Inventarizace majetku a závazků od A do Z u vybraných účetních jednotek v účetním období 2018

Určeno pro: ekonomické, účetní, kontrolní a majetkové pracovníky vybraných účetních jednotek (územních samosprávných celků, příspěvkových organizací, v.v.i., státních fondů a organizačních složek státu)

Program semináře:

výklad ustanovení zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů se zaměřením na oblast inventarizace majetku a závazků

 • požadavky na průkaznost účetnictví
 • oceňování majetku a závazků
 • inventarizace majetku a závazků

výklad ustanovení vyhlášky č. 410/2009 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, pro některé vybrané účetní jednotky

 • obsahové vymezení položek aktiv a pasiv rozvahy (majetku a závazků)
 • obsahové vymezení položek knihy podrozvahových účtů vykazovaných v příloze v účetní závěrce

výklad ustanovení vyhlášky č. 270/2010 Sb., o inventarizaci majetku a závazků ve znění vyhlášky č. 372/2015 Sb. se zaměřením na pojmy • např. prvotní inventura • rozdílová inventura • inventarizační činnosti • plán inventur • inventarizační položka a její části • konkrétní postupy a nejčastější nejasnosti

 • příprava inventarizace • inventarizační komise a ústřední inventarizační komise • plán inventur • provedení fyzické inventury • provedení dokladové inventury • inventarizační zpráva • seznam inventurních soupisů a dodatečných inventurních soupisů
 • vnitřní směrnice o inventarizaci
 • inventarizační písemnosti • inventurní soupis • dodatečný inventurní soupis a jejich náležitosti • příloha inventurního soupisu a příloha dodatečného inventurního soupisu • seznam a popis inventarizačních identifikátorů
 • inventarizace vybraného majetku.
 • výsledky inventarizace • inventurní závěr • inventarizační zpráva • zúčtovatelný rozdíl

postupy účtování inventarizačních rozdílů vyplývající z ustanovení vyhlášky č. 410/2009 Sb., a z ustanovení Českých účetních standardů platných pro účetní období 2018

diskuse • odpovědi na dotazy

Přihláška

Závaznou přihlášku odešlete nejpozději tři pracovní dny před datem konání semináře. Po tomto termínu je možno se přihlásit pouze po telefonické domluvě. Evidence přihlášek probíhá podle data doručení. Doručení přihlášky z toho internetového obchodu potvrzujeme e-mailem.

Úhrada

Platbu za objednané semináře poukažte včas před datem konání semináře převodním příkazem na náš účet 27-4236970247/0100, KB Olomouc. Jako variabilní symbol uveďte číslo zvoleného semináře. V případě, že provádíte platbu za více seminářů, zasílejte prosím platby pod samostatnými variabilními symboly nebo nás informujte o hromadné platbě za více seminářů e-mailem nebo telefonicky (Praha; České Budějovice; Karlovy Vary, Liberec; Plzeň; Tábor, Ústí nad Labem - houdkova@anag.cz / 222 519 092 | Olomouc; Brno; Hradec Králové; Ostrava; Zlín - valentova@anag.cz / 585 757 421).

Účastnický poplatek vracíme pouze v případě, že Vaše neúčast bude oznámena nejméně 3 pracovní dny předem.

Daňový doklad

Datum uskutečnění zdanitelného plnění je den konání semináře nebo den přijetí platby. Daňové doklady obdrží každý účastník u prezence v den konání semináře.

Prezence probíhá 30 minut před zahájením semináře.

Dotazy

S případnými specifickými dotazy se můžete kdykoliv obrátit na operátorky centra zákaznické péče pro daný region -> viz sekce Kontakty -> Péče o zákazníky.

Chcete se zeptat na něco ohledně seminářů?

 • Datum konání: 24. září 2018, 9.00 - 13.30
 • Variabilní symbol: 15305
 • Stav: Připravujeme
Cena: 2 390 Kč Objednat