Powered by Smartsupp

Účetnictví příspěvkových organizací pro začátečníky • čtyřdenní kurz • 6. + 7. a 14. + 17. 6. 2024

Určeno pro: začínající účetní nebo účetní s malou praxí, které účtují příspěvkové organizace (nebo jejich účetnictví kontrolují). Předpokladem je znalost podvojného účetnictví. Seminář je určen pro omezený počet účastníků.

Seminář se koná ve dnech 6. 6., 7. 6., a 14. 6., 17. 6. 2024 od 9.00 – 15.30 hod.

Účastníci semináře dostanou aktuální publikaci k dané tématice, ukázkové číslo časopisu Účetní a daně a obdrží osvědčení o absolvování kurzu.

1. den • 6. června 2024 • přednáší Ing. Marcela PARDOVSKÁ

Právní rámec příspěvkových organizací, rozpočet, náklady a výnosy

 • Základní dokumenty • zřizovací listiny
 • Rozpočet a střednědobý výhled – plán nákladů a výnosů • účelově vázané prostředky • mzdový limit
 • Základní účetní operace – účtování o nákladech a výnosech
 • Nákup materiálu • nákup služeb • mzdové náklady • tržby za prodej výrobků, zboží a služeb • časové rozlišení

2. den • 7. června 2024 • přednáší Ing. Marcela PARDOVSKÁ

Základní evidence a kontrolní mechanismy, krátkodobý majetek

 • Zásoby a skladová evidence • pokladna a pokladní kniha • ceniny a evidence cenin • pohledávky a správa pohledávek • majetek a evidence majetku
 • Základní operace – účtování o dlouhodobém majetku a zásobách
 • zásoby - účtování způsobem A • zásoby - účtování způsobem B • prodej zásob • inventarizační rozdíly • členění dlouhodobého majetku v rozvaze • účtování o drobném dlouhodobém majetku

3. den • 14. června 2024 • přednáší Mgr. et Mgr. Karla MADER VOLTNEROVÁ

Transfery a peněžní fondy

 • Transfery - dotace • příspěvky • granty • peněžní dary
 • Právní ukotvení v legislativě, zejména rozpočtových pravidlech
 • Účetní předpisy upravující tuto oblast, zejména ČÚS 703 Transfery
 • Praktické příklady zaúčtování jednotlivých typů transferů
 • Peněžní fondy - rezervní fond • fond investic • fond odměn • FKSP
 • Právní ukotvení v legislativě, zejména rozpočtových pravidlech
 • Účetní předpisy upravující tuto oblast, zejména ČÚS 704 Fondy
 • Praktické příklady zaúčtování operací při tvorbě a použití peněžních fondů

4. den • 17. června 2024 • přednáší Mgr. et Mgr. Karla MADER VOLTNEROVÁ

Dlouhodobý hmotný a nehmotný majetek

 • Klasifikace dlouhodobého majetku dle vyhlášky 410/2009 Sb.
 • Základní postupy podle ČÚS 710 Dlouhodobý majetek
 • Pořízení majetku
 • Odpisování podle ČUS 708
 • Vyřazení dlouhodobého majetku
 • Přecenění reálnou hodnotou při prodeji majetku
 • Inventarizace podle vyhlášky 270/2010 Sb., o inventarizaci majetku a závazků

Pokyny pro semináře

Přihláška

Vyplněnou závaznou přihlášku odešlete nejpozději 3 pracovní dny před datem konání semináře. Po tomto termínu je možno se přihlásit pouze po telefonické domluvě. Evidence přihlášek probíhá podle data doručení. Doručení přihlášky z toho internetového obchodu potvrzujeme e-mailem.

Úhrada

Platbu za objednané semináře provádějte až na základě faktury - daňového dokladu, který obdržíte na semináři nebo zaslaného po konání semináře na náš účet 27-4236970247/0100, KB Olomouc. Variabilním symbolem bude číslo zaslané faktury. V případě potřeby si vyžádejte zálohovou fakturu. Platbu v hotovosti uveďte do Poznámky.

Účastnický poplatek vracíme pouze v případě, že Vaše neúčast bude oznámena nejméně 3 pracovní dny předem.


Pokyny pro videosemináře

Objednávka

Po objednání videosemináře běžným způsobem přes webové stránky v sekci VIDEOSEMINÁŘE Vám zašleme odkaz s pokyny, kde se k videosemináři zaregistrujete a spustíte jej, zároveň Vám také zašleme e-mailem a fakturu. Doručení objednávky z toho internetového obchodu potvrzujeme e-mailem.

Úhrada

Platbu za objednané videosemináře poukažte obratem - převodním příkazem na náš účet 27-4236970247/0100, KB Olomouc. Jako variabilní symbol uveďte číslo zaslané faktury. 

Faktura - daňový doklad

Datum uskutečnění zdanitelného plnění je den přijetí platby nebo poskytnutí služby. Fakturu - daňový doklad obdrží každý účastník semináře, u videoseminářů e-mailem na adresu uvedenou v objednávce

Informace

Společnost ANAG, spol. s r. o. si vyhrazuje právo možné změny lektora. V tomto případě budou všichni přihlášení zájemci e-mailem informováni.

Dotazy

S případnými specifickými dotazy se můžete kdykoliv obrátit na operátorky centra zákaznické péče pro daný region -> viz sekce Kontakty

Chcete se zeptat na něco ohledně seminářů?

 • Datum konání: 6. června 2024, 9.00 - 15.30
 • Variabilní symbol: 26242
 • Stav: Připravujeme
Cena: 8 690 Kč Objednat