Powered by Smartsupp

Právo zaměstnanců na nadnárodní informace a projednání

Autor: Jan Pichrt

  • Kód produktu: 10809
  • Nakladatelství: C.H. Beck
  • Počet stran: 224
  • Vazba: brož., B5
  • ISBN: 978-80-7400-316-5
  • Datum vydání: květen 2010
  • Vaše cena s DPH: 420 Kč
ks
    V prodeji
Kniha je prvním komplexním zpracováním problematiky práva zaměstnanců na nadnárodní informace a projednání v ČR. Zejména management podniků (skupin podniků) s působností na úrovni EU dostává touto publikací do ruky cennou pomoc, kterou bude potřebovat při výkladu a aplikaci příslušných pasáží zákoníku práce, které v této oblasti rozhodně nelze označit za bezproblémové provedení příslušných komunitárních předpisů. Také příslušným evropským směrnicím i úkolům, které stojí před českou legislativou při jejich nezbytném dalším provádění, se publikace věnuje, a zaujme tak nepochybně i legislativce. Vedle problematiky tzv. Evropských rad zaměstnanců se autor zabývá i problematikou postavení „národních“ zástupců zaměstnanců (rad zaměstnanců a zástupců pro oblast bezpečnosti a ochrany zdraví při práci), a kniha tak bude přínosem i pro širší odbornou veřejnost ze strany zaměstnavatelů, odborů a odborníků zabývajících se oblastí především kolektivního pracovního práva a personalistiky.

Obsah:


 


1. Zaměření publikace; stručné vymezení některých užívaných pojmů - str. 5


1.1 Zaměření publikace - str. 5


1.2 Stručné vymezení některých užívaných pojmů - str. 6


1.3 Obecné shrnutí k některým zmíněným pojmům - str. 13


2. Informování a projednání v pracovněprávních vztazích (na národní úrovni) - str. 15


2.1 Obecný úvod - str. 15


2.2 Zástupci zaměstnanců - subjekty a orgány, jejichž prostřednictvím je realizováno právo zaměstnanců na informace a projednání - str. 16


2.3 Obecné úvahy o radě zaměstnanců a zástupci pro oblast bezpečnosti a ochrany zdraví při práci - str. 22


2.4 Zástupce pro oblast bezpečnosti a ochrany zdraví při práci - str. 22


2.5 K některým povinnostem zaměstnavatele - str. 32


2.6 Pluralita "zástupců zaměstnanců" u zaměstnavatele ve vztahu k plnění povinnosti "informovat" a "projednat" - str. 33


2.7 Úloha rady zaměstnanců a zástupce pro BOZP - str. 35


2.8 Informování a projednání - str. 36


3. Prvotní implementace směrnice Rady 94/45/ES do českého právního řádu - str. 43


3.1 K povaze předpisu, do kterého byla směrnice Rady 94/45/ES v roce 2000 implementována - str. 43


3.2 K pojmu "evropská rada zaměstnanců" a dalším pojmům použitým zákonodárcem při implementaci směrnice 94/45/ES do "starého" zákoníku práce - str. 47


3.3 K zařazení a systematice příslušných ustanovení ve "starém" zákoníku práce - str. 49


3.4 K některým (významnějším) rozdílům právní úpravy práva na nadnárodní informace a projednání obsažené ve "starém" zákoníku práce v porovnání s úpravou téže oblasti ve stávajícím zákoníku práce - str. 50


4. Stávající právní úprava práva zaměstnanců na nadnárodní informace a projednání obsažená v zákoníku práce - str. 57


4.1 Evropské právní prameny stávající české právní úpravy práva zaměstnanců na nadnárodní informace a projednání - str. 57


4.2 Obecně ke třem základním způsobům realizace práva zaměstnanců na nadnárodní informace a projednání - str. 58


4.3 Povinné subjekty - vymezení okruhu zaměstnavatelů, kteří jsou povinni poskytovat nadnárodní informace a projednávat stanovené záležitosti - str. 58


4.4 Zjištění rozhodného počtu zaměstnanců pro ustavení ERZ a související judikatura ESD k této otázce - str. 65


4.5 Řídící zaměstnavatel a ústředí - str. 72


4.6 Ochrana členů vyjednávacího výboru, ERZ nebo zástupce zaměstnanců podle jiného ujednaného postupu a ochrana informací - str. 75


4.7 Vyjednávací výbor a další postup "stran" při snaze dosáhnout ujednání v otázce přístupu k nadnárodním informacím a projednání - str. 76


4.8 ERZ ustavená ujednáním a ujednání o jiném postupu pro nadnárodní informace a projednání - str. 86


4.9 ERZ ustavená podle zákona - str. 90


4.10 Přístup k nadnárodním informacím v evropské společnosti a evropské družstevní společnosti - str. 105


4.11 Vynutitelnost ustanovení zákoníku práce týkajících se ustavení ERZ - str. 106


4.12 Shrnutí ke stávající úpravě práva na nadnárodní informace a projednání - str. 106


5. Právní úprava práva zaměstnanců na nadnárodní informace a projednání po přijetí směrnice Evropského parlamentu a Rady 2009/38/ES - str. 109


5.1 Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2009/38/ES ("staro-nová" směrnice pro oblast ERZ, nadnárodních informací a jejich projednání - její platnost, termín provedení a okolnosti přijetí) - str. 109


5.2 K jednotlivým oblastem směrnice 2009/38/ES, které byly v porovnání se směrnicí 94/45/ES výrazně dotčeny přepracováním - str. 114

Chcete se na něco zeptat?