Spisová a archivní služba v podmínkách roku 2018 • uchovávání a vyřazování dokumentů v praxi veřejnoprávních a soukromoprávních původců

Určen pro: veřejnoprávní a soukromoprávní původce, kteří vedou spisovou službu, pro pracovníky podatelen a spisoven, pro administrativní pracovníky, kteří se podílejí na vedení agendy spisové služby a pro všechny, kteří řeší otázku, jak uchovávat a vyřazovat své dokumenty v souladu s požadavky kladenými novým archivním zákonem a potřebují si tuto problematiku ujasnit a dozvědět se aktuální informace, např. o NOVÉM nařízení EU o ochraně osobních údajů.

 • ochrana osobních údajů při výkonu spisové služby původců dokumentů
 • aktuální informace o provádění spisové služby • informace o novelizovaném znění zákona č. 499/2014 Sb., o archivnictví a spisové službě v praxi • platná legistativa a její výklad
 • zákon o archivnictví a spisové službě a o změně některých zákonů ve znění pozdějších předpisů
 • vyhlášky o podrobnostech výkonu spisové služby a další související předpisy v platném znění
 • příprava novely archivního zákona v souvislosti s implementací nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 910/2014 o elektronické identifikaci a službách vytvářejících důvěru (eIDAS)
 • spisovny a organizace spisové služby
 • úvod do problematiky výkonu spisové služby u veřejnoprávních a soukromoprávních původců
 • zásady a praxe spisové služby • evidence • rozdělování • odesílání a uchovávání listinných a digitálních dokumentů • zpracování interních aktů řízení (spisových a skartačních řádů, metodika aj.) • zřizování a vedení spisoven • evidence a zabezpečení dokumentů ve spisovnách • ukládání dokumentů v digitální podobě • opatření dokumentů metadaty • výstupní datové formáty
 • vyřazování dokumentů
 • vyřazování dokumentů ve skartačním řízení a mimo skartační řízení • příprava a realizace skartačního řízení
 • zpracování skartačních návrhů • specifické druhy skartačního řízení • vyřazování dokumentů prostředky elektronických systémů spisové služby
 • výběr archiválií analogových a digitálních • Národní digitální archiv a jeho role při ukládání digitálních archiválií
 • Péče o dokumenty a dokumenty zanikajících původců
 • podmínky pro ukládání dokumentů ve spisovnách a v datových uložištích • výběr archiválií, jejich evidence, zpracování, ukládání a ochrana podle archivního zákona • postup při uplatňování zákona č. 499/2004 o archivnictví a spisové službě v platném znění v případě zanikajících veřejnoprávních původců • uplatnění insolvenčního zákona a zákona o obchodních korporacích ve spisové praxi úpadců a společností v likvidaci
 • PÉČE o dokumenty obsahující osobní údaje v souvislosti s NOVÝM nařízením EU o ochraně osobních údajů
 • diskuze • odpovědi na dotazy

Přihláška

Závaznou přihlášku odešlete nejpozději tři pracovní dny před datem konání semináře. Po tomto termínu je možno se přihlásit pouze po telefonické domluvě. Evidence přihlášek probíhá podle data doručení. Doručení přihlášky z toho internetového obchodu potvrzujeme e-mailem.

Úhrada

Platbu za objednané semináře poukažte včas před datem konání semináře převodním příkazem na náš účet 27-4236970247/0100, KB Olomouc. Jako variabilní symbol uveďte číslo zvoleného semináře. V případě, že provádíte platbu za více seminářů, zasílejte prosím platby pod samostatnými variabilními symboly nebo nás informujte o hromadné platbě za více seminářů e-mailem nebo telefonicky (Praha; České Budějovice; Liberec; Plzeň; Tábor; Ústí nad Labem - houdkova@anag.cz / 222 519 092 | Olomouc; Brno; Hradec Králové; Ostrava; Zlín - valentova@anag.cz / 585 757 421).

Účastnický poplatek vracíme pouze v případě, že Vaše neúčast bude oznámena nejméně 3 pracovní dny předem.

Daňový doklad

Datum uskutečnění zdanitelného plnění je den konání semináře nebo den přijetí platby. Daňové doklady obdrží každý účastník u prezence v den konání semináře.

Prezence probíhá 30 minut před zahájením semináře.

Dotazy

S případnými specifickými dotazy se můžete kdykoliv obrátit na operátorky centra zákaznické péče pro daný region -> viz sekce Kontakty -> Péče o zákazníky.

Chcete se zeptat na něco ohledně seminářů?

 • Datum konání: 12. června 2018, 9.00 - 13.30
 • Variabilní symbol: 16765
 • Stav: Připravujeme
Cena: 1 980 Kč Objednat