Změny v personální a mzdové problematice od roku 2020

Tento seminář je již plně obsazen

Určen pro: mzdové účetní a personalisty a ostatní zaměstnance, kteří chtějí mít aktuální informace

Cíl semináře: seznámit účastníky s legislativními změnami v oblasti personální a mzdové problematiky

Program semináře:

změny v oblasti Zákoníku práce

 • změna ve výši minimální zaručené mzdy a dopady těchto změn do dalších právních předpisů • postupy zaměstnavatelů při poskytování mzdy na úrovni zaručené mzdy • výpočet průměrného výdělku se zohledněním na minimální mzdu • nová částka příplatku za ztížení pracovní prostředí. • další důležité změny v Zákoníku práce podle posledního legislativního vývoje, kdy program bude postupně doplňován

změny v Zákoně o zaměstnanosti

 • úřad práce a zaměstnavatel • přivýdělek uchazeče o zaměstnání • povinný podíl zaměstnávání osob zdravotně znevýhodněných a invalidů – účinnost od roku 2020 • možné změny při zaměstnávání občanů EU a cizinců

změny u osob samostatně výdělečně činných

 • nové částky záloh na důchodové pojištění ve vazbě na stanovení průměrné mzdy v národním hospodářství od roku 2020 – hlavní a vedlejší činnost • dobrovolná platba na nemocenské pojištění • osoba samostatně výdělečně činná a platby záloh na zdravotní pojištění • maximální vyměřovací základ

náhrada mzdy při dočasné pracovní neschopnosti za dobu prvních 14 dnů PN

 • nové redukční hranice pro výpočet náhrady zvláštní harmonogramy pracovní doby a poskytování náhrady • nemoc u zaměstnanců činných na základě dohod mimo pracovní poměr a poskytování náhrady za prvních 14 dnů dočasné PN – určení fiktivního počtu hodin
 • dodržování režimu dočasně práce neschopného zaměstnance a případné kontroly ze strany zaměstnavatelů, ale i Správ sociálního zabezpečení • první praktické zkušenosti zaměstnavatelů v rámci druhého pololetí ve vazbě na zrušení karenční doby s účinností od 1.7.2019

změny v Zákoně o nemocenském pojištění

 • nové redukční hranice pro zjištění denního redukčního vyměřovacího základu pro výpočet dávek nemocenského pojištění • rozhodná výše příjmu pro posouzení vzniku účasti na nemocenském pojištění u zaměstnanců malého rozsahu • další změny v oblasti Zákona o nemocenském pojištění
 • e-neschopenka od 1.1.2020 – postupy zaměstnavatelů, ošetřujících lékařů a OSSZ • nové povinnosti lékaře, zaměstnavatele a OSSZ • jednotlivé druhy dávek nemocenského pojištění

změny v pojistném na sociální zabezpečení

 • nové částky pojistného u zahraničního zaměstnance a osob dobrovolně účastných důchodového pojištění • sazby pojistného • sankce na pojistném – pokuty, penále, promíjení penále, pravděpodobná výše pojistného

změny ve zdravotním pojištění

 • osoby bez zdanitelných příjmů a nové částky odvodu pojistného • princip výpočtu z minimálního vyměřovacího základu • odpočet do MVZ – parametrické změny • osoby, za které platí pojistné stát a částka pojistného pro rok 2020 • placení pojistného u zvláštních skupin pojištěnců – dohody o pracovní činnosti, dohody o provedení práce, pracovní poměr a malý rozsah, statutár, člen družstva, členové volebních komisí a přísedících a svědků u soudu • výkon práce ve státech EU a placení zdravotního pojištění • tiskopisy a dokladovost o platbách pojistného ve státech EU po skončení výkonu práce ve státě EU

změny ve výpočtu srážek ze mzdy

 • výpočet srážek – nezabavitelné částky, výpočtová základna pro určení jednotlivých třetin • povinnosti plátce příjmu povinného vůči jednotlivým orgánům – soudy, správní orgány a exekutoři • příjmy, ze kterých se musí srážky provádět • pořadí prováděných srážek • přikázání jiných peněžitých pohledávek – bonus a výsledky z ročního zúčtování daně • insolvence • vyživované osoby ve smyslu Občanského zákoníku a jejich dokladovost ve vazbě na další nezabavitelnou částku na tyto vyživované osoby • příklady nových výpočtů srážek od roku 2020

daň z příjmu • závislá činnost

 • závislá činnost § 6 ZDP. Daň zálohová a daň zvláštní sazbou daně – srážková • výpočet základu daně u zaměstnance - občana EU s tiskopisem A1 – praktické zkušenosti a poznatky • solidární daň v roce 2020 • slevy a daňová zvýhodnění na poplatníka od roku 2020 • nové výše daňového bonusu • kdo může podepsat Prohlášení poplatníka – tiskopis vzor 25,26.

další aktuální informace dle platné legislativy

diskuze a odpovědi na dotazy

Přihláška

Vyplněnou závaznou přihlášku odešlete nejpozději 3 pracovní dny před datem konání semináře. Po tomto termínu je možno se přihlásit pouze po telefonické domluvě. Evidence přihlášek probíhá podle data doručení. Doručení přihlášky z toho internetového obchodu potvrzujeme e-mailem.

Úhrada

Platbu za objednané semináře poukažte včas před datem konání semináře převodním příkazem na náš účet 27-4236970247/0100, KB Olomouc. Jako variabilní symbol uveďte číslo zvoleného semináře. V případě, že provádíte platbu za více seminářů, zasílejte prosím platby pod samostatnými variabilními symboly nebo nás informujte o hromadné platbě za více seminářů e-mailem nebo telefonicky (Praha; České Budějovice; Karlovy Vary; Liberec; Plzeň; Tábor; Ústí nad Labem - praha@anag.cz / 222 519 092 | Olomouc; Brno; Hradec Králové; Ostrava; Zlín - seminare@anag.cz / 585 757 421).

Účastnický poplatek vracíme pouze v případě, že Vaše neúčast bude oznámena nejméně 3 pracovní dny předem.

Daňový doklad

Datum uskutečnění zdanitelného plnění je den konání semináře nebo den přijetí platby. Daňové doklady obdrží každý účastník u prezence v den konání semináře.

Informace

Prezence probíhá 30 minut před zahájením semináře.

Společnost ANAG, spol. s r. o. si vyhrazuje právo možné změny lektora, místa, data konání a eventuální zrušení semináře z organizačních důvodů. V tomto případě budou všichni přihlášení zájemci telefonicky, faxem, e-mailem nebo dopisem informováni.

Součástí ceny účastnického poplatku je i drobné občerstvení.

Dotazy

S případnými specifickými dotazy se můžete kdykoliv obrátit na operátorky centra zákaznické péče pro daný region -> viz sekce Kontakty -> Péče o zákazníky.

Chcete se zeptat na něco ohledně seminářů?

 • Datum konání: 11. listopadu 2019, 9.00 - 14.00
 • Variabilní symbol: 15699
 • Stav: Obsazeno
Cena: 2 590 Kč