – občanů Ukrajiny pro výši výplaty sociálních dávek
 • změna v zákoně o provádění sociálního zabezpečení – jiné uspořádání správ sociálního zabezpečení ze stávajících Okresních správ na jednotlivé Oblastní správy – fúze v rámci krajů – bude-li tento návrh schválen!
 • zákon o ochraně oznamovatelů – whistleblowing ( základní důležité informace k této problematice – povinnosti zaměstnavatelů, práva a povinnosti oznamovatelů)

diskuze a odpovědi na dotazy

Pokyny pro semináře

Přihláška

Vyplněnou závaznou přihlášku odešlete nejpozději 3 pracovní dny před datem konání semináře. Po tomto termínu je možno se přihlásit pouze po telefonické domluvě. Evidence přihlášek probíhá podle data doručení. Doručení přihlášky z toho internetového obchodu potvrzujeme e-mailem.

Úhrada

Platbu za objednané semináře provádějte až na základě faktury - daňového dokladu, který obdržíte na semináři nebo zaslaného po konání semináře na náš účet 27-4236970247/0100, KB Olomouc. Variabilním symbolem bude číslo zaslané faktury. V případě potřeby si vyžádejte zálohovou fakturu. Platbu v hotovosti uveďte do Poznámky.

Účastnický poplatek vracíme pouze v případě, že Vaše neúčast bude oznámena nejméně 3 pracovní dny předem.


Pokyny pro videosemináře

Objednávka

Po objednání videosemináře běžným způsobem přes webové stránky v sekci VIDEOSEMINÁŘE Vám zašleme odkaz s pokyny, kde se k videosemináři zaregistrujete a spustíte jej, zároveň Vám také zašleme e-mailem a fakturu. Doručení objednávky z toho internetového obchodu potvrzujeme e-mailem.

Úhrada

Platbu za objednané videosemináře poukažte obratem - převodním příkazem na náš účet 27-4236970247/0100, KB Olomouc. Jako variabilní symbol uveďte číslo zaslané faktury. 

Faktura - daňový doklad

Datum uskutečnění zdanitelného plnění je den přijetí platby nebo poskytnutí služby. Fakturu - daňový doklad obdrží každý účastník semináře, u videoseminářů e-mailem na adresu uvedenou v objednávce

Informace

Společnost ANAG, spol. s r. o. si vyhrazuje právo možné změny lektora. V tomto případě budou všichni přihlášení zájemci e-mailem informováni.

Dotazy

S případnými specifickými dotazy se můžete kdykoliv obrátit na operátorky centra zákaznické péče pro daný region -> viz sekce Kontakty -> Péče o zákazníky.Kontakt na technickou podporu k videoseminářům - bursa@anag.cz / tel. +420 585 757 440

Chcete se zeptat na něco ohledně seminářů?

 • Datum konání: 18. ledna 2024, 9.00 - 14.00
 • Variabilní symbol: 21029
 • Stav: Připravujeme
Cena: 2 790 Kč Objednat