Právní vztahy k dřevinám - praktický průvodce

Autor: Jitka Jelínková, Tuháček Miloš

 • Kód produktu: 92000
 • Nakladatelství: Grada Publishing
 • Počet stran: 168
 • Vazba: brož., 17x24 cm
 • ISBN: 978-80-271-0112-2
 • Datum vydání: září 2016
 • Běžná cena s DPH: 219 Kč
 • Sleva: 10%
 • Ušetříte: -22 Kč
 • Vaše cena s DPH: 197 Kč
ks
  Sleva
  V prodeji

Kniha jako jediná na trhu poskytne ucelený právní návod, jak správně vykonávat státní správu na úseku ochrany dřevin. Jde o nejfrekventovanější agendu v oblasti ochrany přírody, se kterou se potýkají i nejmenší obecní úřady a která nezřídka vede až k soudním sporům. Seznámíte se s obecnou ochranou veškeré mimolesní zeleně a zvláštní ochranou památných stromů a stromů náležejících ke zvláště chráněným druhům rostlin. Publikace také přináší ucelené informace o ochraně lesních porostů, vztazích lesního zákona a zákona o ochraně přírody a krajiny i kompenzaci újmy za omezení lesního hospodaření. Vysvětlí i právně nejobtížnější vztahy obecné ochrany dřevin obsažené v zákoně o ochraně přírody a krajiny k jiným právním předpisům práva veřejného i soukromého (občanský zákoník).OBSAH:Seznam použitých zkratek

Předmluva

Úvodem

1. Prameny a principy právní ochrany dřevin rostoucích mimo les

1.1 Spory kolem definice „dřeviny rostoucí mimo les“

1.2 Památné stromy, zvláště chráněné druhy rostlin, registrované VKP, stromořadí

1.3 Dotčení jiných zájmů chráněných podle ZOPK při zásazích do dřevin

1.4 Ochrana dřevin podle ZOPK, jiné veřejnoprávní předpisy, občanský zákoník

1.5 Tři principy obecné právní ochrany dřevin rostoucích mimo les

2. Ochrana dřevin před poškozováním a ničením, ořezy a jiné zásahy

2.1 Kácení dřevin, pařez a torzo

2.2 Nedovolené zásahy do dřevin, které jsou v rozporu s požadavky na jejich ochranu

2.3 Kdy se o nedovolené zásahy nejedná

3. Povinnost vlastníků pečovat o dřeviny, vymáhání, právní následky neplnění

3.1 Účel povinnosti vlastníka pečovat o dřeviny podle ZOPK

3.2 Otázka vlastnictví dřevin

3.3 Vymáhání povinnosti vlastníka pečovat o dřeviny ze strany orgánů ochrany přírody

3.4 Možnost uložení provedení nezbytných zásahů při výskytu nákazy dřevin

4. Povolování kácení dřevin

4.1 Účastníci řízení o povolení kácení dřevin

4.2 Náležitosti žádosti o povolení kácení dřevin

4.3 Vyhodnocení funkčního a estetického významu dřevin, znalecké (odborné) posudky

4.4 Správní uvážení o existenci, nebo neexistenci závažných důvodů pro povolení kácení

4.5 Ohledání na místě, ústní jednání, seznámení s podklady před vydáním rozhodnutí, lhůty

4.6 Rozhodnutí o žádosti o povolení kácení, odůvodnění, podmínky, platnost

4.7 Závaznost rozhodnutí pro právního nástupce, změny a zrušení rozhodnutí

4.8 Povolování kácení pro účely výstavby

4.9 Řízení a rozhodnutí v případě společného stromu (spoluvlastnictví)

5. Ukládání náhradní výsadby, úvahy o odvodech za pokácené dřeviny

5.1 Nedostatky NV v praxi a úvahy o uzákonění odvodů

5.2 Možnost, nebo povinnost uložení náhradní výsadby

5.3 Uložení náhradní výsadby pouze v rozhodnutí o povolení kácení

5.4 Komu, kde, v jakém rozsahu a termínu se NV a následná péče ukládá

5.5 Změna uložené NV, kontrola a vymáhání

6. Výjimky z povolovacího principu, kácení na oznámení, volné kácení, krajní nouze

6.1 Kácení na předchozí písemné oznámení

6.1.1 Náležitosti oznámení o kácení dřevin

6.1.2 Důvody kácení na oznámení

6.1.3 Pozastavení, omezení nebo zákaz oznámeného kácení

6.2 Volné kácení tzv. podměrečných dřevin, ovocné dřeviny v zahradách

6.2.1 Měření obvodu kmene ve specifických situacích, vícekmeny

6.2.2 Určování celkové plochy zapojených porostů dřevin

6.2.3 Ovocné dřeviny v zahradách – účel, nebo seznam

6.3 Kácení dřevin při zřejmém a bezprostředním ohrožení

7. Památné stromy a zvláště chráněné druhy rostlin

7.1 Památné stromy

7.2 Zvláště chráněné druhy rostlin

8. Kácení dřevin a dotčení dalších zájmů chráněných ZOPK

8.1 Jak zjistit možné dotčení jiného chráněného zájmu

8.2 Povolení ke kácení jako konečné, poslední rozhodnutí

8.3 Souběh s jinými ochrannými režimy podle ZOPK jako předběžná otázka

8.4 Akty jiných orgánů ochrany přírody ve vztahu ke kácení dřevin – forma rozhodnutí

8.5 Povolení ke kácení jen v mezích aktu vydaného k ochraně jiného zájmu

9. Kompetence – výkon státní správy v ochraně mimolesních dřevin

9.1 Kompetence v obecné ochraně dřevin rostoucích mimo les

9.2 Povolování kácení dřevin na obecních pozemcích – problém podjatosti

9.3 Nejčastější vady výkonu státní správy v ochraně dřevin, závaznost metodických pokynů MŽP, dozor

9.4 Kompetence ve zvláštní ochraně dřevin a v ochraně některých souvisejících zájmů

10. Účast veřejnosti, práva ekologických spolků, občanů a obcí

10.1 Přímá účast občanů v ochraně dřevin rostoucích mimo les

10.2 Práva ekologických spolků podle § 70 odst. 2 a 3 ZOPK

10.3 Obce jako účastníci řízení o povolení kácení dřevin rostoucích mimo les

10.4 Obecně závazné vyhlášky obcí coby prostředek k ochraně dřevin a jiné zeleně

11. Prevence a odpovědnost, omezení a zákaz kácení, kontroly, sankce

11.1 Omezení, zákaz, zastavení kácení (§ 66, § 80 odst. 2 ZOPK)

11.2 Kontroly výkonu státní správy v ochraně dřevin

11.3 Deliktní odpovědnost za nedovolené kácení a poškození dřevin

11.3.1 Otázka tzv. dobré víry v důsledku vadného výkonu státní správy

11.3.2 Problém určení odpovědného subjektu („zadavatel – zhotovitel díla“)

11.3.3 Problémy spojené s formulací některých skutkových podstat v ZOPK

11.3.4 Souběhy správních deliktů, souběžný správní a trestní postih

11.4 Odpovědnost za ekologickou újmu, kompenzační opatření

12. Dřeviny z pohledu jiných veřejnoprávních předpisů

12.1 Zákon o pozemních komunikacích

12.1.1 Ustanovení relevantní ve vztahu k dřevinám

12.1.2 Kácení dřevin na silničních pozemcích na povolení podle ZOPK

12.2 Zákon o drahách

12.2.1 Ustanovení relevantní ve vztahu k dřevinám

12.2.2 Kácení dřevin u železničních drah na povolení podle ZOPK

12.2.3 Aktuální výhled na změnu právní úpravy kácení u železnic

12.3 Nařízení kácení stromů jako odstranění zdroje ohrožení pozemní komunikace, resp. dráhy a provozu na nich

12.4 Vodní zákon

12.4.1 Ustanovení relevantní ve vztahu k dřevinám

12.4.2 Kácení při údržbě břehových porostů na oznámení podle ZOPK a ochrana VKP

12.4.3 Kácení a vysazování dřevin na hrázích vodních děl

12.5 Energetický zákon

12.5.1 Ustanovení relevantní ve vztahu k dřevinám

12.5.2 Kácení v ochranném pásmu zařízení elektrizační a plynárenské soustavy na oznámení podle ZOPK

12.6 Zákon o státní památkové péči

12.6.1 Ustanovení relevantní ve vztahu k dřevinám

12.6.2 Kácení a výsadba v prostředí kulturních památek a na veřejných prostranstvích v památkových zónách a rezervacích a jejich

ochranných pásmech

13. Dřeviny z pohledu občanského práva

13.1 Stromy v rámci sousedského práva

13.2 Předcházení škodám a odpovědnost za škodu způsobenou pádem stromu nebo jeho části

13.3 Odpovědnost vlastníka lesa za škodu ve vztahu k ustanovením lesního zákona

14. Ochrana lesních dřevin

14.1 Ochrana podle lesního zákona

14.1.1 Základní povinnosti a omezení související s ochranou lesních dřevin

14.1.2 Ochrana pozemků určených k plnění funkcí lesa

14.1.3 Povinnosti a omezení při hospodaření v lese

14.1.4 Orgány státní správy lesů a lesní stráž

14.1.5 Výkon dozoru podle lesního zákona

14.1.6 Sankce podle lesního zákona

14.2 Ochrana lesních dřevin instituty ZOPK

14.3 Ochrana podle zákona o České inspekci životního prostředí a její působnosti v ochraně lesa

14.4 Trestněprávní ochrana lesních dřevin

Vzory správních úkonů

Literatura

Chcete se na něco zeptat?