Obecná didaktika pro studium a praxi

Autor: Lucie Zormanová

 • Kód produktu: 89567
 • Nakladatelství: Grada Publishing
 • Počet stran: 240
 • Vazba: brož., 17×24 cm
 • ISBN: 978-80-247-4590-9
 • Datum vydání: březen 2014
 • Běžná cena s DPH: 369 Kč
 • Sleva: 10%
 • Ušetříte: -37 Kč
 • Vaše cena s DPH: 332 Kč
ks
  Sleva
  V prodeji

Publikace se zaměřuje zejména na tyto okruhy otázek:

• Co je nutné vyučovat

• Jak vést výuku

• Jak při výuce postupovat

• Jak efektivně kontrolovat výstupy výuky

• Které prvky ovlivňují efekty vyučování

Přínosem publikace je řada praktických ukázek a příkladů, které mohou studenti, začínající i zkušení učitelé využít ve vlastní výuce:

• Ukázky vyučovacích hodin

• Návody na použití jednotlivých metod

• Ukázky příprav na hodinu

• Příklady slovních hodnocení na různé typy žáků

Proto kniha zaujme i příslušníky dalších profesí, kteří se neobejdou bez občasného informování druhých nebo kteří připravují přednášku či prezentaci, například před spolupracovníky nebo partnery ve firmě.Z obsahu
Předmluva

1. Obecná didaktika

1.1 Pojem a předmět obecné didaktiky

1.2 Rozdělení didaktik podle zaměření

1.2.1 Obecná didaktika

1.2.2 Předmětová didaktika

1.2.3 Oborová didaktika

1.2.4 Školní didaktika

1.3 Historický vývoj didaktiky

1.3.1 Jan Amos Komenský

1.3.2 Jean-Jacques Rousseau

1.3.3 Johann Heinrich Pestalozzi

1.3.4 Johann Friedrich Herbart a další

1.4 Proudy didaktického myšlení 20. a 21. století

1.4.1 Didaktika založená na teorii vzdělávání

1.4.2 Didaktika orientovaná na učební cíle a didaktika založená na teorii učení a vyučování

1.4.3 Didaktika založená na teorii kurikula

1.4.4 Komunikativní didaktika

1.4.5 Psychologická didaktika a konstruktivistická didaktika

2. Výuka a vzdělávání

2.1 Základní pojmy

2.2 Výuka

2.2.1 Plánování a realizace výuky

2.3 Výuka z historického pohledu

2.3.1 Modely výuky

2.3.2 Pojetí výuky z historického hlediska

2.4 Typy výuky

2.4.1 Výuka informativní

2.4.2 Výuka heuristická

2.4.3 Výuka produkční

2.4.4 Výuka regulativní

2.5 Fáze výuky

2.5.1 Motivační fáze výuky

2.5.2 Expoziční fáze výuky

2.5.3 Fixační fáze výuky

2.5.4 Diagnostická fáze výuky

2.5.5 Aplikační fáze výuky

2.6 Výuka na dnešní základní škole z pohledu výzkumu

2.7 Determinanty výuky

2.7.1 Čas

2.7.2 Interakce

2.7.3 Klima třídy

2.7.4 Učitel

2.7.5 Žák

3. Výukové cíle

3.1 Dělení cílů výuky

3.2 Funkce výukových cílů

3.3 Taxonomie výukových cílů

3.3.1 Taxonomie kognitivních cílů podle Blooma

3.4 Požadavky na výukové cíle

4. Didaktické zásady

4.1 Historický vývoj didaktických zásad

4.2 Analýza didaktických zásad

4.2.1 Zásada uvědomělosti a aktivity

4.2.2 Zásada komplexního rozvoje žáka

4.2.3 Zásada vědeckosti

4.2.4 Zásada spojení teorie s praxí

4.2.5 Zásada přiměřenosti

4.2.6 Zásada individuálního přístupu

4.2.7 Zásada emocionálnosti

4.2.8 Zásada trvalosti

4.2.9 Zásada názornosti

4.2.10 Zásada soustavnosti

4.2.11 Zásada zpětné vazby

5. Kurikulum a pedagogické dokumenty

5.1 Kurikulární dokumenty

5.2 Národní program rozvoje vzdělávání v ČR

5.2.1 Hlavní části dokumentu

5.2.2 Předškolní vzdělávání v ČR podle Bílé knihy

5.2.3 Základní vzdělávání v ČR podle Bílé knihy

5.2.4 Středoškolské vzdělávání v ČR podle Bílé knihy

5.2.5 Terciární vzdělávání v ČR podle Bílé knihy

5.3 Rámcový vzdělávací program a školní vzdělávací programy

5.3.1 Typy rámcových vzdělávacích programů v České republice

5.3.2 Hlavní změny ve vzdělávání vzniklé zavedením RVP

5.3.3 Učební plán

5.3.4 Učební osnovy

5.4 Školní vzdělávací programy

5.4.1 Struktura ŠVP

5.4.2 Obsah ŠVP

5.4.3 ŠVP v praxi na jednotlivých školách

5.4.4 Nejčastější chyby v ŠVP

5.5 Standardy základního vzdělávání

5.6 Tematický učební plán

5.7 Individuální vzdělávací plán

6. Plánování, projektování a příprava práce učitele

6.1 Plánování, projektování a příprava práce učitele

6.2 Didaktická analýza učiva

6.2.1 Pojmová analýza

6.2.2 Operační analýza

6.2.3 Analýza z hlediska mezipředmětových vztahů

6.3 Příprava učitele na vyučování

6.3.1 Postup tvorby přípravy

7. Organizační formy výuky

7.1 Pojem a třídění organizačních forem výuky

7.2 Klasifikace organizačních forem výuky

7.3 Historický vznik jednotlivých organizačních forem výuky

7.4 Charakteristika jednotlivých organizačních forem výuky

7.4.1 Individuální forma výuky

7.4.2 Systém vzájemného vyučování

7.4.3 Individualizovaná forma výuky

7.4.4 Samostatná práce žáků

7.4.5 Skupinová výuka

7.4.6 Projektová výuka

7.4.7 Týmové vyučování

8. Výukové metody

8.1 Vyučovací metody

8.2 Klasifikace výukových metod

8.2.1 Komplexní klasifikace základních skupin metod výuky

8.2.2 Klasifikace výukových metod L. Mojžíška

8.2.3 Model členění výukových metod z hlediska aktivity žáků

8.3 Vývoj vyučovacích metod

8.3.1 Metody tradičního vyučování

8.3.2 Inovativní výukové metody

8.4 Klasické výukové metody

8.4.1 Metody slovní

8.4.2 Metody názorně-demonstrační

8.4.3 Metody dovednostně-praktické

8.5 Inovativní výukové metody

8.5.1 Aktivizační výukové metody

8.5.2 Komplexní výukové metody

8.6 Kritéria volby metod

9. Učební úlohy ve výuce

9.1 Druhy učebních úloh

9.1.1 Taxonomie učebních úloh podle D. Tollingerové

9.2 Parametry učebních úloh

9.3 Další důležité vlastnosti učebních úloh

9.4 Použití učebních úloh v současné škole

10. Materiálně-didaktické prostředky

10.1 Didaktické prostředky

10.2 Materiálně-didaktické prostředky

10.2.1 Učebnice

10.2.2 Využití ICT

11. Diagnostika a hodnocení vědomostí žáků

11.1 Výsledky vyučovacího procesu

11.2 Metody zjišťování diagnostických údajů

11.2.1 Výhody a nevýhody písemné a ústní formy zkoušení

11.2.2 Didaktický test

11.3 Hodnocení

11.3.1 Funkce hodnocení

11.3.2 Fáze hodnoticího procesu

11.3.3 Z historie hodnocení

11.3.4 Sebereflexe hodnocení žáka z pohledu učitele

11.3.5 Klasifikace – forma kvantitativního hodnocení

11.3.6 Slovní hodnocení

11.3.7 Preference formy hodnocení u žáků z pohledu výzkumu

11.3.8 Sebehodnocení žáků

11.3.9 Sumativní hodnocení

Závěr

Příloha 1 – Příklad učebních osnov

Jazyk a jazyková komunikace

Příloha 2 – Příklad testu

Příloha 3 – Příklad sebehodnocení (VÚP Praha, online)

Rejstřík

Chcete se na něco zeptat?