doc. JUDr. Petr Hůrka, Ph.D.

V roce 1997 ukončil magisterské studium na Právnické fakultě UK Praha, kde v roce 2000 ukončil doktorské studium a v roce 2010 habilitoval. Specialista na pracovní právo, působí na katedře pracovního práva a práva sociálního zabezpečení Právnické fakulty Univerzity Karlovy v Praze jako docent. Na Ministerstvu práce a sociálních věcí se od roku 2000 podílí na tvorbě pracovněprávních předpisů, zejména zákoníku práce a jeho novelizací, v současné době na služebním místě ředitele odboru pracovněprávní legislativy řídí práce na novele zákoníku práce. Byl členem expertního panelu pro přípravu koncepční novely zákoníku práce i členem Expertní skupiny pro přípravu nového zákoníku práce. Dříve působil na Úřadu vlády a na právním odboru České správy sociálního zabezpečení. Je předsedou Komise pro pracovní právo a právo sociálního zabezpečení Legislativní rady vlády. Za ČR je členem Evropské sítě pro pracovní právo (European Labour Law Network, projekt EU). Působí jako zprostředkovatel a rozhodce v kolektivních pracovněprávních sporech. Věnuje se lektorské činnosti. Je členem redakční rady časopisů Právník a Právní rádce. V rámci publikační činnosti publikuje v odborných titulech (např. International Labour Rewiew, International Labour Law Reports, Právník, Právní rozhledy, Právní forum, Verlag Dashofer, Právo a zaměstnání, Práce a mzdy atd.), vydává a  podílí se na monografiích Ochrana zaměstnanců a flexibilita zaměstnávání (Auditorium), Právnický slovník, Pracovní právo, Právo sociálního zabezpečení, (vše C.H. Beck), Zaměstnávání zvláštních kategorií zaměstnanců (Anag), Pracovní právo v bodech s příklady (ASPI Publishing), Zákoník práce a související ustanovení občanského zákoníku (Anag) a Pracovní právo (Nakladatelství Aleš Čeněk).