Inventarizace majetku a závazků k 31.12.2018 • důležitá příprava na účetní závěrku

Určeno pro: účetní, ekonomické pracovníky, pracovníky účetních a poradenských společností, pro majitele firem - podnikatele

 • Vymezení zákonných povinností v aktuálním znění zákona/prováděcích předpisech
 • výchozí požadavky dle zákona o účetnictví a prováděcích předpisů
 • vyhláška o inventarizaci majetku a závazků - č. 270/2010 Sb., ve znění změn od 1. 1. 2016 (vymezení účetních jednotek, kterých se tato vyhláška týká, případné využití pro metodickou podporu i u podnikatelů)
 • prováděcí předpisy (vyhlášky: č. 500, č. 504, č. 410 – pro různé typy účetních jednotek, české účetní standardy – pro různé typy účetních jednotek)
 • Obsah a forma vnitřních norem na provádění inventarizací
 • co vše musí obsahovat vnitřní předpis k provádění inventarizací
 • návod jak jednoduše a prakticky připravit vnitřní postupy – možné podklady: Vyhláška č. 155/1971 Sb., Vyhláška č. 270/2010 Sb., v aktuálním znění
 • reakce na rozvoj informačních technologií a výpočetní techniky ve vazbě na pořizování fyzických soupisů a výsledků vypořádání inventarizací
 • úzká provázanost na harmonogram roční účetní závěrky
 • přípravné práce a harmonogram inventarizací majetku a závazků
 • průběh inventarizací
 • vyhodnocení a proúčtování inventarizačních rozdílů
 • Proúčtování inventarizačních rozdílů • praktické příklady
 • účetní a daňové dopady při zúčtování inventarizačních rozdílů
 • proúčtování záměn • správná dokumentace a proúčtování
 • problematika přirozených úbytků zásob • sestavení speciální normy
 • daň z přidané hodnoty a manko • v rámci norem/nad normu
 • věcné a formální náležitosti • průkaznost celkové dokumentace
 • Návody postupů inventarizací u jednotlivých okruhů majetku
 • specifika u aktiv • odepisovaná, neodepisovaná
 • specifika u pasiv
 • majetek cizí • v podrozvahové evidenci (viz novela § 30, odst. 8 zákona o účetnictví)
 • majetek zapůjčený a vypůjčený • příklady z praxe
 • Požadované cíle – priorita vlastnického přístupu k majetku
 • formální a věcné přístupy k provádění inventarizace dříve a dnes
 • zvýšení jistoty vlastníků o stavu a pohybu majetku • reakce na potřeby vlastníka (varianty a možnosti/nutnosti mimořádné inventarizace)
 • ostatní nepřímé vazby z obchodních vztahů • podmínka správnosti nabytí (pozbytí) majetku správně provedenou inventarizací
 • vlivy nového občanského zákoníku (NOZ) a zákona o obchodních korporacích (ZOK) s účinností od 1. 1. 2014 („péče řádného hospodáře“: §159 NOZ)
 • příklady z praxe k provedení inventarizací
 • Nedostatky zjišťované při provádění a vypořádání výsledků inventarizací • poznatky z praxe
 • nedostatečná připravenost
 • neprůkaznost inventarizací
 • neúplnost inventarizací
 • proúčtování inventarizací • úroveň celkové dokumentace a průkaznost účetních záznamů
 • možné trestněprávní důsledky nedostatečné dokumentace (účetního záznamu) v souvislosti s proúčtováním výsledků inventarizací
 • diskuze • odpovědi na dotazy • závěr

Přihláška

Závaznou přihlášku odešlete nejpozději tři pracovní dny před datem konání semináře. Po tomto termínu je možno se přihlásit pouze po telefonické domluvě. Evidence přihlášek probíhá podle data doručení. Doručení přihlášky z toho internetového obchodu potvrzujeme e-mailem.

Úhrada

Platbu za objednané semináře poukažte včas před datem konání semináře převodním příkazem na náš účet 27-4236970247/0100, KB Olomouc. Jako variabilní symbol uveďte číslo zvoleného semináře. V případě, že provádíte platbu za více seminářů, zasílejte prosím platby pod samostatnými variabilními symboly nebo nás informujte o hromadné platbě za více seminářů e-mailem nebo telefonicky (Praha; České Budějovice; Karlovy Vary, Liberec; Plzeň; Tábor, Ústí nad Labem - houdkova@anag.cz / 222 519 092 | Olomouc; Brno; Hradec Králové; Ostrava; Zlín - valentova@anag.cz / 585 757 421).

Účastnický poplatek vracíme pouze v případě, že Vaše neúčast bude oznámena nejméně 3 pracovní dny předem.

Daňový doklad

Datum uskutečnění zdanitelného plnění je den konání semináře nebo den přijetí platby. Daňové doklady obdrží každý účastník u prezence v den konání semináře.

Prezence probíhá 30 minut před zahájením semináře.

Dotazy

S případnými specifickými dotazy se můžete kdykoliv obrátit na operátorky centra zákaznické péče pro daný region -> viz sekce Kontakty -> Péče o zákazníky.

Chcete se zeptat na něco ohledně seminářů?

 • Datum konání: 19. října 2018, 9.00 - 13.30
 • Variabilní symbol: 16874
 • Stav: Připravujeme
Cena: 1 980 Kč Objednat