Účetnictví a daně u příspěvkových organizací v roce 2018

Určeno pro: ředitele, ekonomy a účetní příspěvkových organizací, popř. zaměstnance a kontrolní pracovníky a jejich zřizovatele

Cíl: seminář je zaměřen na výklad změn v účetní a daňové legislativě v roce 2018. Při výkladu se budeme zabývat nejen změnami v účetní a daňové legislativě, ale pozornost bude věnována i okruhům, které při aplikaci v praxi mohou příspěvkovým organizacím činit potíže.

 • Novela vyhlášky 270/2010 o inventarizaci majetku a závazků (inventarizace vlastních zdrojů, typ inventur, inventurní soupis a jeho náležitosti, inventarizační zpráva)
 • Novela vyhlášky 410/2009, kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, pro některé vybrané účetní jednotky
 • Navazující technické změny vyplývající z novely vyhlášky 383/2009, technické vyhlášky o účetních záznamech, zákon č. 25/2017 o sběru vybraných údajů pro účely monitorování a řízení veřejných financí a související prováděcí vyhláška 272/2017
 • Účtování o pořízení a prodeji majetku, včetně tvorby fondů a přecenění reálnou hodnotou
 • Účtování o kurzových rozdílech
 • Ceniny a jejich vykazování v účetnictví
 • Vykazování slev poskytnutých dodavateli při nákupu zboží a služeb
 • Účtování o přijatých finančních a věcných darech
 • Změny v dani z příjmů právnických osob účinné od 1.7.2017 a použitelné pro zdaňovací období 2018
 • Aktuality týkající se daně z přidané hodnoty

V souvislosti se změnami v účetních postupech bude seminář obsahovat vždy podrobné srovnání se stavem v roce předchozím. Účetní postupy budou rozebrány na praktických příkladech.

Diskuze • odpovědi na dotazy

Přihláška

Závaznou přihlášku odešlete nejpozději tři pracovní dny před datem konání semináře. Po tomto termínu je možno se přihlásit pouze po telefonické domluvě. Evidence přihlášek probíhá podle data doručení. Doručení přihlášky z toho internetového obchodu potvrzujeme e-mailem.

Úhrada

Platbu za objednané semináře poukažte včas před datem konání semináře převodním příkazem na náš účet 27-4236970247/0100, KB Olomouc. Jako variabilní symbol uveďte číslo zvoleného semináře. V případě, že provádíte platbu za více seminářů, zasílejte prosím platby pod samostatnými variabilními symboly nebo nás informujte o hromadné platbě za více seminářů e-mailem nebo telefonicky (Praha; České Budějovice; Liberec; Plzeň; Tábor; Ústí nad Labem - houdkova@anag.cz / 222 519 092 | Olomouc; Brno; Hradec Králové; Ostrava; Zlín - valentova@anag.cz / 585 757 421).

Účastnický poplatek vracíme pouze v případě, že Vaše neúčast bude oznámena nejméně 3 pracovní dny předem.

Daňový doklad

Datum uskutečnění zdanitelného plnění je den konání semináře nebo den přijetí platby. Daňové doklady obdrží každý účastník u prezence v den konání semináře.

Prezence probíhá 30 minut před zahájením semináře.

Dotazy

S případnými specifickými dotazy se můžete kdykoliv obrátit na operátorky centra zákaznické péče pro daný region -> viz sekce Kontakty -> Péče o zákazníky.

Chcete se zeptat na něco ohledně seminářů?

 • Datum konání: 7. března 2018, 9.00 - 13.30
 • Variabilní symbol: 15204
 • Stav: Připravujeme
Cena: 2 190 Kč Objednat