Aktuálně k legislativě a k vybraným oblastem vedení účetnictví některých vybraných účetních jednotek • OSS, SF, p.o., ÚSC

Určeno pro: účetní a ekonomické pracovníky uvedených organizací

 • ustanovení § 11, § 14, § 55 a § 66 (dlouhodobý nehmotný a hmotný majetek včetně technického zhodnocení) vyhlášky č. 410/2009 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, pro některé vybrané účetní jednotky, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „vyhláška č. 410/2009 Sb.“) včetně souvisejících ustanovení zákona o účetnictví
 • ustanovení některých Českých účetních standardů (dále jen „ČÚS“)
 • ČÚS č. 708 Odpisování dlouhodobého majetku
 • ČÚS č. 710 Dlouhodobý nehmotný majetek a dlouhodobý hmotný majetek
 • ustanovení § 20 (zásoby) vyhlášky č. 410/2009 Sb. včetně souvisejících ustanovení zákona o účetnictví
 • ČÚS č. 707 Zásoby
 • ustanovení § 49 vyhlášky č. 410/2009 Sb., včetně souvisejících ustanovení zákona o účetnictví
 • ČÚS č. 701 Účty a zásady účtování na účtech, se zaměřením na podrozvahové účty
 • diskuze • odpovědi na dotazy účastníků

Přihláška

Vyplněnou závaznou přihlášku odešlete nejpozději 3 pracovní dny před datem konání semináře. Po tomto termínu je možno se přihlásit pouze po telefonické domluvě. Evidence přihlášek probíhá podle data doručení. Doručení přihlášky z toho internetového obchodu potvrzujeme e-mailem.

Úhrada

Platbu za objednané semináře poukažte včas před datem konání semináře převodním příkazem na náš účet 27-4236970247/0100, KB Olomouc. Jako variabilní symbol uveďte číslo zvoleného semináře. V případě, že provádíte platbu za více seminářů, zasílejte prosím platby pod samostatnými variabilními symboly nebo nás informujte o hromadné platbě za více seminářů e-mailem nebo telefonicky (Praha; České Budějovice; Karlovy Vary; Liberec; Plzeň; Tábor; Ústí nad Labem - praha@anag.cz / 222 519 092 | Olomouc; Brno; Hradec Králové; Ostrava; Zlín - seminare@anag.cz / 585 757 421).

Účastnický poplatek vracíme pouze v případě, že Vaše neúčast bude oznámena nejméně 3 pracovní dny předem.

Daňový doklad

Datum uskutečnění zdanitelného plnění je den konání semináře nebo den přijetí platby. Daňové doklady obdrží každý účastník u prezence v den konání semináře.

Informace

Prezence probíhá 30 minut před zahájením semináře.

Společnost ANAG, spol. s r. o. si vyhrazuje právo možné změny lektora, místa, data konání a eventuální zrušení semináře z organizačních důvodů. V tomto případě budou všichni přihlášení zájemci telefonicky, faxem, e-mailem nebo dopisem informováni.

Součástí ceny účastnického poplatku je i drobné občerstvení.

Dotazy

S případnými specifickými dotazy se můžete kdykoliv obrátit na operátorky centra zákaznické péče pro daný region -> viz sekce Kontakty -> Péče o zákazníky.

Chcete se zeptat na něco ohledně seminářů?

 • Datum konání: 17. prosince 2018, 9.00 - 13.30
 • Variabilní symbol: 16947
 • Stav: Připravujeme
Cena: 1 980 Kč Objednat